Anette_Andersson_2017_Lofsdalen_Fatbike

Export 2.0

28 april, 2014
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Anette Andersson
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Ökat sälj för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen

Projektets syfte

Att genom ökad marknadskommunikation, distribution och försäljning öka antalet utländska gäster till vår region och våra destinationer och på så sätt skapa en hållbar tillväxt i Jämtland Härjedalens besöksnäring i riktning mot den regionala visionen för besöksnäringen – Europaledande på naturbaserade upplevelser.

Projektets mål

Öka exportmognaden hos regionens destinationer och företag.
Öka antalet utländska gäster i Jämtland Härjedalen med 10%.
Genomföra 6 marknadsinsatser på prioriterade marknader.

Bakgrundsbeskrivning

Besöksnäringen är en basnäring i Jämtlands län och har en större betydelse för sysselsättning och tillväxt än i många andra regioner. I RUS för Jämtlands län framhålls turism och upplevelser som tillväxtområden med stora möjligheter att fortsätta utvecklas tack vare länets unika natur, miljö- och kulturvärden. I den regionala strategin för besöksnäringen är visionen att bli Europaledande när det gäller naturbaserade upplevelser. För att nå visionen och för att öka antalet nya och återkommande gäster från såväl Sverige som utlandet krävs aktiva företag, framåtsträvande destinationer och ett sammanhållet regionalt arbete.

Under den senaste 5-årsperioden har en ny och starkare destinationsstruktur arbetats fram i regionen där det idag i många områden finns företagsägda destinationsorganisationer som driver utvecklingen framåt. Detta har lett till att regionen också blivit starkare i marknadskommunikationen då destinationerna emensamt med JHT arbetat med internationell marknadsföring och försäljning. Detta har genomförts via projektet Marknadskommunikation och tillgänglighet för tillväxt inom exporterande turismnäring i Jämtlands län 2010-2013 som finansierats av EU:s regionala fond och Länsstyrelsen och genom destinationernas egna insatser. I denna satsning har man gemensamt bearbetat prioriterade marknader såsom Norge, Finland, Danmark och Nederländerna. Deltagande parter har varit Destination Vemdalen, Åre, Östersund, Funäsfjällen och Lofsdalen samt Skistar Åre och Skistar Vemdalen tillsammans med JHT som agerat projektägare och koordinator. Projektets syfte har varit att höja exportmognaden hos besöksnäringens företag och destinationer genom såväl affärsutveckling som marknads- och säljarbete. Projektet har också tagit fram ett antal viktiga verktyg för fortsatt utveckling såsom Exporthandboken och produktblad/säljportfölj samt rekommendationer/rapport om hur distributionskedjan för besöksnäringen i länet bör se ut för att optimera sälj.

Det är med ovanstående arbetssätt och erfarenheter som vi nu önskar gå vidare i exportkedjan, med ännu tydligare fokus på försäljning till valda marknader och målgrupper och där vi arbetar underifrån och upp med företagen som levererar produkten utifrån gästens önskemål och behov. Vi kallar denna satsning för Export 2.0.

Sammanfattande projektbeskrivning

Med förhållandevis små resurser vill vi fokusera på tre huvudspår – marknad, sälj & distribution. För att kunna göra avtryck på en marknad eller i en målgrupp krävs fokus vilket kräver att vi gemensamt prioriterar var vi ska synas, vad vi ska visa upp och hur vi ska få gästen att vilja köpa. Utifrån tidigare erfarenheter har vi valt att prioritera Danmark vinter och Norge helår för denna satsning. Prioriterad målgrupp är Active Families och WHOPS, där naturupplevelser tillsammans med aktiviteter är främsta reseanledningarna. Om utrymme finns kommer vi även att kunna göra inspel gentemot de destinationer där regionen redan har direktflyg (via ex Vaernes såsom UK eller andra intressanta destinationer).

Utifrån prioriterad marknad och målgrupp kommer destinationerna gemensamt genomföra såväl B2B (Swedish workshop och Jämtland Härjedalen House) som Fam-trips och Press-/bloggresor. För att en röd tråd från företagare till konsument (via t ex destination/turoperatör) ska bli så tydlig som möjligt kommer destinationsvisa och regionala affärsutvecklingsinsatser att genomföras. Till detta kommer vi använda exporthandboken, marknadsplanen och säljportföljen för att företagen utifrån gästens önskemål ska kunna erbjuda efterfrågade produkter samt distribuera dessa på optimalt sätt.

För att i dagens informationssamhälle lyckas med marknad och sälj inom besöksnäringen krävs ett aktivt, listigt och trendkänsligt arbete kring webb, sociala medier och distributionskanaler. Material för våra produkter kräver ”content” som i sin tur kopplar till andra produkter och reseanledningar för att optimera sökbarhet via google. Drygt 80% av webbhandeln startar idag via googlesökningar vilket gör att vi måste komma högt i de listorna. Utöver det krävs att våra produkter är köpbara, via såväl OTA´s (online travel agencies såsom Bookings) och resebyråer/arrangörer. Det krävs att produkterna finns på det språk gästen önskar läsa, att vi skapar intressant content som skapar intresse och kvalitet och som leder gästen vidare till den köpbara produkten. Sociala mediers betydelse varierar på olika marknader, men kan med rätt upplägg skapa bra genomslag och framförallt kommunikation med potentiella gäster. Detta arbete måste ske kontinuerligt och ske på såväl företagar-, destinations- och regional nivå och kräver också kompetensinsatser då såväl instagram, tripadvisor, zoover och andra mediakanaler utvecklas oerhört snabbt, och konsumenten därefter. För att nå effektivitet i detta krävs också att arbetet med säljande content samordnas så långt som möjligt mellan företag, destination och JHT eller annan aktör som t ex VisitSweden.

Satsningen pågår 20140101-20160228 och finansieras av Regionförbundet Jämtlands län samt deltagande destinationer och Jämtland Härjedalen Turism.

Projektledare: Karin Gydemo Grahnlöf

Skip to content