Vålådalens naturreservat Ulrika Larsson Epic Trails

I Jämtlands län arbetar vi tillsammans för klimatet och vår miljö!

22 februari, 2022
Text: Debattartikel 2022-02-11 Gemensamt utspel Miljö- och klimatrådet, Jämtlands län
Jämtlandsfjällen i höstfärger. Foto: Ulrika Larsson, Epic Trails.

Miljön och klimatet är självklart en hjärtefråga för oss på Jämtland Härjedalen turism inte minst eftersom naturupplevelser är grunden till våra reseanledningar.

Teres Gärdin, VD för JHT finns med i styrgruppen för Jämtlands läns Miljö- och klimatråd och en av dem som står bakom artikeln “I Jämtlands län arbetar vi tillsammans för klimatet och vår miljö”.

FN:s klimatpanel IPCC konstaterar i sin senaste rapport att människans aktiviteter under det senaste århundradet definitivt bidragit till de uppmätta förändringar i klimatet som vi upplever på ett alltmer drastiskt sätt. Om några dagar presenterar IPCC den uppföljande rapporten ”Effekter, anpassning och sårbarhet”. Sveriges klimatmål, fastställda av riksdag och regering, är att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045, och att därefter ha negativa nettoutsläpp. Dessutom finns ett uttalat nationellt mål om att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter. För att nå detta behöver takten i klimatarbetet öka och en genomgripande samhällsomställning ske.

Dessa mål har vi tillsammans sedan några år tillbaka vässat i Jämtlands läns regionala energi- och klimatstrategi. Jämtlands län ska vara fossilbränslefritt år 2030. Och vi ska gemensamt arbeta för att årligen minska länets samlade utsläpp av växthusgaser med 10 % per år. Vi är smärtsamt medvetna om att detta är otillräckligt och att vi kommer att behöva snabba på minskningen ytterligare. Innovationer och effektiviseringar är viktigt, men utöver det behöver vi alla – näringsliv, myndigheter och vi som privatpersoner – vara redo att omvärdera mycket av det vi gör idag. Vårt nuvarande sätt att hantera naturresurser och den levande miljön måste baseras på mer vetenskap, etik och ödmjukhet.

Flera av länets aktörer har också enats om att aktivt möta de pågående klimatförändringarna, genom att minska sårbarheter, ta tillvara möjligheter och ha god beredskap. Det handlar om proaktivt arbete för att möta allt ifrån förändrade snöförhållanden och extremväder till ökade risker för höga flöden, ras och skred.

I Jämtlands län kan vi vara stolta över vårt relativt rena vatten och vår friska luft. Men det finns stora miljöutmaningar kopplat till påverkan från våra viktiga näringar som bland annat vattenkraft, skogsbruk och många konkurrerande intressen i känsliga fjällmiljöer där till exempel friluftsliv på ett hänsynsfullt sätt ska kunna samexistera med renskötsel. Att länets jordbruk minskar ger också negativa effekter på landskapet och den biologiska mångfalden.

Utmaningarna är stora och tiden knapp. Det kommer att krävas stora insatser om vi ska nå inte bara Sveriges klimatmål utan alla våra nationella miljömål. Sju av femton miljökvalitetsmål är prioriterade i Jämtlands län: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendag, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Storslagen fjällmiljö. I dagsläget når vi inget av dessa och vi har en negativ utveckling för några av målen.

Tillsammans måste vi alla anstränga oss än mer för att nå våra ambitiösa miljö- och klimatmål, nyckelordet för att lyckas är samverkan. Därför har vi gått samman och bildat Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län. Vi har nu sedan fem år tillbaka gemensamt arbetat för att omsätta alla vackra mål till konkret handling. Länets miljö- och klimatråd har samlat närmare 70 aktörer från näringsliv, kommuner, myndigheter, akademi och intresseorganisationer.

Näringslivet i Jämtlands län, offentliga verksamheter och intresseorganisationer gör betydande insatser för klimatet och miljön. Kommuner och näringsliv samverkar tillsammans med Regionen och Länsstyrelsen i satsningar för att skapa en laddinfrastruktur som underlättar för alla i vårt län som vill köra elfordon. Vi etablerar en testarena för elflyg och autonoma drönare tillsammans med vårt systerlän på norska sidan gränsen, Trøndelag fylkeskommune. Inom några år kommer elektriskt regionalflyg att vara en realitet. Vi ser också att en upprustning av Inlandsbanan kan skapa bättre möjligheter för både gods- och persontransport. Att Inlandsbanan planerar att köra loken på vätgas ger ökade möjligheter att ersätta tunga vägtransporter med ett fossilfritt alternativ. Samtidigt som vi ser denna utveckling gå snabbt vet vi att det är inte endast därigenom vi hindrar ett skenande klimat. Vi lever i Jämtlands län långt utöver det ekologiska utrymme vi har, samtidigt som vi med öppna ögon ser hur den absoluta majoriteten av planetens medborgare fortfarande är på en levnadsnivå vi själva lämnade för över hundra år sedan. Detta gör oss än mer bestämda i ambitionen att pressa ner våra utsläpp.

Vi ger oss i kast med frågan om skogen som kolsänka och hur den ska kunna räcka till både att vara kolsänka, ersätta fossila drivmedel och material och främja biologisk mångfald. Här är utmaningarna stora då utvecklingen i vissa delar för närvarande är negativ inom de tidsramar vi har. Inom ramen för Miljö- och klimatrådet möts länets olika aktörer i dialog och med lyhördhet för varandras förutsättningar och behov. Det är en framgångsfaktor för att skapa driv i dessa frågor.

För två år sedan arrangerade vi tillsammans med finansmarknadens aktörer en nationell konferens om de ekonomiska riskerna som följer av ett förändrat klimat. Som en direkt följd av den konferensen gick ett antal av länets största företag samman för att skapa initiativet Fossilfri konkurrenskraft. Ett initiativ som visar att näringslivet i Jämtlands län ligger långt framme när det gäller att hitta hållbara lösningar på klimatutmaningarna.

Idag är det näringslivet, som svar på kundkrav och vinnande konkurrensfördelar, som sätter press på politiken genom att efterfråga tydligare spelregler och styrmedel. Satsningarna på elflyg och autonoma drönare samt viljan att använda förnybara drivmedel inom transportsektorn pekar på problemen med otydliga och eftersläpande regelverk och synliggör ett glapp mellan politik och näringslivsutveckling. Det behövs långsiktig och förutsägbar politik för att företagen ska våga investera i ny teknik. Att ta parti för miljö- och klimatutmaningarna måste bli en huvudregel vid myndigheternas målkonflikthantering, där är vi inte idag.

Det duger inte längre att tänka att ”någon annan” ska göra jobbet. Omställningen till ett hållbarare samhälle innebär många utmaningar, som till exempel att ge trygghet för dem som vågar satsa på ny oprövad teknik, att hitta investeringskapital, att utveckla nya standarder och ny infrastruktur, att ändra konsumtionsmönster. Listan kan göras lång. Men möjligheten till vinst och belöning är också stor. Hundra procent förnybar elproduktion ger många miljömässiga fördelar samtidigt som det bidrar till tillväxt och minskar beroendet av importerad energi. Att öka självförsörjandet av livsmedel gör vårt samhälle mindre sårbart och gynnar en levande landsbygd. Att ta hänsyn till biologisk mångfald stärker uthålligheten i både skogsbruk och jordbruk och är grunden för en hållbar samhällsplanering med livskvalitet.

Omställningen är nödvändig och den måste involvera hela länet – genom samverkan. Därför hälsar vi alla som vill bidra i arbetet välkomna att ansluta sig till Miljö- och klimatrådet och vara med på den utvecklingsresa vi bara börjat.

Marita Ljung,
Landshövding i Jämtlands län

Susanna Löfgren, Länsråd i Jämtlands län

Karin Jonsson (C)
Daniel Danielsson (C)
Jörgen Persson (S)
Susanne Hansson (S) Primärkommunala Samverkansrådet

Karin Thomasson
Regionala utvecklingsnämnden 1:e vice ordförande

Robert Uitto
Regionala utvecklingsnämnden 2:e vice ordförande

Oliver Dogo, Vd
Maria Åberg, Regionansvarig Handelskammaren Mittsverige

Teres Gärdin, Vd
Magnus Nilsson Ordförande Jämtland Härjedalen Turism

Håkan Wiklund, Prorektor
Sepideh Razavi, Hållberhetskoordinator Mittuniversitetet

Jenny Grip, Verksamhetsledare Samling Näringsliv

Åsa Gustafsson, Vice ordförande, Regionstyrelsen LRF Jämtland

Karin Nolén, Verksamhetsutvecklare äganderätt och skog, LRF Mittnorrland & LRF Nord

Ulf von Sydow, Klimat- och skogssakkunnig Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen

Stina Moberg, Distriktschef Skogsstyrelsen

Skip to content