Skidåkning Åreskutan Niclas Vestefjell

JHT projektläge januari 2019

16 januari, 2019
Text: Mats Forslund
Foto: Niclas Vestefjell
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

JHT:s projektverksamhet är idag en större del av verksamheten än tidigare. Därför planerar vi att göra kontinuerliga korta rapporter om läget i de olika projekten.

Urvalsprocess JHT projekt

Vilka projekt vi väljer att starta utgår från den regionala besöksnäringsstrategin och JHT:s uppdrag. Inför varje styrelsemöte uppdateras JHTs projektkarta för att styrelsen ska kunna ta ställning och prioritera bland föreslagna projekt. I beskrivningen nedan är de första nio projekten sådana som pågår nu, medan de övriga är i någon form av planeringsskede och bland dem kan omprioriteringar ske.

Mer information om JHTs projekt

Mer grundläggande information om projekten finns också på sajtens projektsida. Kontakta projektansvarig (se nedan vid projektbeskrivningarna), JHTs VD Mats Forslund eller Karin G Grahnlöf som är övergripande projektchef om du har funderingar kring JHTs projekt.

Tännforsen vattenfall. Eric Hanson Epic Trails for JHT
Tännforsen vattenfall. Eric Hanson Epic Trails for JHT

Pågående projekt hos Jämtland Härjedalen Turism

Welcome!

Jan 2019-dec 2021

Projektet finansieras till stor del via Interreg och handlar om ett utökat samarbete kring i första hand tillgänglighet via flyg men även andra transportörer i Tröndelag & Jämtland Härjedalen, inklusive Avinor och Trondheim Vaernes flygplats samt Swedavia och Åre Östersund flygplats. Projektägare är JHT och Tröndelag Reiseliv och partners är även destinationer och turistföretag i det gemensamma området. Projektet startade i januari 2019 med besök på Vakantiebeurs, en stor resemässa i holländska Utrecht. I projektet jobbar Linda Wasell och Karin G Grahnlöf.

 

Export 4.0, Internationell konkurrenskraft

Juli 2018-sept 2020

Projektet är en fortsättning på tidigare arbete och är i huvudsak inriktat mot den engelska och danska marknaden, kopplat till tillgängligheten genom direktflyg genom easyJet. I arbetet ingår även att börja se på andra marknader förutsatt att det finns möjligheter till en en god tillgänglighet. Ansvarig Karin G Grahnlöf.

 

Branschorganisation för hållbar skoterturism

Juli 2018-juni 2019

Projektet syftar till att skapa en organisation och samarbetsplattform för den del av besöksnäringen som till stor del är verksam inom skoterturism. Arbetet genomförs i nära samarbete med Snöskoterrådet och andra partners är bl a företag, ledbolag och kommuner. Projektledaren Andreas Edholm ingår också i en referensgrupp knuten till utredningen av terrängkörningslagen.

 

Morgondagens medarbetare, förstudie

Sept 2018-mars 2019

Förstudien syftar till att ge en tydligare bild av behoven av kompetensförsörjning och hur vi så bra som möjligt kan möta det stora rekryteringsbehov som finns inom en överskådlig framtid. Bakom studien står förutom JHT även den så kallade Swetour-gruppen med bl a Visita, Arbetsförmedlingen, Region JH, Mittuniversitetet och Campus Åre. Planen är att förstudien ska övergå i ett fortsättningsprojekt hösten 2019. Andreas Edholm är projektledare.

 

Den digitala transformationen

Jan 2019-dec 2020

Projektet ska ge ökad kompetens främst inom digital kommunikation men även trendbevakning och omvärldsanalys samt affärsutveckling i nya former. Målgrupp är mindre destinationer, företag utanför tydliga destinationer och kommunrepresentanter som är engagerade i de här frågorna. Delen i projektet som handlar om marknadskommunikation bygger till stor del på insatser som tidigare genomförts i projektet Turism 2030. Projektledare är Anne Adsten.

 

Vägen till Adventure Travel World Summit, ATWS

Juli-december 2018

Inför Sveriges genomförande av ATWS 2019 (Adventure Travel World Show) har en rad aktiviteter genomförts för att ge en internationell målgrupp en bredare bild av Sverige med tonvikt på natur- och kulturupplevelser. Under hösten har Jämtland Härjedalen därför haft besök av en rad turoperatörer och media, bl a National Geographics. Karin Grahnlöf har varit ansvarig för projektet.

 

Måltidsturism

2018-2019

Bland annat med medel ur den pott som regeringen fördelat till regionerna för att stimulera till insatser kopplade till den nationella och den regionala livsmedelsstrategin medverkar JHT i Visit Swedens projekt Måltidsturism. Det här ger möjlighet att i större utsträckning än vad annars vore möjligt att lyfta vår gastronomi i marknadskommunikation. Ansvarig Mats Forslund.

 

Framtidens besöksservice

April 2017-september 2019

Projektet syftar till att stödja de lokala aktörerna inom besöksservice (Turistinformation och Turistcenter) i deras egen utveckling. Studieresor till bland annat Vildmarksvägen, Göteborg och Irland blandas med workshops i olika ämnen som till exempel värdskap, merförsäljning och att ta fram en innovationsprocess för att fånga upp idéer till nya produkter och tjänster. Ansvarig Anne Adsten.

 

Benchmark Adventure Sweden

Jan 2018-nov 2019

Projektets syfte är enkelt uttryckt att bidra till omvärldsbevakning och kompetensförsörjning genom att arrangera och delfinansiera studieresor på olika teman. Medel från Benchmark har under 2018 använts för resor till ATWS i Italien (Adventure Travel World Show som arrangeras av ATTA, Adventure Travel Trade Association) och till Irland. Kommande tillfällen planeras bli en resa till Höga Kusten för att studera besöksservice samt en till Sälen och Trysil i maj 2019 för att ta del av utvecklingen kopplad till områdets nya flygplats.

Grillad fisk. Foto: Tina Stafrén
Grillad fisk. Foto: Tina Stafrén

Projektinitiativ

Led- & affärsutveckling

Preliminär start höst 2019

Målet är att genom ökade satsningar på både led- och affärsutveckling på ett hållbart sätt möta det allt större intresset för vår fjällvärld. Av prioriteringsskäl har både JHT och Länsstyrelsen skjutit frågan framåt, men målet är att vi gemensamt under våren 2019 ska formulera en förstudie mot bakgrund av tidigare diskussioner och material. Ansvarig Mats Forslund.

 

Revidering av den regionala besöksnäringsstrategin

Preliminär start höst 2019

Den nuvarande strategiversionen utarbetades under 2016. Nu är det dags att ta fram en ny version. Den kommande översynen av strategin kommer att ha en tydlig samordning med det revideringsarbete avseende den regionala utvecklingsstrategin, RUS, som regionen kommer att påbörja under året. Ansvarig Mats Forslund.

Den smarta fjällstugan

Preliminärt vår 2019 – vår 2021

Tillväxtverkets framtidsstudie Visit the future har tagits fram som underlag för en revidering av den nationella besöksnäringsstrategin. I samband med arbetet har Tillväxtverket i samråd med Svensk Turism öppnat upp för en möjlighet att i några regioner genomföra pilotprojekt i linje med områden som i framtidsstudien pekats ut som extra intressanta. Här har Jämtland Härjedalen genom JHT erbjudits att medverka inom ett av områdena, Smart destination, som innehåller frågor kring hur vi i större utsträckning tydligt kan lyfta in ny teknik och hållbarhet och i utvecklingsarbetet. Beslut förhoppningsvis våren 2019. Ansvarig Mats Forslund.

 

Bättre beslutsunderlag genom utvecklade mätmetoder och analys

Preliminär start hösten 2019

Ett högt prioriterat område både nationellt och regionalt och där det i vissa delar fortfarande finns stora brister. Det här är frågor som återkommande lyfts även på nationell nivå av bl a JHT, Svensk Turism och utredningen ”Ett land att besöka”. Ansvariga Anne Adsten och Mats Forslund.

 

Stärkt filmnäring i regionen

Preliminär start höst 2019

Då det på senare tid dykt upp ett antal förfrågningar om filminspelningar i regionen så har frågan väckts från både regionen och andra aktörer om att se på möjligheten att i någon form stärka vårt gemensamma sätt att agera i de här frågorna. Regionen, inklusive länskulturen, och JHT har deltagit i inledande möten. Ansvarig Mats Forslund.

 

 

 

 

Skip to content