Åreskutan runt. Foto: Andreas Edholm

JHT föreslås som regional samordnare

11 december, 2023
Text och foto: Andreas Edholm, Jämtland Härjedalen Turism

Här följer en sammanfattning av de workshopar som genomförts i alla länets kommuner (utom i Bergs kommun) när det gäller implementering av Nationella Ramverket och organisering lokalt/regionalt av vandringslederna där inte staten är huvudman. Jämtland Härjedalen Turism har lyfts fram som en tänkbar regional samordnare för det fortsatta arbetet med anledning av att JHT ägs av kommunerna och destinationerna.

Workshopar i kommunerna

En viktig del för att sprida kunskap om Ramverket och undersöka möjligheterna för organisering lokalt och regionalt har varit workshopar i länets kommuner. Dessa har skett i samverkan mellan de andra två projekten (Åre/Berg/Härjedalens kommuner och Sydöstra Jämtlands Pastorat) i Jämtland Härjedalen. Målet var att samla beslutsfattande personer inom kommunerna tillsammans med de som jobbar med lederna och diskutera ledutveckling, organisering och framtida finansiering.

Avslutande diskussion

En sammanfattning av svaren utifrån de fyra frågeställningar som avslutade workshoparna:

Vilket värde har vandringslederna i kommunen?

 • Högt värde för såväl valet att bo i kommunen, folkhälsan och besöksnäringen.
 • Bidrar till näringslivet och möjligheten till försörjning.
 • Socialt värde, botar ensamhet. Stolthet.
 • Genererar nya idéer och innovationsförmågan växer.
 • Utbildningsvärde – natur- och kulturkunskap för elever.
 • ”Nya typer” av markägare – behov av kunskap.
 • Värdet av lederna värdesätts inte tillräckligt mycket.

2. Vilka aktörer behövs för att det ska finnas en fungerande led?

 • Många aktörer måste till för att en led ska fungera, i vårt område är inte rollbeskrivningen från ramverket givna. En aktör kan ha många roller.
 • Föreningar (idrott, hembygds mm), skolor, näringsliv, kyrkan, enskilda intressenter, markägare, destinationsorganisationer, m.fl.
 • Förståelse för varandras perspektiv är nödvändigt för långsiktigheten.

3. Hur ska en fungerande led finansieras?

 • Långsiktig basfinansiering för underhåll, i stället för projektberoende måste till.
 • Kommunerna behöver gå in med grundfinansiering sett ur flera perspektiv, folkhälsa, inflyttning och besöksnäring samt annan näring, tex ICA.
 • ”Många bäckar små” kommer att ge helheten. Andra möjligheter nämns, ledavgifter, turistskatt, sponsring (t.ex. från kommersiella turistföretag som använder lederna) projektmedel.
 • Pengarna måste ner i backen!
 • Vi behöver inte fler leder utan mer resurser till årligt underhåll och skötsel.
 • Lederna behöver ses som en naturlig del av infrastrukturen.
 • När klassas stigen som en led och när klassas leden som en anläggning?

4. Hur organiserar vi oss inför framtiden (lokalt och regionalt)?

 • JHT, Regionen och Länsstyrelsen har nämnts som regional part för att samordna ”kommunerna”.
 • JHT lyfts som den mest tänkbara organisationen som kan ta den rollen.
 • Kommunerna har nämnts som samordnare av ledförvaltarna.
 • Olika förutsättningar inom kommunerna och mellan kommunerna i länet.
 • Våra vandringsleder nyttjas till många ändamål både på sommar och vinter, vilket både kan vara en fördel och en nackdel när det gäller organisering och kvalitetssäkring.
Byxtjärn Åre. Foto: Andreas Edholm

Projektet

Projektet “Organisering av vandringsleder” pågår till 31 december 2023 och finansieras av Naturvårdsverket. JHT avser att söka fortsatt medel för att förankra och formalisera arbetet under 2024.

Kontakt

Projektledare Andreas Edholm, mobil 070-209 02 31

Skip to content