Utomhusmatlagning vinter Outdoor cooking

Besöksnäringens roll och hur turism i Jämtland Härjedalen uppfattas

19 februari, 2020
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Utomhusmatlagning på Storsjöns is. Foto: Sandra Lee Petersson

Två rapporter för projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling”

JHT tillsammans med ETOUR på Mittuniversitetet beviljades i maj 2019 medel från Region Jämtland Härjedalen för projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling”. Inom projektet tar JHT i samverkan med ETOUR fram kunskapsunderlag med fokus på besöksnäringens utveckling och betydelse. Det främsta syftet med projektet är att det ska ge inspel till regionens arbete med revidering av den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och processen avseende smart specialisering men underlagen ska också nyttjas i den revidering av den regionala besöksnäringsstrategin som JHT ska påbörja under våren 2020. 

Besöksnäringens roll för regional utveckling – Ett nedslag i Jämtland Härjedalen

Huvudrapporten för projektet är litteraturbaserad och sammanställer forskning, strategier och andra publikationer som beskriver besöksnäringens roll för regional utveckling. Den innehåller en utförligare beskrivning av projektet, analys och slutsatser utifrån en nationell och regional nivå i syfte att utveckla regional besöksnäring och ge underlag till pågående strategiarbete i Jämtland Härjedalen. Innehåll och slutsatser bygger på en sammanställning av både publicerat material och insamlad data.
I rapporten presenteras turismforskningens komplexa natur som spänner över flera akademiska discipliner för att kunna förstå, förklara och problematisera turism och resande. Turism är ett globalt fenomen som hänger tätt samman med ekonomisk utveckling, demografiska förändringar, sociala relationer och naturmiljöns förändringar. Turismen bidrar, så väl positivt som negativt, till ekologisk, ekonomisk och social förändring på en plats. Det finns många och stora utmaningar när det kommer till hållbar destinationsutveckling där tillväxten inom näringslivet, ofta grundat i behovet av arbetstillfällen och förstärkt skattekraft i kommuner, prioriteras före sociala och miljömässiga konsekvenser som kan uppstå.

Besöksnäringens syn på turism i Jämtland Härjedalen 

Den andra rapporten av två i projektet utgår från intervjuer, workshops och en enkät. Frågeställningar i intervjuer, workshops och enkät har varit desamma oavsett metod:

Vilka är regionens främsta styrkor när det gäller turism?

Vilka är de största utmaningarna för regionens besöksnäring?

Varför (varför inte) ska regionen prioritera fortsatta satsningar (smart specialisering) inom turism?
Vill du veta mer så hör gärna av dig till Mats Forslund JHT eller Robert Pettersson ETOUR
Skip to content