provsmakning Foto: Sandra Lee Pettersson

Gastronomy

25 januari, 2018
Text: Mats Forslund
Foto: Sandra Lee Pettersson

– en självklar del i utvecklingsarbetet

Under en lång rad år har Jämtland Härjedalen Turism, JHT, arbetat med gastronomi som en viktig del i utvecklingsarbetet. Arbetet har präglats av ett nära samarbete med en rad aktörer inom området som Eldrimner, drivna mathantverkare, LRF, restauranger, turistföretag och destinationer. JHT:s roll har främst varit att jobba med marknadskommunikationen vilket också haft betydelse för produktutveckling och paketering.

En bakgrund till vårt engagemang var att det allt större intresset för vårt lokala mathantverk tidigare var svårt att möta på ett tillräckligt bra sätt i form av information, tillgänglighet och tydlighet om öppettider. Något som flera turistbyråer runt om i Jämtland Härjedalen vittnade om. JHT blev därför en av de tidiga inbjudarna till samtal om hur vi med gästen framför ögonen skulle kunna utveckla samarbetet mellan olika aktörer. En av de som tidigt såg utmaningarna men också möjligheterna var Manne Mosten som en period också anställdes av JHT för att starta upp pilotprojektet Gastur som tog fasta på frågor som produktutveckling och tillgänglighet.

Efter en period med Gastur, och som ett resultat av det, övergick vårt arbete mer till att ta fasta på behovet av en starkare marknadskommunikation som skulle bygga på att ta en position genom en tydlig koppling mellan gastronomi och måltiden och våra traditionella styrkeområden som aktiviteter, natur- och kulturupplevelser och evenemang. Det här ledde fram till en rad insatser, som t ex utarbetandet av en kommunikationsplan för gastronomiområdet, utbildningsinsatser och inte minst produktion av fyra Gastronomy-magasin, varav de två senaste på engelska. Magasinen efterfrågas fortfarande och artiklar ur dem återanvänds nu i nya media och kanaler som t ex AdventureSweden.com, JHT:s nya webplats för imageinriktad kommunikation. En tydlig effekt av kommunikationsarbetet var att under åren 2011-2015 hade 1/3 av det internationella marknadsvärdet, beräknat av Visit Sweden, en tydlig koppling till Jämtland Härjedalen. Ett nära samarbete med bl a Visit Sweden och en rad journalistbesök bidrog starkt till detta.

En destination som tidigt nappade på möjligheterna med att lyfta fram duktiga matproducenter och gastronomi i sin kommunikation var Vemdalen men över tid har det här sättet att tänka och arbeta blivit alltmer självklart i fler destinationer.

För att även använda våra större evenemang som marknadsplats för den lokala maten av hög kvalitet så ingick vi under ett antal år avtal där innebörden var att JHT tog ekonomiskt ansvar för del av den merkostnad det innebar att i huvudsak servera lokal mat i evenemangens VIP-restauranger. Då evenemangen idag gör det här till stor del på egen hand tillsammans med duktiga restauratörer så har JHT nu lämnat den rollen.

Under resans gång växte möjligheten fram att se Östersund som Sveriges första mathuvudstad vilket den utsågs till 2011, tillsammans med hela regionen där en stor del av de gastronomiska aktiviteterna äger rum. Stärkta av detta påbörjades ett arbete för att Östersund och regionen skulle kunna ingå i UNESCO:s nätverk för “creative cities”. Efter hårt arbete av en eldsjäl som Fia Gulliksson och en strateg som Dag Hartman utsågs så Östersund 2010 av UNESCO till ”Creative City of Gastronomy” och i september 2016 genomfördes i Östersund en konferens och årsmöte i The Creative Cities Network. Glädjande nog hade även forskningen inom det här området en tydlig plats i konferensen. I förlängningen har det här bl a bidragit till att Östersund och regionen numera har en självklar plats i de här sammanhangen.

För att kort återgå till vad JHT för närvarande, januari 2018, gör inom gastronomiområdet så kan det vara på sin plats att nämna att vår roll som regel inte är att långsiktigt hålla i frågor som bättre görs inom en destination, i ett företag eller hos en evenemangsarrangör. Vår roll är mer att ta initiativ och starta upp men att också kunna släppa taget. Med det uttryckt så är det här en kort överblick över JHT:s nuvarande engagemang:

· Medverkar i det av Torsta AB ägda projektet Creative Region of Gastronomy (CRG), främst i den del som syftar till att öka samarbetet mellan lokala matproducenter och restauranger.

· Ingår i partnerskapet för en regional livsmedels- och matstrategi där en strategi ska presenteras under våren och en handlingsplan just nu är under utarbetande. Handlingsplanen blir ett viktigt dokument till stöd för fortsatta spännande och väl förankrade insatser, med stöd av en gemensam strategi.

· Medverkar i Visit Swedens projekt Måltidsturism och ingår i både styr- och arbetsgrupp för projektet. Här arbetar vi just nu för att kunna gå in i projektet på en högre ekonomisk nivå för att på det sättet kunna dra ännu större nytta av vår medverkan.

· Medverkar i den dialog som regionen via Torsta AB för med norska kollegor om ett eventuellt interregprojekt med inriktning mot kompetens och produktutveckling. Oklart dock om JHT ska ha en mer operativ roll i ett kommande projekt, men för att utveckla nya produkter att “lägga på hyllan” är det angeläget.

· Använder ”Gastronomy” som en självklar del i vår roll inom marknadskommunikationen i olika kanaler och i olika sammanhang, alltmer internationellt. Se gärna www.adventuresweden.com där inslagen av ”outdoor cooking” som en del i vår profil är tydlig.

Skip to content