Vandring spång fjäll höst myr ensamhet. På väg mot Silverfallet, Storsnasen, Handöl, Enafors.

Projektet Welcome

22 februari, 2018
Text: Karin Gydemo Grahnlöf
Foto: Anne Adsten

Interregprojekt med fokus internationell attraktionskraft

Jämtland Härjedalen Turism har skickat in ansökan om ett Interregprojekt. Projektet har fokus på ökad internationell attraktions- och konkurrenskraft hos företagen inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och Tröndelag, Norge, året runt. Detta genom ökad kännedom och tillgänglighet med hjälp av smartare samarbete samt proaktiv bearbetning av transportörer, media och köpare/säljare.

Projektansökan lämnades ursprungligen in i januari 2018.

Planerad projekttid: 1 januari 2019 – 30 september 2022 (ursprungligen: 1 sept 2018 – 31 augusti 2021).

Projektet är ett Interregprojekt och finansieras genom 1:1-medel. Projektägare på svensk sida är Jämtland Härjedalen Turism Ekonomisk Förening. Samverkanspartners i Sverige är destinationsbolag och företag, bl a Skistar och Swedavia. På norsk sida är Avinor, Tröndelag Reiseliv, Visit Trondheim och Tröndelag fylke samverkanspartners.

Genom samverkan med besöksnäringen på den norska sidan ska förutsättningarna för att locka fler internationella resenärer utvecklas. Totalt har projektet nu beviljats 3 072 240 kronor i medfinansiering skriver Region Jämtland Härjedalen. JHT ser nu fram emot positivt besked även för medfinansiering på norsk sida och godkännande från Interregsekretariatet.

  • Besöksnäringen är viktig för oss här i Jämtland Härjedalen och likaså för våra grannar i Tröndelag. Genom att bättre samordna våra krafter kan vi skapa en plattform som vässar och kommunicerar ett gemensamt besökserbjudande för den internationella resemarknaden, Robert Uitto, regionråd (s).

Besöksnäringen i Tröndelag är liksom i Jämtland och Härjedalen beroende av bra tillgänglighet. En av målsättningarna är att projektet ska bidra till ökad tillgänglighet till destinationerna i länet och Tröndelag.

  • Tillsammans erbjuder våra regioner fyra flygplatser, järnvägar, fjäll, kust och stad. Projektet har som utgångspunkt att det genom bättre samverkan med Norge, blir enklare locka fler researrangörer och transportörer att trafikera till våra destinationer, avslutar Susanné Wallner, regionråd (m).

Projektsammanfattning

Tröndelag och Jämtland Härjedalen är perifert belägna regioner, förhållandevis långt från större marknader vilket kräver god tillgänglighet för att öka den internationella attraktion – och konkurrenskraften och på så sätt ge regionens besöksnäringsföretag bättre lönsamhet på året runt bas. Men att skapa en ökad tillgänglighet kräver långsiktigt proaktivt arbete, med aktiv uppsökande-verksamhet i hela värdekedjan – från kännedom och kommunikation till köp/sälj, transport och leverans. Ett arbetssätt som kräver relationsbyggande, trendkänslighet, innovation och uthållighet.

Utifrån ett kundperspektiv har Tröndelag och Jämtland Härjedalen ett erbjudande som blir 1+1=3, dvs kundens upplevelse blir bättre tillsammans än var för sig, en möjlighet som i nuläget nyttjas mycket sparsamt. Det gör att vi med större framgång bör kunna attrahera utländska gäster och öka den internationella konkurrenskraften – tillsammans. Att vi använder vår infrastruktur som gemensamma noder för att öka tillgängligheten och gemensamt skapa förutsättningar för bättre året runt-verksamhet.

Behovet att arbeta bättre, mer fokuserat, strategiskt och målinriktat på internationell marknad är en fråga som tydligt lyfts från företagen i besöksnäringen. Många av företagen har internationellt konkurrenskraftiga produkter, men tyvärr så innebär det inte att man därför har attraktionskraften. De huvudsakliga delarna för att skapa internationell attraktionskraft är:

Kännedom, dvs att för att vara attraktiv och efterfrågad krävs att man som gäst har kännedom om platsen och/eller upplevelsen.

Tillgängligt, dvs att man kan ta sig till platsen/upplevelsen.

Köpbarhet, dvs att produkten går att köpa, vilket kan ske exempelvis via bokning via egna kanaler eller exempelvis OTA´s (online travel agencies ex Booking.com) eller turoperatörer.

Om de här tre delarna fungerar väl så finns det stor potential för företag i Jämtland Härjedalen och Tröndelag vars produkter med stor säkerhet skulle attrahera fler internationella gäster, utöka redan befintlig marknad samt fler företag som inlett en exportsatsning.

Med det som utgångspunkt är fokus för projektet den internationella ”tre-enigheten” – media, säljare/köpare (turoperatörer), transportörer. Det vi menar med den internationella tre-eningheten är att tre olika aktörer krävs för att helheten ska optimeras. Det vill säga – för att flygbolagen ska vilja flyga krävs turoperatörer som säljer, kund som köper. För att turoperatörer ska sälja krävs att och flygbolag flyger. För att dessa ska vilja flyga/sälja krävs att media marknadsför (vilket blir lättare om det finns säljare/transportörer/intresse).

Det betyder att dessa tre delar är beroende av varandra för att lyckas med internationalisering. Men samtidigt är det tre delar som få företag inom turismen har resurser i varken tid eller pengar att prioritera. Det kräver strukturförändringar, proaktivt och målinriktat för att på så vis öka året runt turism med internationella gäster och därmed öka lönsamheten för företagen.

Satsningen Welcome ska likt en fiskehåv fånga in och attrahera de nödvändiga aktörer som krävs för att skapa ökad attraktions- och konkurrenskraft och lösa de problem som försvårar leveransen till att företagen kan göra affärer.

Mer info: Karin G Grahnlöf 

Funderingar kring om ditt företag är Exportmoget? Gör ett enkelt test här.

Skip to content