Åreskutan skidåkare Niclas Vestefjell

Morgondagens medarbetare 2.0

12 december, 2019
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Niclas Vestefjell

Redan idag ser vi utmaningar vad gäller besöksnäringens möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare i olika roller och mot bakgrund av den positiva utveckling vi sett under en rad år och den förväntade fortsatta utvecklingen och de mål som formulerats avseende de närmaste 10-15 åren så står näringen inför fortsatt stora utmaningar. Utmaningarna förstärks dessutom av den förväntade ökande konkurrensen från helt andra delar av arbetsmarknaden och nya förväntningar och krav från morgondagens medarbetare.

Projektet ska mot bakgrund av vad som framkommit under förstudien inriktas mot fyra aktiviteter som i huvudsak bygger på tolv “behov” som framkommit genom intervjuer med strategiskt utvalda personer med god insyn i branschen, enkät bland nuvarande och examinerade studenter vid Turismprogrammet på Mittuniversitetet, enkät bland företagen inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen, fokusgruppsintervju samt genomgång av forskningsrapporter och liknande. De framkomna behoven har inom förstudien bearbetats bl a genom arbete i fokusgrupper och där formulerats mer som krav som slutligen resulterat i de fyra aktiviteter inklusive delaktiviteter som ska uppfylla projektets syfte och mål.

Projektet pågår 2020-2022

Behov uttryckta under arbetet med förstudien och som ligger till grund för de fyra definierade aktiviteterna

 1. Utveckla möjligheten att kombinera säsongsjobb och studier. En utmaning är att låta säsongsanställda fortbilda sig delar av året och att utveckla utbildningsformat som passar denna målgrupp.
 2. Utveckla, erbjud och stimulera ledarutbildning, som inte nödvändigtvis behöver vara branschspecifik, för olika ledarnivåer.
 3. Utveckla nya former för matchning mellan arbetsgivare och sökande.
 4. Förstärk arbetslivsanknytningen i utbildningar på alla nivåer, gärna löpande under pågående utbildning och uppdelad på flera olika arbetsplatser.
 5. Arbeta för att höja branschens status och därigenom öka dess attraktivitet.
 6. Arbeta med kommunikation för att visa på branschens karriärvägar och möjligheter för individen.
 7. Utveckla pooler eller liknande, eventuellt i samarbete med bemanningsföretag, för att kunna tillhandahålla kompetens i mindre omfattning som komplement i verksamheter där möjlighet att anställa eller köpa in kompetens är liten.
 8. Tydliggör och påverka gapet mellan utbildningsbehov och utbildningsutbud och sök nya vägar och ökad flexibilitet genom t ex ökade möjligheter till anpassad studiegång och anpassade uppdragsutbildningar. Arbetet bör ske i nära samarbete med andra aktörer inom området, även nationellt.
 9. Utveckla modeller och sprid goda exempel på introduktion av nyanställda på alla nivåer.
 10. Sätt morgondagens medarbetare i relation till förändringar i omvärlden och framtidsstudier. Belys vilka krav ny teknik som AI, klimatförändringar, demografisk utveckling mm för med sig.
 11. Tydliggör roller, ansvar och arbetsfördelning avseende kompetensfrågan inom ramen för Swetourgruppen men även med andra aktörer.
 12. Utveckla rekryteringsmöjligheterna även i relation till livsstilsfaktorer som familjesituation, boende och andra frågor.

De fyra aktiviteterna

 1. Att arbeta inom besöksnäringen
 2. Kompetensutveckling
 3. Rekrytering
 4. Framtidens besöksnäring

Omvärld och samverkan

Projektet är nära kopplat till andra strategiska satsningar som pågår eller planeras avseende besöksnäringen som inom JHT t ex projekten “Den digitala transformationen” och “Welcome!” även om dessa har en annan inriktning inom området kompetensförsörjning.

Samarbetet inom referensgruppen där bl.a. Visita utgör en viktig samarbetspart, JHT:s engagemang i nätverket “Bilden av Jämtland Härjedalen” och löpande kontakter med destinationerna ger goda möjligheter att även följa och finna samarbete med andra initiativ med inriktning kompetensförsörjning.

En dialog har även förts med t.ex. Handelskammaren avseende deras arbete med kompetensförsörjningen och det är något som avses fortsätta inom projektet.

Koppling till det regionala näringslivet

Det regionala näringslivet, och aktörer i Swetourgruppen, har bl a via JHT:s styrelse varit delaktiga i prioriteringen och utformandet av problemställningen och är också huvudsaklig målgrupp för projektet. Kompetensfrågan är tydligt utpekat som ett viktigt område i den regionala besöksnäringsstrategin.

Mål

Syftet är att genom insatser inom de formulerade aktiviteterna skapa förutsättningar för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen att möta de stora behoven inom området kompetensförsörjning och att bidra till att uppnå målen avseende Hållbar tillväxt och Smart tillväxt så som de uttrycks i den regionala utvecklingsstrategin och avseende kompetensförsörjning så som de uttrycks i det regionala tillväxtprogrammet.

Projektets mål är att förbättra kompetensförsörjningen till företagen inom besöksnäringen i Jämtlands län genom arbete inom fyra aktiviteter. De fyra aktiviteterna är baserade på tolv identifierade behov framtagna i samverkan med olika aktörer inom branschen. Projektmålet innefattar även att inom respektive aktivitet utveckla minst en långsiktigt hållbar modell, inkl ansvarsfrågan, för fortsatt arbete med frågorna efter projektets slut.

Delmål:

 • Genom påverkansarbete och kommunikationsinsatser öka näringens status och attraktionskraft och påvisa dess karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för individen.
 • Påverka utbildningssystemet så att utbudet av utbildningar i så hög grad som möjligt svarar upp mot både besöksnäringens och individens behov.
 • Utveckla former för mentorskap, coaching och traineeverksamhet i syfte att förse näringen med ökad kompetens främst på ledningsnivå.
 • Öka användningen av befintliga eller utveckla nya former för tillgodoseende av kompetens, rekrytering och matchning mellan arbetsgivare och medarbetare, oavsett etnisk eller annan bakgrund.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är företag inom besöksnäringen, inkl destinationsbolag eller motsvarande. Sekundär målgrupp är andra aktörer inom besöksnäringen som utbildningsleverantörer m fl med ansvar för olika delar inom området kompetensförsörjning.

Förväntat resultat vid projektavslut

På ett övergripande plan ska besöksnäringens förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning ha förbättrats väsentligt, synen på näringen som en framtidsbransch med tydliga karriärvägar ska ha förbättrats och höjd kompetens på olika nivåer ska ha bidragit till hela branschens utveckling och ökad lönsamhet.

En målsättning är också att det inom respektive aktivitet ska ha utvecklats minst en långsiktigt hållbar modell inklusive ansvarig aktör för fortsatt arbete med frågorna efter projektets slut.

Förväntade effekter på lång sikt

Med utgångspunkt i ovanstående förväntade resultat är målsättningen att insikter, kunskap, arbetssätt och modeller ska vara väl implementerade i de i projektet medverkande aktörernas löpande verksamhet och att projektets påverkansarbete ska ha minskat det upplevda gapet mellan utbildningsutbud och näringens behov. Ökad hållbarhet och lönsamhet året runt i Jämtland Härjedalens besöksnäring och därmed även positiva effekter för det omgivande samhället.

Skip to content