Vandring spång fjäll höst myr ensamhet. På väg mot Silverfallet, Storsnasen, Handöl, Enafors.

Nya satsningar för bättre turismstatistik – IBIS 3.0

5 oktober, 2018
Text & Bild: Anne Adsten, JHT

Tillväxtverket bjöd in till möte 4e oktober 2018 för ett samtal om hur regionerna i Sverige tillsammans kan skapa bättre turismstatistik. Agendan innehöll information om kommande IBIS-undersökning, SCBs insamling av inkvarteringsstatistik samt om turismmätningar på regional och kommunal nivå. Anne Adsten, JHT deltog för Jämtland Härjedalens räkning bland ett 20-tal regionsföreträdare.

Vad är IBIS

För att öka kunskapen om den inkommande turismen i Sverige genomför Tillväxtverket en gränsundersökning som löpande samlar information om inkommande besökare i Sverige. Undersökningen kallas IBIS. Den inkommande turismen har stor betydelse för både svensk besöksnäring och landet som helhet. För att öka kunskapen om den inkommande turismen i Sverige genomför Tillväxtverket en nationell gränsundersökning, IBIS (Inkommande Besökare i Sverige), som löpande samlar information om utländska besök i Sverige. Den senaste undersökningen genomfördes under åren 2011-2014. Undersökningen sker i form av personliga intervjuer av utländska besökare vid utresetillfället på Sveriges mest frekventa gränspassager det vill säga flygplatser, färjehamnar, vägövergångar, tåg etc.

Tredje omgången IBIS

Det är nu dags för en tredje omgång av IBIS-undersökning där planen är att involvera flera leverantörer och samverkanspartners med en långsiktig plan. Målen för den nya IBIS-undersökningen är att de ska kunna utgöra underlag för bättre TSA (Tourism Satellite Accounts), de ska vara användbara på regional nivå, de ska göras genom ökad samverkan och med en större datatillgänglighet än tidigare. Ansvarig för vidareutvecklingen av IBIS hos Tillväxtverket är Fredrik Junkka.

En mix av data för bättre underlag

IBIS 3.0 kommer att vara en mix av spegeldata från andra länder (uppdatering varje år), undersökningar gjorda vid gästhamnar och fritidsboende (vart 4e år), inkvarteringsstatistik, tåg/flyg/färja, undersökningar vid bensinmackar/laddstationer i Sverige (vartannat år). Upphandlingen från Tillväxtverkets sida kommer att ske i 6 olika uppdrag. I tillägg kommer samverkan att ske för utbyte av statistik med kollektiva transportföretag samt med Trafikanalys, VisitSweden, Turismforskare och Regionala undersökningar för bättre underlag.

Regional datainsamling

Planen är att regionala parter ska kunna antingen köpa in sig i Tillväxtverkets IBIS-undersökningar med 500-2000 extra intervjuer eller använda sig av egna leverantörer med tillgång till samma frågeställningar/upplägg. Regionerna kommer att kunna ha tillgång till data och även lägga in egna frågor. Regionerna kommer fortsatt att kunna medverka i processen för kvalitetskontroll och utveckling av metoder/frågor. Självklart kommer frågor som ställs att vara synkroniserade mot UNWTOs definitioner och mot undersökningen av svenskarnas eget resande.

Inkvarteringsstatistik

SCB har samlat in statistik från hotell, stugbyar och vandrarhem sedan 1978. Från och med 2003 tillkom SOL (förmedlade stugor och lägenheter) och från och med 2008 har SCB även insamlingen av campingstatistik. EU reglerar vad som ska rapporteras, men Sverige samlar in mer än vad som föreskrivs.

En gång per månad samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter från Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser samt från företag och organisationer som bedriver kommersiell förmedling av privata stugor och lägenheter. Av de uppgifter som samlas in producerar SCB inkvarteringsstatistik med syfte att löpande kunna förstå och beskriva turismens utveckling i Sverige.

Inkvarteringsstatistiken används bland annat som underlag till beslut om särskilda turistsatsningar på lokal, regional och nationell nivå. Uppgifterna som samlas in ligger även till grund för beräkningen av rese- och turistindustrins effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättningen.

Inkvarteringsstatistiken ingår i Sveriges officiella statistik och genomförs av SCB på uppdrag av Tillväxtverket.

Uppgifter som samlas in är öppethållande, kapacitet, antal belagda rum och bäddar, målgrupp, svenskar/utländska gäster (land) och logi-intäkt. Här finns mer information om inkvarteringsstatistik via SCB.

Om en anläggning/uthyrare INTE rapporterar inkvartering kan Vite utgå.

  • Hotell – Gränsen för inlämning av statistik går vid 9 bäddar eller fem rum.
  • Stugby – Fler än fem stugor eller fler än 20 bäddar.
  • Vandrarhem – Fler än 9 bäddar.
  • Camping – Alla campingar ska lämna statistik.
  • Förmedlare SOL – Alla.

Totalt är det ca 4 400 anläggningar i Sverige som lämnar statistik.  I dagsläget omfattas inte AirBnB, men förhandlingar pågår för att även samla in dessa. Exempelvis så kan Eurostat komma att redovisa AirBnB för Sverige som helhet. Resultaten från inkvarteringsstatistiken ligger sedan till grund för TSA. I dagsläget finns tyvärr ett bortfall i form av anläggningar som underlåter att rapportera statistik. SCB tittar då på motsvarande period under föregående år. Här hittar du Sveriges inkvarteringsstatistik

Så kan inkvarteringsstatistiken bli bättre

För att få bättre statistik för destinationer, kommuner, regioner och Sverige som helhet behöver vi hjälpas åt att se till att SCBs listor är uppdaterade (anläggningar som tillkommit/sålts/försvunnit bör rapporteras) och det är välkommet med uppmuntran till anläggningar om att vara noggranna vid rapportering – både vad gäller nationalitet och antal personer per boende.

Anmäl förändringar som har betydelse för inkvarteringsstatistiken inom Jämtland Härjedalen här

Skip to content