Vandring. Foto: Andreas Edholm

Projektet “Organisering av vandringsleder” fortsätter

17 maj, 2023
Text och foto: Andreas Edholm, senior turismutvecklare Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) har beviljats fortsatt finansiering av Naturvårdsverket för att arbeta vidare med projektet “Organisering av vandringsleder på privat mark”. Fas 2 (2 maj till 30 december 2023) kommer att ha fokus på kvalitetssäkring, fortsatt implementering av ramverket samt att stärka samverkan mellan olika aktörer som arbetar med vandringslederna i Jämtland Härjedalen. En starkare samverkan och organisering kring vandringslederna i länet kommer att vara en viktig förutsättning för framtida finansiering av underhåll och kvalitetssäkring av lederna.

I fas 1 (1okt 2022 – 15 februari 2023) genomfördes en översiktlig inventering av vandringslederna på privat mark i Jämtland Härjedalen. I samband med information om det Nationella ramverket till ledaktörerna har de första stegen tagits för att etablera en regional organisering i länet.

Nationellt ramverk för vandringsleder

Det Nationella ramverket för vandringsleder är ett nationellt system av kvalitetskriterier och verktyg som är öppet och tillgängligt som stöd och hjälp för alla som arbetar med utveckling och förvaltning av vandringsleder. Ramverkets rekommendationer gäller för låglandsleder utanför det statliga systemet och ska bidra till höjd kvalitet och gemensam standard på svenska vandringsleder över tid.

Ramverket består av kvalitetskriterier och en tillhörande verktygslåda. Kriterierna beskriver vad som är viktigt för att åstadkomma en utveckling mot en hållbar, kvalitetssäkrad och attraktiv vandringsled. De ska läsas som en rekommendation som kan stödja och inspirera ett långsiktigt förbättringsarbete. I verktygslådan finns en samling goda exempel på avtalsmallar, stöddokument, manualer m.m. som har tagits fram eller samlats in från redan etablerade leder. Dessa kan användas som inspiration för dig som jobbar med vandringsleder och fungerar som vägledning för att realisera kvalitetskriterierna.

Samverkan mellan projekt i länet

Förutom JHT:s projekt så har även Åre kommun tillsammans med Bergs och Härjedalens kommun respektive Sydöstra Jämtlands Pastorat med sina pilgrimsleder beviljats medel i samma utlysning från Naturvårdsverket. Romboleden är en av de pilgrimsleder som ingår i Sydöstra Jämtlands pastorat ansökan. Leden går genom Härjedalen och i deras projekt ingår JHT:s seniora turismutvecklare Andreas Edholm i referensgruppen. JHT:s projekt inkluderar hela Jämtland Härjedalen och kommer därför att samverka med de övriga projekten som berör länet för att uppnå bästa möjliga resultat.

Vi kommer tillsammans att filtrera fram det väsentligaste från ramverket som passar oss med den typ av leder som förekommer i Jämtland Härjedalen så att ledaktörerna har ett lättanvänt material för att kvalitetssäkra lederna samt ett bättre stöd för stärkt organisering.

Mål

Vi behöver en gemensam vision och mål med våra vandringsleder i Jämtland Härjedalen. Detta för att vi bl a ska stärka folkhälsan, inflyttningen och turismen genom hög kvalitet på vandringslederna och minimal inverkan på natur och djurliv.

För att nå målen med projektet så kommer det att genomföras möten och workshops med de som arbetar med vandringslederna på privat mark i länets åtta kommuner. Det ska leda till en stärkt samverkan genom tydligare organisering lokalt och regionalt. Utifrån Nationella ramverkets riktlinjer kommer projektet även att kunna genomföra kvalitetskontroller tillsammans med ledansvariga. När vi åstadkommit detta så kommer vi också att ha bättre möjligheter att påverka beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt för att finansiera underhåll och skötsel av lederna i framtiden.

Framtida finansiering

Idag sker underhåll och skötsel av vandringslederna på privat mark ofta genom ideella insatser med små ekonomiska resurser. Genom stärkt samverkan lokalt och regionalt kan vi skapa bättre förståelse för att det behövs mer resurser för att kunna säkerställa en hög kvalitet på vandringslederna. Vandringslederna behöver ses som en naturlig del av vår infrastruktur för att uppfylla både befolkningens, turisternas och markägarnas önskemål och behov.

Länk till JHT:s artikel om finansiering av leder: Vem ska betala för vandringsleder?

 

Kontakt

Projektledare Andreas Edholm. Telefon: 070-209 02 31

Skip to content