Lunndörren Eric Hanson

Jämtlands läns energi- och klimatstrategi 2020-2030

9 april, 2019
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Vandring mot Lunndörren sjö höstlöv. Foto: Eric Hanson

Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har i dialog med länets aktörer tagit fram ett förslag till en ny regional energi- och klimatstrategi. Arbetet utgår från regeringsuppdraget att Länsstyrelsen i dialog med andra aktörer ska ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, som ska antas senast den 15 oktober 2019. Remisstiden utgår 31 maj.

Exempel på frågor som förslagsställarna önskar synpunkter på: 

  • Är de föreslagna målen relevanta och tillräckliga?
  • Är din organisation beredd att arbeta för årliga utsläppsminskningar av växthusgaser motsvarande 10%?
  • Speglar fokusområdena länets styrkor och svagheter?
  • Speglar framgångsfaktorerna hur din organisation vill att länets klimatarbete bedrivs?
  • Är rätt insatsområden beskrivna?
  • Är strategin användbar i ert arbete?
Då JHT menar att det är viktigt att besöksnäringen är aktiv i de här sammanhangen så ingår JHT i Klimatrådets styrgrupp och planerar också att lämna ett remissvar på strategiförslaget. Hör gärna av dig till Mats Forslund om du har frågor eller vill lämna synpunkter.
Skip to content