Skärmavbild 2018-09-13 kl. 12.03.36

Nordic Conference on Tourism Analysis

10 februari, 2016
Text: Anne Adsten
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Noteringar från konferensen 25-26 jan 2016

Konferensen som arrangerades i Malmö den 25-26 januari 2016 innehöll en blandning av Keynote speakers, forskningspresentationer, goda exempel och djuplodande paneldiskussioner och var indelad i block:

 • Analys av marknadens efterfrågan och kundens behov
 • Analys av beteende, målgrupp och marknad
 • Evenemangsmätningar
 • Mätning av destinationer och gästundersökningar

Jens Heed, Tillväxtverket

Ny förstudie kring behovsmodell infrastruktur

Trafikverket med flera myndigheter under namnet ”Myndighetssamarbete kring besöksnäringen” ska titta på bl a hur man skulle kunna få med turismtrafiken i behovsmodellen för infrastruktursatsningar! Hittills tar modellen som används hänsyn till antal boende inom det undersökta området och för t ex Jämtland Härjedalen innebär ett lågt invånarantal per kvadratkilometer att modellen inte arbetar till regionens fördel medan vi under högsäsong står inför att hela ”städer” förflyttar sig till/från våra destinationer. En förstudie beräknas klar vid årsskiftet 2016/17. Kort om detta och mer som är på gång hos Tillväxtverket »

Bättre nationell statistik

 • Nya föreskrifter från SCB kommer att ge att samtliga campingar kommer att ha svarsplikt, även ställplatser kommer att ingå.
 • Medvetenheten om att asylboende upptar en del av tillgänglig bäddkapacitet finns och man är uppmärksam på att inte dessa boenden ska komma med i gästnattsstatistiken. Viss oro för tillgänglig kapacitet framöver om anläggningar tjänar mer på att fungera som asylboenden.
 • TEM eller HUI: HUI är upphandlade t o m 2017 av Tillväxtverket, eftersom det finns en osäkerhet i resultaten så kommer SCB att göra en parallell-test för 2017 för att jämföra med HUI-resultaten. Tillväxtverket tittar på att ta fram en praxis för statistikframtagningen för att undvika att olika leverantörer kommer med väldigt olika resultat i framtiden – jmf, treårsperiodiska serier som inte är jämförbara med varandra.
 • Turismens begreppsnyckel har setts över (2016) och finns att beställa hem som pdf via Tillväxtverkets hemsida
 • ”Hack for Sweden”: En tävling för att hitta nya användningsområden för statistik.
 • AirBnB – finns inte med i gästnattsstatistiken!

Internationell statistik

På Eurostat finns statistik för Europa inklusive turismstatistik som t ex gästnätter, genomsnittlig stanntid etc.

Valeria Croce, Europeiska kommissionen

Berättade om den digitala revolutionen och entusiasmen över vad man kan få reda på via BIG DATA. Big Data kan t ex vara: flygbokningar, företags hemsidor, mobildata, sociala media o websökningar. Vad man kan få reda på: Tillgängliga/bokade rum, turismflöden, utlägg.

Försök har gjorts i Baltikum där man inte har samma sekretess kring t ex mobiltelefoni för att utvinna turistiska data. Begränsningen kring Big Data är just integritet och ägandeskap av tillgängliga data.

Big Data kommer att förändra framtida marknadsföring, affärsmodeller (the share economy t ex) och att vi kommer att mäta inom nya populationer (t ex alla x på facebook). Samt så kommer det att bli viktigt med kompetens inom området, ”e-skills”.

Tips för bättre sökningar: Logga ut först från google… Annars får du sökningar beroende av dina tidigare sökningar.

Agnete Ryeng, VisitTromsö

Berättade hur statistiska undersökningar via enkäter till kundregister och köpt panelundersökning från slumpmässigt utvalda personer ur målmarknader lett till ökad segmentering och som nu kommer att kunna hjälpa företagen i Tromsö att rikta sina budskap till potentiella marknader.

Nordiskt samarbete

VisitSweden, -Danmark, -Finland, Norge träffas för att se vilka data man kan och får använda. Köpenhamns undersökningar finns att kika på: http://www.visitcopenhagen.dk/da/wonderful-copenhagen/kobenhavn/wonderful-copenhagen

VisitDenmark har en trendblog

Utifrån Big Data kan du använda t ex Qalendra för att se vart det är bäst att åka just nu – exempelvis bästa skidorten (mest snö, bäst väder, kortaste liftkön…)!

Robert Pettersson, Etour

Berättade om Evenemangskompassen som nu fungerar utifrån mobiltelefoner med sina inbyggda kompasser för att kunna spåra evenemangsgäster beteendemönster. Evenemangkompassen utvärderar, certifierar och ger fingervisning om utvecklingsmöjligheter. Åtta dimensioner utvärderas: socialt/kulturellt, design, ekonomi, miljö, säkerhet, planering, organisation och marknadsföring. Kompassen bygger på att evenemangen går igenom processen mer än en gång – utveckling över tid.

Expertpanelen om evenemang

Man skapar inte evenemang i första hand för att de ska ge vinst utan andra värden är i fokus. Viktigt att formulera dessa värden för att kunna utvärdera om syftet uppfylldes efteråt. Syftet kan vara integrering, hållbarhet, socialt etc.

Tips

 • Googla Donald Getz ”Why events fail” (finns ett antal olika artiklar).
 • Hur tar vi reda på varför det inte kommer gäster till evenemang, hur når vi dem? Kanske kan man samarbeta med Spotify för att ta reda på mer om potentiella besökare vid musik-event?

Evenemangstrender

 • Kombinera proffssport med amatörarrangemang för att locka en större publik/fler deltagare och därmed bli mer intressanta för kringarrangemang/sponsorer.
 • Hållbara idrottsevenemang en hygienfaktor – i takt med ökad medvetenhet hos publiken. Triple Bottom Line events: inkl miljö- och sociala faktorer.
 • Deltagarengagemang. Alla ska vara aktiva på evenemangen – på ett eller annat sätt. I motsats till aktiva – passiv publik.
 • Mixade event, t ex Bordeaux marathon som kombinerar löpning och vinprovning.
 • Lokalproducerat – jmf Håkan Hellström i Göteborg.
 • City-event/nya arenor. Event mitt i stan eller på oväntade platser. Jmf inomhus skidskytte i Gelsenkirchen.

Nessa Skehan, Failte Ireland

Berättade om Irlands strategiska satsning efter den ekonomiska krisen 2008. Hur de identifierat KPIs (Key Performance Indicators) för regionerna i Irland och arbetat vidare med hjälp av gästenkäter och på så vis bl a skapat en segmentering och The Wild Atlantic Way som ett sammanhållande varumärke för 6 av de 10 utvalda turistiska regionerna i landet (för svårt för gästen att uppfatta 10 olika områden).

Matthias Fuchs, Etour

Berättade om utvecklingsprojektet DMIS – Destination Management Information System. Första steget har applicerats på Åre och i steg 2 kommer systemet att appliceras på Halland. Det går i stort sett ut på att hitta ett sätt att utvinna befintliga Big Data med inmatade strukturerade data för att på så sätt kunna monitorera hur det går för en destination och dess respektive företag för att på sikt kunna ”rätta till” saker i realtid ifall man ser icke önskvärda tendenser. Läs mer här

Expertpanelens tips kring turismundersökningar

Ett uppdrag man har definierar i stort den ”frame” man tänker inom. Bra att vara medveten om att den vi möter/diskuterar med kan ha en annan frame. – Att ta reda på kunders ”behov” är ett trubbigt instrument eftersom behovet uppstår i ett visst ögonblick/en viss situation. – Förväntningar konstrueras till stor del i efterhand när man har upplevelsen i sig som referensobjekt.

Kirsti Hjemdahl från Agderforskning (del av denna expertpanel) har skrivit en avhandling om nordiska temaparker ur ett turistiskt/etnologiskt perspektiv.

Ta del av filmmaterial från konferensen här

För mer info: Anne Adsten

Skip to content