Stekenjokk vildmarksvägen Gerd Sjöberg

Att mäta turism – trafikmätning

26 oktober, 2021
Text: Anne Adsten, JHT
Bil vid Stekenjokk på sommaren när vägen är öppen. Foto: Gerd Sjöberg
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Inom JHTs projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling finns ett spår där vi tittar på alternativa sätt att beskriva besöksnäringens omfattning i Jämtland Härjedalen. Ett sätt att mäta strömmar är att titta på trafikflöden med förebilden hur Strömsunds kommun kunnat beskriva flödet längs Vildmarksvägen med hjälp av mätningar vid passagen över Stekenjokk. Vid det digitala mötet 21a oktober 2021 gavs en presentation av vilka tjänster som Trafikia skulle kunna leverera för en mer utförlig bild av trafikflöden i Jämtland Härjedalen av Mats Hagström och David Kulander, Trafikia/Sensebit.

Årsmedeldygnstrafik enligt svensk modell

Sverige mäter trafikflöden enligt en statistisk metod sedan 1963 med tillfälliga mätpunkter där samtliga vägsträckor mäts. Större vägar mäts vart 4e år, medan tresiffriga vägar mäts vart 12e år. Mätperioderna består av en helg samt två vardagar som väljs ut slumpvis och sedan räknas upp enligt en statistisk modell till en så kallad ÅDT, ÅrsmedelDygnsTrafik med 20% felmarginal i genomsnitt. I andra länder jobbar man istället med färre, men fasta mätpunkter.

Givetvis hinner det hända saker i omvärlden som gör att ÅDT kan förändras i verkligheten jämfört med officiella siffror under en 12-års- eller 4-årsperiod. Om dessutom det slumpvisa urvalet gör att mätperioder för vägar i Jämtland Härjedalen infaller under oktober eller maj så blir det statistiska underlaget missvisande för att kunna beskriva en verklighet med tanke på Jämtland Härjedalens besöksnäring.

Via Vägtrafikflödeskartan från Trafikverket kan man se Trafikverkets officiella mätningar och statistiska beräkningar för flöden i trafiken.

Trafikia levererar trafikflödesdata till Trafikverket

Trafikia med 30 anställda är ett av flera företag som ägs av Sensebit med många anställda som tidigare arbetat för Trafikverket med flödesmätningar. Idag är Trafikia huvudleverantör av mätdata till Trafikverket. De erbjuder ett stort antal olika mätmetoder för att kunna beskriva flöden längs vägar. Mätning med hjälp av två slangar rekommenderas för korttidsmätningar. För kontinuerlig mätning finns bland annat mätstationen ”Flex” som man installerar i vardera färdriktning och som sedan kan leverera trafikdata i 10 år utan batteribyte. Data levereras via systemet Traffic Web med dygnsavläsning. Traffic Web har 300 kunder och sammanlagt finns ca 10 000 mätpunkter runt om i Sverige. En annan möjlighet är ANPR = Automatisk Nummerplåtsavläsning för att anonymiserat kunna se var olika fordon kommer från utifrån registerdata. Trafikia kan även leverera data i kombination med Telia Crowd Insights med statistiska beräkningar som kompenserar för andra förekommande abonnemang. Trafikia kan dessutom leverera utrustning som specifikt mäter antal cyklister eller gående, t ex längs en vandringsled.

Telia Crowd Insights kombinerat via Trafikia

Vid en kombination av systemen kan man utläsa var resor startar och avslutas, resemönster, restider, könsfördelning och åldersfördelning. Telia Crowd Insights kan ge uppgifter ned till  500 x 500 meter stora ytor. För ett talande exempel så kan ”Kalle Anka-effekten” tydligt ses i trafikmönster. Mycket få kör bil när Kalle Anka sänds under julafton…
Skip to content