Rock Carvings from the stone age at Glösa. Photo: Erika Willners

JHT projektläge april 2018

12 april, 2018
Text: Mats Forslund, JHT
Glösa hällristningar Foto: Erika Willners
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på google
Dela på linkedin
Dela på email

Som en del i JHT:s utvecklingsprocess har en översyn gjorts av JHT:s projektverksamhet. Projektverksamheten har under en lång tid utgjort en väsentlig del av verksamheten. Den projektkarta som sedan tidigare legat till grund för information och förankring i styrelsen har tydliggjorts ytterligare och till processen har vi knutit en ”advisory board” som inför varje styrelsemöte gör ett förslag till prioritering av aktuella initiativ. Utgångspunkter för den diskussionen är bl a den regionala besöksnäringsstrategin och andra pågående eller kommande satsningar. I gruppen finns representanter för kommun, destinationsbolag, Swedavia och Mittuniversitetet.

I nuläget ser projektkartan, fast i textform, ut som följer nedan, men den kan naturligtvis komma att påverkas av förslag från vår ”advisory board” eller beslut i JHT:s styrelse i samband med kommande styrelsemöte 7 maj 2018.

Welcome!

Projektet ska öka lönsamheten året runt för besöksnäringen i Tröndelag & Jämtland Härjedalen genom ökat samarbete och nyttjande av i första hand flyget men även andra transportörer i den gemensamma regionen. Bakom projektet står JHT och Tröndelag Reiseliv med Swedavia, Skistar, Avinor, NSB/Tågkompaniet och Choice som huvudpartners och företag inom boende och aktiviteter som medverkande. Media, transportörer och turoperatörer är centrala aktörer att samarbeta med. Den planerade projektperioden är 2019 till 2020 och för närvarande återstår bara ett klartecken från Tröndelags fylke avseende deras medfinansiering.

Framtidens destination 2.0

Efter en genomförd förstudie pågår nu en diskussion om hur arbetet ska gå vidare i projektet som i korthet utgår från utmaningen att skapa mer hållbara affärsmodeller för destinationsorganisationerna, hur de ska finansieras och organiseras och hur de ska kunna skapa en ökad tjänsteinnovation utifrån kundens behov. En tanke är att i Jämtland Härjedalen kunna bedriva en testbäddverksamhet för att utveckla, testa och värdera affärsmodeller för att se hur de på bästa sätt ska kunna hantera de förändringar som sker och svara upp mot framtidens behov. Frågan om en eventuell fortsättning kommer att diskuteras på det kommande styrelsemötet.

Branschorganisation för hållbar skoterturism

För närvarande pågår rekrytering av en person vars uppdrag ska vara att arbeta för ett bildande av en branschorganisation för företag inom skoterturism, efterfrågad av både branschen i sig men även av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, kommuner m fl. Omvärlds- och trendanalys, nyttjande av tidigare erfarenheter bl a inom forskningen, workshops, utarbetande av värdegrund, kriterier för medlemskap, förslag till affärsplan och organisationsform blir viktiga delar i uppdraget. När organisationen väl är bildad så ska den drivas vidare av den blivande organisationen. Projektet beräknas pågå från våren 2018 till våren 2019.

Led- & affärsutveckling

I nuläget är detta mer en av både JHT och Länsstyrelsen gemensamt definierad utmaning än en färdig projektidé men sedan en tid tillbaka har vi fört en diskussion om hur vi gemensamt ska möta det allt större intresset för vår fjällvärld. Det handlar om hållbarhet, naturhänsyn och hänsyn till andra intressen men även om förutsättningar för både natur- och kulturupplevelser och affärsutveckling inom t ex guidning, uthyrning av utrustning och boende. I november arrangerades en workshop på temat ”En arena i världsklass” för att lära mer om trender och drivkrafter bakom utvecklingen. De delar av fjällkedjan som trycket är störst i menar vi i huvudsak fångas upp genom det arbete som redan bedrivs och de resurser som finns. Därför bör en viktig fråga vara att identifiera andra områden som behöver tillföras resurser och utvecklas och i och med det också kan bidra till att sprida både trycket och utvecklingsmöjligheterna. För att göra det diskuterar vi nu bland annat vilka kriterier som bör ligga till grund för de val av geografiska områden som vi tror blir nödvändiga att göra. För att komma vidare och för att lägga en grund för ett mer långsiktigt arbete diskuterar vi nu i termer av en förstudie, oavsett vem som ska genomföra den.

Morgondagens medarbetare

Mot bakgrund av besöksnäringens utveckling och fortsatta behov av kompetensförsörjning syftar förstudien till att få en fördjupad förståelse och bild av behoven och av hur vi mest framgångsrikt ökar möjligheten att möta det glapp och det stora rekryteringsbehov som finns. Förstudien ska leda fram till förslag på åtgärder vi bör fokusera på för att möta framtidens utmaningar men den ska även tydliggöra vad vi inte ska engagera oss i utan snarare bör arbetas med av andra aktörer. Bakom projektet står förutom JHT även bland annat Arbetsförmedlingen, Visita, Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitet och Campus Åre via den så kallade Swetourgruppen. Beräknad projekttid är hösten 2018 och cirka sex månader framåt och för närvarande väntar vi på besked om finansiering från EU via Tillväxtverket.

Den digitala transformationen

JHT:s nya uppdrag medför delvis förändrade arbetsuppgifter där frågor som idag till viss del löses på regional nivå mer ska hanteras på destinations- alternativt företagsnivå. Främst inom området marknadskommunikation kan förändringen komma att innebära minskade möjligheter till synlighet för delar av regionen, beroende på hur de kan agera mer på egen hand. För att förbättra förutsättningarna för främst mindre destinationer och företag som inte tillhör en tydlig destinationsorganisation ska projektet ge ökad kompetens med inriktning mot digital kommunikation, trendbevakning och omvärldsanalys samt affärsutveckling i nya former. Beräknad projekttid är hösten 2018 till mitten av 2020 och för närvarande väntar vi på besked om finansiering från EU via Tillväxtverket.
Vägen till Adventure Travel World Summit, ATWS
Inför Sveriges och Göteborgs genomförande av ATWS 2019 genomförs olika regionala aktiviteter i syfte att för en internationell målgrupp visa upp en bredare bild av Sverige med tonvikt på natur- och kulturupplevelser. Med finansiering från både Region Jämtland Härjedalen och privata aktörer genomförs därför under hösten 2018 aktiviteter i några av våra destinationer i den riktningen.

Måltidsturism

JHT har beviljats medel ur den pott pengar som regeringen fördelat till regionerna för att stimulera till insatser kopplade till den nationella livsmedelsstrategin och till det pågående arbetet med en uppdaterad regional livsmedels- och matstrategi. Det här ger oss möjlighet att i någon mån växla upp och få större utbyte av vårt deltagande i Visit Swedens projekt Måltidsturism. I huvudsak är tanken att på det här sättet kunna göra mer om ”gastronomy” i det kommunikationsarbete som redan pågår och då med en internationell inriktning.

Redan pågående projekt

Viktiga men redan pågående projekt, och som vi berättat om tidigare, är Framtidens besöksservice där man inom kort genomför en studieresa till Irland för att se och lära, Turism 2030 där det inom kort genomförs ett avslutningsseminarium, Internationell konkurrenskraft inom vilket samarbetet för ökad synlighet på främst den engelska marknaden kopplat till direktflyget från London legat samt Benchmark Adventure Sweden som syftar till omvärldsspaning och ökad kompetens genom studieresor.