hav vatten vandring

Från japansk gästvänlighet till sofistikerade fällor

3 maj, 2017
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Kyle Loftus

Kompetensutvecklingsdagar för Turistinformationer & Turistcenter i Jämtland Härjedalen

Under två dagar, 27-28 april, träffades Turistinformationer och Turistcenter (TICs) i Jämtland Härjedalen för att titta närmare på att överträffa gästens förväntningar, verktyg och funktioner inom svensk turistinformation, styrkor och svagheter liksom möjligheter och hot för den egna verksamheten. I Japan kan gästen slappna av med en gästservice där gästens behov ofta är uppfyllda innan de ens formulerats. På Södertäljes Turistinformation är kreativiteten stor kring att få gäster, politiker, inflyttare, medborgare, näringsliv och media att mötas för att skapa positiv publicitet till en stad med bitvis skamfilat rykte och därigenom sprida positiv kännedom och utveckla turismnäringen. Hur vill vi i Jämtland Härjedalen att gästen ska uppfatta oss? Vad kan vi göra för att få gäster att stanna längre och återvända?

På programmet under de två kompetensutvecklingsdagarna fanns även strukturering av arbetsuppgifter under ett s k TIC-år samt handlingsplaner för att lättare introducera nyanställda och sommarpersonal. Under dag två tittade gruppen på hur man kan dela in gäster utifrån drivkrafter till deras resande och vad som behövs för att snabbt göra sig en bild av gästens behov och förväntningar vid ett fysiskt eller digitalt möte. Manne Mosten, Kulitur, bjöd sedan in gruppen ”bakom kulisserna” och berättade hur han lägger upp sina mathistoriska turer utifrån beställaren för att på kundens villkor presentera mathistoria från Östersund och region Jämtland Härjedalen med tips och trix kring hur man behåller gästens uppmärksamhet med interaktion, smakövningar och tävlingar.

***

Kompetensutvecklingsdagarna anordnades inom Jämtland Härjedalen Turisms pågående projekt ”Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen 2017-2019” via den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och med stöd från Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Bakgrund till projektet

Dagens turistbyråer i Jämtland Härjedalen är enorma kunskapsbärare. Men mönstret hos besökaren har ändrats och vi behöver se vad framtidens besökare önskar av turistinformation. Turistinformationer/turistcenter i Jämtland Härjedalen behöver i olika grad hjälp att kliva från traditionell turistbyrå till framtidens Turistinformation/Turistcenter.

Projektaktiviteter

Bland aktiviteterna finns bl a inrättande av InfoPoints, säljutbildning, kännedomsaktiviteter, trendspaning, utveckling av informationsutbyte och ett innovationssystem för produkt-/tjänsteutveckling med hjälp av gäst-input och trendspaning.

Ett gott värdskap är grunden för merförsäljning

Positiva möten mellan människor (ett gott värdskap) är det som uppskattas mest av våra besökare vid sidan av reseanledningarna. Ett gott värdskap är också en stor del av grunden till möjligheter till merförsäljning inom besöksnäringen. Människor, goda värdar, är marknadsföringens kraftfullaste medel. Och eftersom vi önskar att våra gäster i Jämtland Härjedalen ska bli väl mottagna och få god information om utbud o s v, så behöver vi hitta fler arbetssätt för att skapa engagemang och få fler besökare att upptäcka mer av det turistiska utbudet inom regionen.

Det personliga mötet ökar i värde

De senaste årens tekniska utveckling har revolutionerat informationsöverföringen, vilket är speciellt påtagligt när det gäller turistinformation. Tidigare var traditionella turistbyråer ofta den enda informationskanalen för besökarna. Besökare gjorde omvägar för att komma till turistbyrån. Idag finns oändligt många fler kanaler, men endast ett fåtal erbjuder de fördelar som det personliga mötet innebär. Besökarnas anledningar att uppsöka en turistbyrå har blivit färre, exempelvis kartor och enkla frågor om öppettider och liknande är idag lätta att få svar på via andra kanaler. Därför är det viktigt för destinationer/områden att arbeta uppsökande för att nå sina besökare med personliga möten för att både kunna visa upp ett gott värdskap och stimulera till att förlänga vistelsen och öka merförsäljningen på plats.

Att det personliga mötet är viktigt, visar det pilotprojekt som genomfördes sommaren 2014 av Bergs kommun i Storsjöbygden (Framtidens Turistinformation) med ett försök som innebar ett antal enkla InfoPoints kring Storsjön. 19% av de tillfrågade besökarna på InfoPoints runt Storsjön angav att besöket fått dem att ändra sina planer och 9% stannade längre än de tänkt från början. Med längre vistelsetider/merförsäljning kan vi öka intäkterna hos företagare i regionen och öka möjligheten för fler att bo och verka på landsbygden.

Framtidens Besöksservice

Framtidens Turistinformation/Turistcenter (TIC) är sannolikt ett team som består av front- och backoffice som tar hand om gästernas behov. TIC-teamet ser till att besökaren får inspiration och personlig vägledning i att välja i en värld som ibland består av ”alltför många val” både personligen i front-office och med hjälp av back-office-funktioner som jobbar med att att framställa/presentera fakta traditionellt och digitalt samt göra den tillgänglig och förståelig för att hjälpa kunder/gäster till rätta, teamet finns närvarande inklusive på sociala media för att svara upp mot behov/frågeställningar, de hjälper attraktioner/akvitetsbolag att anpassa produkter efter marknadens önskemål (överför erfarenheter från kunder utifrån vad de saknar till dem som kan omsätta detta i faktiska produkter etc. Kunden/gäst behöver få känna ett positivt värdskap, att front-office (och back-office) lyssnar på hen – så att hen känner en tillfredsställelse som kan resultera i merförsäljning.

För mer info: Anne Adsten

Skip to content