skoterprojekt

Branschorganisation för hållbar skoterturism

12 mars, 2018
Text: Mats Forslund
Foto: Linus Nilsson
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on email

Nytt JHT-projekt godkänt mars 2018

Syftet med Projektet Branschorganisation för hållbar skoterturism är att bilda och etablera en branschorganisation för hållbar skoterturism, inklusive finansiering och juridisk form. I det utkast till aktivitetsplan för projektet som tagits fram i samarbete med de olika aktörerna bakom initiativet till projektet (se nedan) ingår bl a:

  •  Omvärlds- och trendanalys.
  • Insamling och nyttjande av tidigare arbeten, inkl inom forskningen.
  • Möten med intressenter.
  • Workshops.
  • Utarbetande av förslag till värdegrund och kriterier för kommande organisation/medlemskap, kopplat till eventuell certifiering och varumärkesbyggande.
  • Utarbeta förslag till organisationsform.
  • Bilda organisation inkl affärsplan, modell för långsiktig finansiering, villkor för medlemskap, avtal mellan organisation och medlem m m.
  • Projektet godkändes mars 2018 och ägs av Jämtland Härjedalen Turism.

Bakgrund

Skoterturismen har stor betydelse på många håll i Jämtland Härjedalen, och i övriga delar av landet. Mycket tyder på att den utvecklingen kommer att fortsätta liksom att antalet skotrar i samhället fortsätter öka. Samtidigt är det p g a av dess karaktär angeläget att skoterturismen bedrivs på ett sätt som är förenligt med andra intressen och att branschen själv är med och tar ansvar för en hållbar utveckling som stärker näringen och våra destinationer i övrigt.

Mot den bakgrunden påbörjades under våren 2015 en diskussion mellan Naturvårdsverket, Nationella snöskoterrådet och Jämtland Härjedalen Turism (JHT) om behovet av att utveckla skoterturismen på ett hållbart sätt.

Hösten 2016 bildades en arbetsgrupp bestående av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Jämtlands län, Härjedalens kommun, Strömsunds kommun, destinationerna Vemdalen, Frostviksfjällen och Funäsfjällen, LRF, aktivitets- och guidebolag och ledbolag.

Gruppen enades om att arrangera en konferens på temat under våren 2016 och då i Funäsfjällen mot bakgrund av deras mångåriga och framgångsrika arbete med skoterturism där man tack vare ett långsiktigt samarbete mellan markägare, besöksnäringen, kommunen m fl lyckats skapa ”ordning och reda” vilket främjat alla parter. Konferensens första dag ägnades åt att ta del av olika aktörers tankar om skoterturism och här medverkade företag inom området, markägare, kommuner, länsstyrelsen, Naturvårdsverket, rennäringen, Polisen, destinationsbolag m fl.

Dag 2 ägnades åt en workshop för att tydliggöra det fortsatta arbetet och under workshopen tydliggjordes en rad områden som det finns behov av att arbeta vidare med. För att kunna göra det på ett starkare och mer samlat sätt var enigheten på konferensen stor om behovet av en landstäckande branschorganisation med uppdraget att utveckla skoterturismen i en i alla avseenden hållbar riktning: (Jämförelser har gjorts med bl a SLAO, Svenska skidanläggningars organisation.) –

Det finns stora behov av att skapa en organisation som kan äga för branschen viktiga utvecklingsfrågor som kompetens- och affärsutveckling för ökad lönsamhet, branschens karaktär, omfattning och betydelse behöver tydliggöras, tillsynsfrågorna behöver drivas och påverkas även av branschen och inte bara från myndighetshåll.

Dessutom behöver branschen en aktör som kan arbeta med kommunikation av alla dessa frågor samt vara en part i samarbetet med myndigheter på olika nivåer, kommuner och aktörer inom besöksnäringen som destinationsbolag etc. Avsikten är också att branschorganisationen när den är bildad ska ingå i Snöskoterrådet.

Under diskussionerna på konferensen uttrycktes ett tydligt önskemål om att Jämtland Härjedalen Turism skulle bistå i den process som bedömdes nödvändig för att bilda och etablera en branschorganisation. När den väl är bildad är det dock branschen själv som ska äga och driva organisationen.

Mer info: Mats Forslund, VD JHT