Färsk torsk från Namsos Norge vid Pilgrimshotellet i Gäddede. Foto: Anne Adsten

Kompetensbarometern Jämtland Härjedalen juni 2020

23 juni, 2020
Text: Andreas Edholm, JHT
Färsk torsk från Namsos i Norge vid Pilgrimshotellet i Gäddede. Foto: Anne Adsten
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på google
Dela på linkedin
Dela på email

Tillgången på rätt kompetens är en helt avgörande faktor för företags och organisationers utveckling. Matchningen mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden är av stor betydelse, både på kort och på lång sikt.

Kompetensbarometern är en enkät som kartlägger kompetensförsörjningen inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och ingår som en del i projektet Morgondagens medarbetare 2.0.

Med anledning av Corona-pandemin har många företag och organisationer gått från ett kompetensunderskott till ett kompetensöverskott på några månader. De förändrade förutsättningarna som vi förmodligen kommer att ha under en viss tid innebär en del anpassningar på kort sikt, men det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjningen består.  

Kompetensbarometern i Jämtland Härjedalen syftar till att ge ett underlag om företagens behov när det gäller kompetensförsörjningen inom besöksnäringen i länet nu och inför framtiden.

Metod

Kompetensbarometern har genomförts via en webenkät under juni 2020 och har gått ut via e-post till företagare inom besöksnäringen i länets kommuner. Urvalet med e-postadresser kommer från kommunernas näringslivskontor, destinationsbolag och branschorganisationer. Distributionen har även skett via länk genom några destinationsbolag och en kommun men huvuddelen av urvalet är enskilda e-postadresser till företagare och organisationer inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.

Den första frågan är en s k filterfråga där företag som kan hänföra huvuddelen av sina intäkter till besöksnäringen går vidare till övriga frågor i enkäten. Det var ca 17% av urvalet som svarade nej på den frågan.

Undersökningen kommer att repeteras under hösten 2020, sommaren 2021 och 2022.

Resultat

Några sammanfattande resultat från undersökningen:

 • 50% av de som svarat återfinns inom boende och restaurang/café. 20% är olika typer av aktivitetsföretag, 8% transport, 6% handel och 6% representerar olika evenemang.
 • 31% av de som svarat har även annan verksamhet inom företaget som inte kan hänföras till besöksnäringen.
 • 51% av de som anställts de senaste tre åren har enbart gymnasiekompetens och 12% har högskolekompetens. Bland de som leder företagen så har 33% enbart gymnasiekompetens och 36 % högskolekompetens.
 • De närmaste tre åren har företagen störst behov av att rekrytera kockar och restaurangpersonal. Huvuddelen av de som svarat är också inom hotell/restaurang. Därefter har man behov av att höja kompetensen inom marknadsföring, sälj, ekonomi/administration, guider och social kompetens.
 • De flesta tycker att det är svårt att rekrytera rätt kompetens.
 • Trots det rådande läge med anledning av coronapandemin så tror 42% att de kommer att vara fler anställda om tre år medan 32% tror att det kommer att vara lika många anställda och 5% tror att de kommer att ha färre anställda.
 • När det gäller vilken specifik kompetens man tror kommer att krävas bland morgondagens medarbetare så är det social kompetens/värdskap som sticker ut mest och sedan finns behov av att höja kompetensen inom marknadsföring, ekonomi, sälj, hållbarhetsfrågor, IT, ledarskap och språk.
 • De som leder företagen skulle framför allt behöva stärka sin egen kompetens inom ekonomi och marknadsföring, men även språk, ledarskap, hållbarhet, AI/IT samt juridik/arbetsrätt.
 • 32% tycker att det saknas utbildningar för besöksnäringen idag. Det som efterfrågas av dessa är egentligen ganska grundläggande kompetens inom ekonomi, marknadsföring och ledarskap.
 • Värdskap är något som sticker ut lite mer bland svaren på frågan om vilken kompetens som framtidens gäst kommer att förvänta sig i högre grad.
 • Med anledning av den rådande coronapandemin ställdes en avslutande fråga om hur verksamheten påverkats hittills. 36% har fått säga upp personal, 63% har fått minskad efterfrågan, 67% har fått minskad verksamhet och 12% riskerar konkurs.

Slutsatser

Besöksnäringen i Jämtland Härjedalen består av några få större företag och många små företag. Jämtland Härjedalen Turism tillsammans med destinationsbolagen och lärosätena/utbildningsorganisationerna behöver ha en god samverkan kring den framtida kompetensförsörjningen för att regionens besöksnäring ska satsa på rätt insatser för att klara av den framtida konkurrensen om både gäster och medarbetare.

Det är inte alltid som den enskilda företagaren prioriterar kompetensförsörjningen och har kanske inte heller förmågan att bedöma vad som kommer att behövas inför framtiden. Det kan vi bäst göra genom samverkan mellan näringslivet och utbildningsystemet. Kompetensbarometern utgör därför ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med detta.

Den nyligen genomförda 6-veckorsutbildningen ”Turism Post Corona” var mycket uppskattad bland 30 deltagande företag i Jämtland Härjedalen och ytterligare ca 150 personer i Sundsvall och Höga kusten. Vid utvärderingen av kursen bekräftas behovet av att arbeta systematiskt med kompetensförsörjningen inom besöksnäringen. Det handlar först och främst om att höja lägsta nivån bland företagarna när det gäller grundläggande ämnesområden inom företagsekonomi, marknadsföring och värdskap, men även specifika kunskaper inom t ex stresshantering, Excel, arbetsrätt och att filma med mobilen som del av företagets marknadsföring.

Skip to content