Vandringskänga. Foto: Anette Andersson

Arbetet går vidare framåt

27 februari, 2024
Text: Andreas Edholm, Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Anette Andersson

Naturvårdsverket har beviljat Jämtland Härjedalen Turism (JHT) fortsatt medel för att kunna fortsätta arbetet med att formalisera regional samverkan och etablera en samordnande organisation för vandringslederna (där inte staten är huvudman) i länet under 2024. JHT är då också beredda att fungera som regional part i den nationella samverkansmodell som håller på att etableras samt att stödja det lokala arbetet inom länets åtta kommuner och dess destinationer.

Bakgrund

Utifrån arbetet i utlysning 1 och 2 har vi hittills identifierat och kartlagt ca 45 ledaktörer som hanterar ca 265 mil vandringsleder i Jämtland Härjedalen där inte staten är huvudman. Det är olika förutsättningar för varje område/led och det är i flera fall ideella aktörer som ansvarar för leden. Vi har nu lagt grunden för att kunna ta nästa steg och etablera en mer formaliserad regional och lokal samverkan/organisering i Jämtland Härjedalen. Utifrån vad som framkommit i dialog med kommuner, destinationer och ledaktörer samt vid workshopar under innevarande projektperiod ses JHT ta rollen som regional samordnare. Detta faller sig också naturligt då JHT ägs och finansieras av sina medlemmar; kommunerna, destinationerna, STF och Skistar samt Region Jämtland Härjedalen. Utbyte och samverkan kommer att ske löpande med andra projekt och aktörer inom länet samt med andra regioner i landet. Styrelsen för Jämtland Härjedalen Turism tog den 11 december 2023 beslut om att lämna in en ny ansökan. Det innebär också att JHT nu och framåt är beredda att ta på sig rollen som regional samordnare för vandringslederna i länet, vara stödjande i den lokala organiseringen och kvalitetssäkringen samt att delta i det nationella arbetet kring detta på lång sikt.

Syfte och mål

Utifrån lärdomar och slutsatser från föregående projekt som avslutades 31 december 2023 kommer vi nu kunna ta nästa steg för att på allvar stärka och samordna lokal och regional organisering. Det kommer också att bidra till att vandringsledernas status höjs, vilket i sin tur påverkar politiker och beslutsfattare regionalt och lokalt för att vandringslederna ska betraktas som en naturlig del av infrastrukturen i länet. Det är viktigt för befolkningen, folkhälsan, friluftslivet, inflyttningen och besöksnäringen.

Syftet med projektet är att stärka regional och lokal organisering och samordning av vandringsleder där staten inte är huvudman i Jämtland Härjedalen. Detta för att kvaliteten på lederna ska förbättras utifrån riktlinjer och rekommendationer som finns i Nationella ramverket. Arbetet kommer att ske i dialog och samverkan med de andra projekten i länet som beviljats medel från Naturvårdsverket samt med de kommuner/destinationer/områden som inte har det stödet.

Projektets mål:

 • Formalisera och stärka regional och lokal organisering för att vi ska kunna tillämpa kvalitetskriterierna med utgångspunkt i det Nationella ramverket.
 • Bidra till att Nationella ramverket vidareutvecklas efter våra regionala och lokala förutsättningar i länet.
 • Anpassa Nationella ramverket för att alla ledansvariga i länet ska kunna tillämpa det.
 • Stödja och stärka det lokala arbetet med vandringsleder inom kommuner, destinationsorganisationer och föreningar.
 • Stödja och samverka med de aktörer som arbetar med pilgrimslederna som finns i länet.
 • Stärka samverkan inom länet men även med andra regioner.
 • Ta en aktiv roll i det nationella arbetet kring vandringslederna.
 • Öka förståelsen för ledernas betydelse när det gäller både folkhälsa, friluftsliv och turism.
 • Påverka beslutsfattare och politiker för att skapa ett synsätt där lederna är en naturlig del av infrastrukturen och att lederna betraktas som anläggningar som också behöver finnas med i de kommunala budgetarna.
 • Diskutera en modell för långsiktig finansiering av underhåll.
 • Ta fram en gemensam strategiplan med vision och mål för länets vandringsleder.

Målet efter projektets slut är att det ska finnas en tillräckligt stark struktur med organisering lokalt och regionalt för att vi ska kunna arbeta vidare med detta på lång sikt utan att vara beroende av fortsatt bidrag.

Fika i skogen. Foto: Jonas Herjeby
Kaffe är en viktig ingrediens vid en dialog om organiserad samverkan. Foto: Jonas Herjeby

Dialogmöte – Vandringsleder i Jämtland Härjedalen

Välkommen till ett digitalt möte om det fortsatta arbetet med organisering och kvalitetssäkring av vandringslederna i länet.

19 mars kl 14-16.

 • Presentationsrunda.
 • Från nationellt perspektiv till regional handling. Teres Gärdin, VD på JHT samt ordförande i Regionala nätverket för besöksnäring och turism. 
 • Nationell samverkansmodell för vandringsleder. Mikael Proos på Naturvårdsverket.
 • Information om projektet och dess mål. Andreas Edholm, Projektledare på JHT.
 • Avslutande samtal och dialog.

Anmäl ditt deltagande till andreas.edholm@jht.se så får du en länk till mötet.

 

Kontakt

Andreas Edholm, Projektledare. Telefon: 070-209 02 31

Skip to content