logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Fritidshus Lofsdalen Anne Adsten

Fritidshusundersökning Jämtland Härjedalen 2022

17 augusti, 2022
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Fritidshus i Lofsdalen. Foto: Anne Adsten

I Jämtland Härjedalen finns enligt SCB 32 000 fritidshus. Hur många gästnätter genereras via dem och hur tänker och tycker stugägarna om den destination där de tillbringar sin fritid? Kan de till och med tänka sig att flytta till regionen permanent? Det är frågor som en undersökning under våren-sommaren 2022 har kunnat besvara inom JHTs projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling.

Uppgifterna ger även värdefull ledning kring om de beräkningar av andelen av totalt antal gästnätter som genereras via eget fritidsboende som görs är rättvisande.

Bakgrund till fritidshusundersökningen i Jämtland Härjedalen

Undersökningen är resultatet av ett utskick som Region Jämtland Härjedalen gjorde under maj 2022 till fritidshusägare med fritidsboende i Jämtlands län. Utskicket innehöll magasinet ”Ta steget” med syfte att stimulera boende utanför Jämtlands län, men med fritidshus i länet, att skriva sig och flytta permanent till Jämtland Härjedalen. Tillsammans med detta utskick bilades en inbjudan att delta i en undersökning om hur man nyttjar sitt fritidsboende i länet. Undersökningen är utförd inom Jämtland Härjedalen Turisms projekt ”Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0” med finansiering från Region Jämtland Härjedalen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Målgrupp och svarsfrekvens för undersökningen

Målgruppen har varit fritidshusägare i Jämtlands län, men som idag är skrivna utanför länet. Åldersavgränsningen har varit 30-55 år. Totalt gjordes 4 400 utskick (enligt SCBs statistik finns totalt ca 32 000 fritidshus i Jämtland Härjedalen). Undersökningen har besvarats i sin helhet av 213 av dessa.

Det innebär både ett litet svarsunderlag och ett stort bortfall. Detta i sin tur innebär att resultatet av undersökningen ska tolkas med stor försiktighet och där resultatet enbart ska ses som indikationer. När man studerar resultatet och sätter det i relation till annan kunskap och fakta kan man dock konstatera att resultatet i stort ser rimligt ut, men man ska naturligtvis inte tolka utfallet som exakta procenttal/värden.

Det är viktigt att vara medveten om att undersökningen är riktad mot privatpersoner som äger fristående hus/stugor. Alla de som äger en bostadsrätt är inte representerade i den här undersökningen. I exempelvis Åre, Funäsfjällen och Vemdalen finns en stor andel bostadsrättsinnehavare bland fritidsgästerna.

De flesta svaren handlar om Härjedalen, Berg och Åre kommun

Av dem som svarat på enkäten är en övervägande andel fritidshusägare i Härjedalen (56% av de svarande). Även Bergs kommun (21% av svaren) och Åre (12% av svaren) har en hög andel fritidshus. Totalt finns ca 32 000 fritidshus i regionen, varav 9 200 fritidshus i Härjedalen, 5 600 i Åre och 4 500 i Berg. Både Härjedalen och Åre har en stor andel bostadsrätter som inte fångas upp av denna undersökning eftersom denna enkät gick ut till enbart kategorin fritidshusägare, utanför Jämtland Härjedalen.

Indikation om antal övernattningar hos målgruppen

Om man räknar upp resultatet från undersökningen mot de 4 400 till vilka utskicket var riktat, enligt uppgift samtliga inom åldersspannet 30-55 år boende utanför länet men med egenägt boende i länet, skulle det innebära att ägarna själva tillsammans med sina familjer genererar ca 640 000 gästnätter per år. Därtill kommer ytterligare ca 80 000 gästnätter från vänner och bekanta som besökt eller lånat deras boende utifrån uppgifterna i undersökningen. Dessutom hyr man ut motsvarande ca 185 000 gästnätter. Totalt innebär det att fritidshusägarna mellan 30-55 år i Jämtland Härjedalen genererar ca 905 000 gästnätter per år, eller 206 gästnätter per fritidshus.

Totalt finns ca 32 000 fritidshus i hela Jämtland Härjedalen. Med ovan resonemang och förutsatt att mönstret gäller även för fritidshusägare yngre än 30 år och äldre än 55 år så innebär det ca 6 592 000 övernattningar per år.

Indikation om hur mycket gruppen spenderar i regionen

Ägarna själva tillsammans med vänner och bekanta spenderar genom sitt nyttjande totalt knappt 200 miljoner kronor där utläggen hamnar i regionen. Utöver detta har man under det senaste året lagt ca 130 miljoner kronor på underhåll, reparationer och renoveringar. Här är det dock inte säkert att hela summan hamnar i Jämtland Härjedalen.

Dessa utlägg innebär att arbetstillfällen har skapats och att löneskatter går till regionen.

Frisvar med mycket information om hur fritidshusägare uppfattar Jämtland Härjedalen

Undersökningen innehåller även frisvar kring vad respondenterna uppskattar mest med att deras fritidshus ligger där det ligger samt hur de ser på utvecklingsmöjligheter inom vald destination. Bland de avslutande frågorna finns även information kring vad som står i vägen för en eventuell permanent flytt till Jämtland Härjedalen.

Många av fritidshusägarna uttrycker att de är glada över att ha fått frågan om hur de upplever att det är att vara fritidshusägare i Jämtland Härjedalen och vill gärna komma till tals i utvecklingsfrågor. De är en resurs som besöksnäringen bör ta till vara, både i utvecklingsfrågor och vid kompetensbehov eftersom de känner väl till området där de vistas och redan är ambassadörer för destinationen/kommunen.

Så tycker fritidshusägarna

  • Tillgång till bredband styr möjligheterna att jobba på distans från fritidshuset.
  • 77% betraktar fritidshuset som sitt andra hem, eller vill av olika skäl inte hyra ut det.
  • 69% lånar ut sitt fritidshus eller har besök av släkt och vänner som övernattar.
  • 89% nyttjade sitt fritidsboende under 2022 och av dessa är det vintersäsongen, december-april, som dominerar med 90%.
  • De mest populära aktiviteterna vintertid är skidåkning (alpint och längdåkning) samt skoteråkning. Sommartid dominerar vandring med 88% och därefter bär- och svampplockning 49%, fiske 40% och cykling 35%. Bland frisvaren till frågan finnns inslag av jakt, löpning, golf, fågelskådning och att bara njuta och umgås.
  • Bäst med läget för fritidshuset: Lugnet, vyerna och närheten till naturupplevelser inklusive tillgång till backar, spår och leder.
  • Vad saknar fritidshusägarna och vad skulle de vilja utveckla och förbättra: Avsnittet innehåller en rad olika förslag på förbättringsmöjligheter, ordnade kommunvis. För den intresserade finns ett excel-dokument som vidare kan ge svar på hur respondenterna ser på olika frågor.

Hinder för en permanent flytt till Jämtland Härjedalen

36% av de svarande kan tänka sig att flytta permanent till Jämtland Härjedalen och ytterligare 43% skulle kanske kunna tänka sig det. Endast 22% av de svarande kan inte tänka sig att flytta till regionen permanent. Arbete inom sin bransch, familjeförhållanden och ovilja kring att riva upp barnen från skola och vänner anges som hinder för att flytta permanent till Jämtland Härjedalen.

 

 

 

Skip to content