vinter hund äventyr snö

Sammanfattning av projektet Export 2.0

14 augusti, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Nicklas Kullman
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Export 2.0 startade mars 2014 och har pågått med aktiviteter tom februari 2016. Syftet har varit att öka export av produkter inom besöksnäringen Jämtland Härjedalen där ett stort antal gemensamma insatser på utländsk marknad har genomförts samt att respektive deltagande part också kunnat genomföra egna prioriterade insatser, för att på så sätt utgå från olika behov och möjligheter.

Under den sista rekvisitionsperioden januari-februari 2016 har merparten av tiden gått åt att avsluta respektive parts verksamhet samt säkra upp arbetet inför framtiden. Men, det har också varit några aktiviteter som under hösten startats igång och som haft såväl kostnader som mycket arbete under dessa 2 vintermånader. Det har framförallt varit på regional nivå, då det bygger på de processer som tidigare gått av stapeln hos parterna och därmed i slutet behöver samlas ihop och tydliggöra riktning framåt.

Marknadsaktiviteter

Fortsatt bearbetning och hantering från Columbia sportswear-besöket. Det har exempelvis varit en stor artikel i Freeskiers magasin där det också var social mediabearbetning där vi köpte ett tilläggspaket så att publicerad artikel också syntes i sociala kanaler.

Fortsatt arbete med den nya rollen som imagekommunikatör gentemot internationell marknad med Adventure Sweden som kanal och verktyg. Detta arbete har planerats och pågått under nästan hela exportprojektet så det är oerhört glädjande att vi nu äntligen är i fasen att börja leverera. Som leverantör och samarbetspart i detta arbete har vi Mina Bästa Polare vilket är positivt då de även arbetat med destinationerna när vi utvecklat själva behovet. I grunden innebär detta en helt ny position för Jämtland Härjedalen som kommunikatör, där det arbete vi gjort med företag och destinationerna under Export 2.0 visat att det är för dålig rollklarering samt att mycket av kommunikation på utländsk markad missas då merparten fokuserar på bo, äta göra. Med adventure Sweden tar vi en tydlig roll som image kommunikatör, där gästen istället hittar oss i google-skedet på ett tydligare sätt, med ett verktyg som optimeras i sin sammansättning att skapa intresse, hamna högt i rangordning och snabbt även skicka gästen vidare till en eventuell köpbar produkt/upplevelse.

Vi har också slutfört vårt samarbete med World Nomads och den kampanj samt film/bildmaterial som under 2015 presenterades globalt.

Vi har även i februari 2016 funnits på plats med material via Nordis, som både kan vår region och därmed representera oss utan att vi själva behöver vara där.

  • Målen för Export 2.0 var följande:
  • Öka exportmognaden hos regioens destinationer och företag.
  • Genomföra sex marknadsinsatser på prioriterade marknader.
  • Öka antalet utländska gäster i kommersiella bäddartill 650000 (2015 års siffror)
  • Öka antalet årsarbeten till 5100 (2015 års siffror).

Uppfyllnad av målen

Vi har under perioden genomfört mer än dubbelt antal marknadsinsatser på prioriterade marknader, bla WTM, Roadshow Danmark, ATWS Irland, FNP NL, Nordis, Roadshow Norge/Oslo.

Antalet utländska gäster har 2015 för första gången sprängt 600000-vallen och når upp till 604000, dvs det är 46000 under uppsatt mål men med en tydlig tillväxt. Detta beror bla på det valutaläge som Norge hamnat i under projektperioden som visat tydligt tapp framförallt på dem.

Antalet årsarbeten (direkta) är 2015 knappt 4400. Detta beror till stor del på förändrade beräkningsgrunder vilket sänkt antalet i tillväxt rejält. Räknar man dock med antalet indirekta antalet årsarbeten som är det istället närmare 7000 årsarbeten.

Samlad analys av genomförda aktiviteter är att företagens destinationer och företag nått en högre exportmognad, då mer material finns tillgängligt på ex engelska. Där destinationerna deltagit vid marknadsaktiviteter i utlandet och på så sätt vidgat sitt kontaktnät. Pitch-/säljträning för deltagande företag/destinationer har också genomförts samt workshops inom andra viktiga områden för exportmognad.

Nedan följer en sammanfattning av de aktiviteter som genomförts under projektet och lett till ovanstående resultat.

Sammanfattning av verksamhet under projektperioden

Columbia Sportswears mediatrip 2015 inklusive produktion av deras marknadsföring av kollektion 2015/16 är ett av de bästa kommunikationsinsatser vi gjort och som blev möjligt tack vare exportprojektet. Dels har oerhört mycket publicitet kommit ur detta event, det har även skett produktutveckling hos deltagande företag samt att det satte nivån för vilken hög leverans vi i vår region faktiskt kan göra om vi går ihop!  Under den här perioden har vi framförallt kunnat ”skörda” alla de fina reportage och kommunikation som blivit pga denna resa. Columbia Sportswear har lyft det som ett av deras mest lyckade PR-event, där de aldrig tidigare varit med om så stort genomslag från journalisterna. Ett axplock av de artiklar som varit ses här nedan samt att den film som producerades under besöket har ca en halv miljon visningar på youtube, och igen gick National Geographics ut häromveckan och publicerade artikeln där Helags omnämns som tredje bästa ”summit hike” i världen. Vi arbetar nu vidare med dessa journalister.

Freeskier om Åre Destination in Central Sweden

Columbia Sportswear om ”The All In After Ski Experience”

National Geographic om World´s Best Summit Hikes

Utländska marknader

Vi har under denna period prioriterat Norge, Nederländerna, Danmark, Tyskland och UK.

På Norge har en mängd aktiviteter genomförts på såväl regional som destinationsnivå. Dels har vi haft PR-paket där journalister besökt oss. Dels har social mediakampanjer genomförts, ”bussrumpor” har tapetserats med kampanjer, banners på digitala magasin samt besök hos potentialla kunder. Norge är en oerhört viktig utlandsmarknad för oss, inte minst kunde vi se de fantastiska resultaten på Östersund i höstas efter ett rejält tapp. Pga insatser via bla Export 2.0 kunde de göra en rejäl ökning på den norska marknaden.

Danmark har också varit föremål för PR-paket, där det är fjälldestinationerna med Lofsdalen, Vemdalen och Åre i spetsen. Framförallt Lofsdalen har haft mycket fina resultat pga dessa insatser, med en rejäl ökning av antalet bokningar. Vi har också gjort en roadshow på plats i Danmark där turoperatörer besökts och produktutveckling diskuterats.

Nederländerna har vi arbetat vidare på de resultat som blev under JH House, där en mängd kontakter inom media och turoperatörer etablerades. Vi har också funnits på plats genom andra utförare på mässor och liknande. Det blev också stort genomslag då ett julprogram liknande – så mycket bättre – spelades in i vintras i Lofsdalen.

Tyskland har vi testat litegranna, framförallt genom broschyrdistribution samt visningsresor. Det är en potentiellt stor marknad, men också väldigt diversiferad så det gäller att ha fokus på intresset snarare än geografin.

UK har blommat upp under tiden främst pga EasyJet förfrågan som vi arbetat hårt med under 2015. Det är fortfarande oklart om det blir av, men isåfall skulle det vara ett fantastiskt bra resultat tack vare export 2.0. Vi har därför bla också deltagit på World Travel Market.

Samlat inom detta var vi även med i FNP, Fantastic natural playground som var VisitSwedens stora satsning för europa. Dock var vi väldigt försiktiga i vilken omfattning vi skulle gå in vilket gjorde att vi gick in som längsta nivån som partner. I efterhand har vi sett att vår analys var korrekt då den inte gav den hävstång som var tänkt. Därför har vi kunnat mer direkt via egna kanaler bearbeta samma marknader.

ATTA: Adventure Travel Trade Association

ATTA är ett världsomspännande nätverk för ”naturturism/outdoor” som JHT (med destinationerna i export 1.0) gick med i 2013. Nätverket syftar både till nya affärer men också kompetensutveckling och strategisk utveckling. Tack vare Export 2.0 har vi verkligen kunnat positionera JH i detta nätverk ed en mängd spännande resultat såsom Columbia Sportswear, Adventure junky, Activejunky, World Nomads, National Geographics. Vi har genom export 2.0 kunnat delta såväl vid världssummitarna i Irland 2015 och Chile 2015 samt vid ATTA Elevate i Snowmass juni 2015.

Högt i tak vid dialog

I Export 2.0 har dialogen varit hög varför, hur och vad vi ska kommunicera gentemot gäst med fokus utland. Vem som har vilket ansvar och hur vi ska kunna snabbt anpassa oss efter det digitala skeende vi är i. Det har hållits workshops om online och offline kommunikation, gäster och tribes, hur vi bäst når de som kan vara intresserade av oss, ADwords, Google Places etc. Vemdalen och Funäsfjällen har genom Export 2.0 kunnat utveckla webb för utländsk gäst, översättningsarbete ha genomförts samt material i bilder och filmer för ökad kommunikation har producerats. På regional nivå har vi lyhört och med stor omvärldsanalys reviderat vår roll som kommunikatör. Analysen visade nämligen att merparten av aktörer, såväl företag, destinationer och region kommunicerade samma sak. Så – utifrån det har vi valt att utveckla en mer imageliknande kommunikation, där en ny webb har tagits fram inom Export 2.0, där reserutter/guideförslag om våra bästa äventyr/upplevelser presenteras. Det går under namnet – Adventure Sweden. Denna process kommer fortsätta efter Export 2.0 och ha tydligt fokus på den internationella gästen.

Förhandlingar med easyJet om reguljärflyg till JH

Inom tillgänglighet så blev vi under hösten 2014 kontaktade av easyJet som letade nya destinationer för vinterupplevelser. Under projektet har en hel del tid av framförallt JHT, Skistar och Swedavia lagts ned för att utveckla detta case som vi förhoppningsvis inom kort kan säga ja till.

Masterplan för JH exportdestinationer

Ett masterplanarbete med regionens destinationer och VisitSweden har genomförts även om det inte är helt avslutat än. Förseningen beror på stort utbyte av VDár på deltagande destinationer vilket gör att vi blivit tvungna att pausa i processen.  Syftet med masterplan är att ha en gemensam målbild och prioordning samt kostnadsuppskattning för att lyckas etablera sig på priorterade marknad.

Benchmark / studieresor

Benchmark-resor har genomförts inom Export 2.0. Bla till Irland och deltagande på ATWS 2014, Colorado juni 2015. Från dessa har nya kontakter skapats, idéer till såväl evenemang och produkter utvecklats och en förbättrad förståelse för de utmaningar men också möjligheter vi har stärkts. Att kunna göra denna typ av benchmark-resor är oerhört viktigt för att dels hamna utanför sina egna ramar samt få tid att tillsammans med de regionala kollegorna se, lära och testa nya sätt att arbeta tillsammans.

Exportmognad hos företagare

Vår mätning av de Kurbitsföretag som genomgått affärs- och produktutveckling hos oss fortsätter, genom Bisnode som bla mäter utvecklingen för företagen samt deras förädlingsvärde. Vi kan se en ökad exportmognad hos dessa företag och ett några mycket lyckosamma produktutvecklingar, ex gastronomy walk och Uppvallens fäbod.

Personal inom Export 2.0

På JHT är det framförallt Karin, Anne och Johan, Fanny som arbetat med Export 2.0. Karin har ansvarat för ledning, formalia, VD/marknadsteam och Anne har koordinerat gentemot marknadsaktiviteter. Fanny har arbetat med Pressresor och webbkommunikation. Under Johans föräldraledighet har vi köpt spetskompetens kring teknik/digital utveckling i befintliga kanaler av Tomas Loo, (Saltstorm). AnnMargret sköter fakturor och rekvisition.

VD-nätverk

För att få bra strategisk utveckling av vårt utvecklingsarbete samt stötta varandra i utmanande frågor har VDnätverket bildats som också agerar styrgrupp för projektet, där deltar: Maria Cederberg Vemdalen, Johanna Mattsson Lofsdalen, Jonas Kojan Funäsfjällen, Anna Wersen Östersund, Therese Sjölundh Åre, Karin G Grahnlöf JHT. Telefonmöten har genomförts 1 ggn/månad och 2-3 fysiska möten har genomförts årligen.

Marknadsteam för Export

För planering och genomförande av Export 2.0 har vårt ”Marknadsteam” etablerats med de som ansvarar för marknadsfrågor hos de deltagande parterna, det består av: Kristina Kristoffersson Vemdalen, Johanna Mattsson Lofsdalen, Sandra Landen Funäsfjällen, Elisabeth Richardsson Östersund, Ewa Jerlinder Åre, Björn Broström Skistar, Anne Adsten och Karin Gydemo Grahnlöf JHT.

     

Skip to content