Flygplan på Åre Östersund airport. Foto: Anne Adsten

Det är utsläppen som skall minska – inte flygandet

23 januari, 2020
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Flygplan vid Åre Östersund airport. Foto: Anne Adsten

Flygrådet vid Åre Östersund Airport står bakom en gemensam debattartikel som publicerats på ett flertal håll nyligen:

Debatten om flygets miljöpåverkan har – tillsammans med en försvagning av konjunkturen – lett till en kraftig minskning av antalet flygresor i Sverige.

Alla fyra flygplatser i Västernorrlands och Jämtlands län har drabbats, vilket lett till en reduktion av antalet avgångar och därmed en försämrad tillgänglighet. Detta riskerar att allvarligt hämma förutsättningarna för våra företag i regionen att utvecklas.

Vår norra landsdel inrymmer många av de stora företag, som utgör ryggraden i svensk exportindustri. Dessa företag verkar på en global marknad med kunder över hela världen och i många fall har företagen även utländska ägare.

Tyvärr har debatten kring flyget till stor del utvecklats till att handla om att vara för eller emot flyg när den bör handla om hur vi snabbast möjligt kan ställa om en transportsektor som är livsviktig för näringslivet i hela Sverige.

Besöksnäringen är en av de starkast växande branscherna och även den är beroende av att det finns en hög tillgänglighet till våra destinationer. Det gäller så klart alla andra transportslag och även flyget. Det här är företag som genererar stora värden och bidrar starkt till Sveriges BNP och välfärd, vilka måste ges bästa förutsättningar att fortsätta utvecklas och leverera.

Enligt Naturvårdsverket har antalet inrikesflygningar sedan år 2000 ökat med 40 procent men utsläppen har varit oförändrade. Ackumulerat har det tack vare effektiviseringar kunnat undvikas utsläpp av cirka 23 miljoner ton koldioxid, det är väldigt mycket.

Blickar vi några år framåt mot 2025 bedöms flygresorna öka med 16 procent och samtidigt bedöms utsläppen minska med 14 procent. Blandar man sedan i biobränsle minskar de fossila utsläppen ytterligare.

Om utsläppen ska minska måste regeringen skapa långsiktiga spelregler och skynda på produktionen av biobränslen, som inte bara minskar flygets klimatpåverkan utan påverkan från hela transportsektorn. Dessutom bygger vi kunskap och kompetens som vi sedan kan dela med oss av till resten av världen.

Den första kommersiella resan med elflyg bedöms ske inom fem år och i vår region pågår det flera utvecklingsprojekt kring elflyg och autonoma farkoster. Vi håller helt enkelt på att bygga upp en helt ny industri kring flyget och bioekonomin och sköter vi korten rätt så kan vår region dra nytta av en framtida kraftig tillväxt i en ny bransch, samtidigt som vi bidrar till att nå de globala klimatmålen.

Låt oss därför inte välja bort flyget på grund av den ensidiga bilden som målas upp. Omställningen till ett hållbart flyg förutsätter förstås att vi fortsätter att flyga.

För flygrådet: ordförande Oliver Dogo, vd på Handelskammaren Mittsverige

I flygrådet vid Åre Östersund Airport ingår: Handelskammaren Mittsverige, Engcon, Jämtkraft, Skistar, Östersunds kommun, Jämtland Härjedalen Turism, Samling Näringsliv, Swedavia och Region Jämtland Härjedalen

Tännforsen Lukasz Warzecha
Tännforsen i Åre, Jämtland. Foto: Lukasz Warzecha

Uppgifter från möte mellan Svensk turism och Swedavia:

Flygets betydelse för besöksnäringen och samhällsekonomin

 • Tillgängligheten som flyget skapar (turism, handel, investeringar med mera) inom samt till och från Sverige ger omkring 100 000 arbetstillfällen och 80– 100 miljarder kronor till svensk BNP.
 • Flygbranschen skapar direkt och indirekt 80 000 arbetstillfällen och bidrar med över 50 miljarder till svensk BNP.
 • Flygets andel av utländska kommersiella gästnätter i Sverige är ca 60 procent.
 • 45% av utrikesresandet vid Swedavias flygplatser görs av resenärer bosatta utomlands. Utländska besökare genererar ca 130 miljarder SEK till BNP varje år.
 • 25% av utrikesresenärerna på Swedavias flygplatser har som resesyfte att träffa släkt och vänner. I dag är cirka 2 miljoner av Sveriges invånare utrikesfödda.*
 • 60% av gästnätter genererade av utländska besökare kan tillskrivas flyget. (besökare som anlänt med flyg)
 • En tredjedel av resenärerna vid svenska flygplatser är fritidsresenärer från utlandet.
 • Antalet flygresor som varje individ gör har minskat sedan 1999 – men det är fler som reser.
 • Flygfrakt svarar för 25 – 30 % av det svenska exportvärdet. Det innebär att det skickas varor med flyg för 1 miljard svenska kronor varje dag.
 • Effektiva förbindelser till handelscentra och marknader är viktiga faktorer för att kunna konkurrera globalt.
 • 10 – 15 % av företagens försäljning är direkt beroende av väl fungerande flygförbindelser.
 • Merparten av alla flygresor är över 100 mil – ett avstånd där det sällan finns eller kommer att finnas något annat realistiskt alternativ.
 • 5% av CO2-utsläppen i Sverige kommer från flyget (inrikes och utrikes).
 • Globalt står flyget för 2% av utsläppen.
 • 80% minskade utsläpp per passagerarkilometer de senaste 50 åren, globalt sett.

Källor:

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – flygbranschen Flygets roll för besöksnäring och Miljö, Tillväxtverket

Swedavia RVU och Tillväxtverket/SCB, Inkvarteringsstatistiken och Svenskars resande 2017 Copenhagen economics

Naturvårdsverket samt IATA

Passagerarsiffror januari – december 2019 (Swedavia)

40 157 056 (-4% jämfört med 2018)

Transportstyrelsens prognos över det svenska flygets utsläpp

 • Antalet flygresor bedöms öka med ca 16% till 2025
 • Utsläppen bedöms minska med 14% till 2025 (utan inblandning av biobränsle)

Vad gör Swedavia

2020 blir Swedavias alla flygplatsers egna verksamhet fossilfri: fossilfri fordonsflotta och fossilfria arbetsmaskiner via förnybar energi och biobränsle.

2025 andelen förnybart flygbränsle ska uppgå till fem procent.

2030 inrikesflyget ska vara fossilfritt

2045 allt svenskt flyg inrikes och utrikes ska vara fossilfritt.

Övergång till biobränsle

 • Biobränsle kan minska utsläppen med 80 procent och fungerar redan med dagens flygmotorer – ingen ytterligare teknisk innovation krävs. Redan idag flyger vi i Sverige med biobränsle iblandat i tanken.
 • Ett helt fossilfritt in- och utrikesflyg skulle kräva ca 9 procent av den svenska bioenergitillförseln. En enda biobränsleanläggning skulle kunna försörja hela inrikesflygets behov.
  • Ett fossilfritt inrikesflyg skulle kräva cirka 2 TWh per år förnybart fossilfritt bränsle
  • Ett helt fossilfritt utrikesflyg skulle kräva cirka 10 TWh
 • Ca 70 pågående elflygsprojekt pågår just nu i världen. Inrikestrafiken är först ut att elektrifieras.
Fatbike vintertid i Lofsdalen. Foto: Anette Andersson
Fatbike i Lofsdalen. Foto: Anette Andersson

Vad kan du som flygresenär göra

Köp bioflygbränsle genom Fly Green Fund eller direkt genom flygbolagen

 • Reducerar koldioxidutsläppen med ca 80 %
 • Minskar höghöjdseffekten
 • Stimulerar efterfrågan, produktion och utveckling av fossilfria bränslen

Välj flygbolag med ung flygplansflotta

 • 15-20 % bränsleeffektivare än flygplanen från början av 2000-talet
 • Snittförbrukningen är mindre än 0,3 lit/passagerarmil

Klimatkompensera

Flera flygbolag ger kunder ett alternativ att klimatkompensera vid köp av biljett.

Packa lätt. 1 kg mindre packning kan spara 1,2 miljoner ton bränsle under ett år.

Skip to content