2_Niclas_Vestefjell__2014_Downhill.klar

Förstudie: Morgondagens medarbetare 2018

14 augusti, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Niclas Vestefjell

Bakgrund

I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en basnäring, som årligen sysselsätter närmare 5 000 personer på årsbasis och med tydlig målsättning att öka andelen internationella gäster. Omsättningsökningen i näringen har de senaste 10 åren varit över 50 % och målen i den regionala besöksnäringsstrategin beskriver en fortsatt stark utveckling fram till år 2030. En del i strategin är att hantera de fortsatta kompetensbehoven vilket är både en fantastisk möjlighet men också en utmaning då besöksnäringen i Jämtland Härjedalen behöver närmare 2 000 nya medarbetare fram till 2030. Detta kräver ökad förståelse för både dagens och framtidens kompetensbehov, varför och hur vi bäst ska arbeta med kompetensutveckling men också för vad som krävs för hur vi attraherar framtidens medarbetare och ledare.

Regionens strategiska styrdokument (Regional utvecklingsstrategi RUS, Regionalt tillväxtprogram RTP) utgår från regeringens nationella strategi för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning – dvs grundstenarna för att skapa tillväxt. Med den som bakgrund finns den gemensamma strategin för besöksnäringen framtagen som tydliggör varför och hur regionens besöksnäring ska arbeta med hållbar tillväxt. Även på nationell nivå, bl a som en del i den nationella strategin för besöksnäringen, är kompetensfrågan en central fråga.

Syfte

Att jobba mot JHT:s uppsatta vision – “Jämtland Härjedalen – ledande på naturbaserade upplevelser”. Olika insatser på såväl kort som lång sikt krävs för att nå ett framgångsrikt resultat. Kompetensutveckling och rätt matchad rekrytering är en avgörande faktor för att klara av att sörja för en långsiktigt ansvarsfull och smart tillväxt men för att skapa en så tydlig bild som möjligt av behoven och vilka insatser som bör prioriteras är en förstudie ett lämpligt första steg. En viktig utgångspunkt för förstudien är det arbete som bedrivs i den så kallade Swetour-gruppen som under ledning av JHT löpande arbetar med kompetens- och arbetsmarknadsfrågor. För att tydliggöra utmaningar och möjligheter inom området har gruppen formulerat ett så kallat “position paper” som även innehåller de frågeställningar som förstudien ska utgå ifrån.

Skip to content