Vandring Gröndalen Pyramiderna Frits Meyst

JHTs ställningstagande i Nationalparksprocessen

3 december, 2018
Text: Mats Forslund, JHT
Vandring genom Gröndalen. Foto: Frits Meyst för National Geographic Traveler
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Vålådalen – Sylarna – Helags

Sedan en tid tillbaka pågår en process om en eventuell nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags. Processen har i den här vändan nu pågått i några år och har mer och mer kommit att kännetecknas av öppenhet, förtroende och tillit mellan de medverkande parterna. Jämtland Härjedalen Turism, JHT, ingår i en beredningsgrupp som representant för besöksnäringen. Övriga parter i gruppen är de tre berörda samebyarna, Mittådalen, Tossåsen och Handölsdalen, Sametinget, Åre och Bergs kommuner och projektledarna Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Jämtlands län. 

Beredningsgruppen i nationalparks-processen Vålådalen-Sylarna-Helags har under hösten 2018 enats om en gemensam överenskommelse gällande mål, syfte och preliminär övergripande inriktning för en eventuell kommande nationalpark i området. Dokumentet finns i sin helhet på processens web-plats och nu är det upp till beredningsgruppens bakomliggande organisationer att ta ställning till dokumentet. Även om överenskommelsen godtas så innebär det inget beslut om att en nationalpark ska bildas. Däremot är det en viktig grund för det fortsatta arbetet i nationalparks-processen där det återstår en rad frågor att lösa.

Enligt ett styrelsebeslut 19 november 2018 ställer sig JHT bakom överenskommelsen och dokumentet avseende mål, syfte och preliminär inriktning för en eventuell nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags. JHT menar att dokumentet ger en god grund för det fortsatta arbetet och JHT är medveten om att det inte är ett slutligt ställningstagande om att en nationalpark ska bildas utan att det utgör ett delbeslut som det fortsatta arbetet ska utgå ifrån.

JHT anser vidare att en eventuell nationalpark

  • Ger ökade möjligheter till att både bevara området och för fortsatta upplevelser i det även i relation till eventuella helt andra, framtida anspråk.
  • Kan öka områdets attraktion men också ge förutsättningar att styra upp olika redan idag pågående och i omfattning ökande verksamheter i området.
  • Möjliggör kanalisering och zonering av aktiviteter och nyttjande av området i tid och rum vilket bör ge förutsättningar för att på ett hållbart sätt hantera en utveckling som redan finns.
  • Ska medge förutsättningar för att även i fortsättningen kunna uppleva området i sin helhet då besöksnäringen och friluftslivet har en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen i området och i dess omland, såväl som underlag för både offentlig och privat service, infrastruktur och kommunikationer och därmed även för andra näringar.

En utvecklad besöksnäring i området behöver inte innebära fler gäster och större exploateringar. Nationalparken ger tvärtom möjlighet att bl a påverka utvecklingen i riktning mot ökad kvalitet och hållbarhet genom exempelvis periodvisa begränsningar i tillträdet, utvecklad guideverksamhet som stödjer en hållbar utveckling och på sikt ökad lönsamhet för de aktörer som vill verka för hållbarhet i området.

Avslutningsvis vill JHT fortsätta medverka i processen för att på ett ansvarsfullt sätt bidra till ett bevarande hand i hand med bibehållna förutsättningar för att uppleva området och för att det även framledes ska vara möjligt att bedriva verksamhet främst i idag befintliga näringar i området.

Skip to content