logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Digitala transformationen Johanna Thofelt Anne Adsten

Slutrapport: Den digitala transformationen 2019-2022

22 december, 2022
Text: Anne Adsten, JHT
Kursledare Johanna Thofelt visar lösningar för Sofie Jugård från AktivUt. Foto: Anne Adsten

Projektet har stärkt företagens förmåga att nå ut med erbjudanden i digitala kanaler, vilket stärker deras konkurrenskraft. Med bättre kommunikation följer bättre kännedom om Jämtland Härjedalen och dess turistiska produkter och tjänster, samt därmed en förmodad ökad efterfrågan. Denna leder i sin tur till en ökad mängd besökare och följaktligen utrymme för att anställa fler inom besöksnäringen, introducera nya produkter/tjänster och starta fler företag.

Projektet startade i januari 2019 och var från början tänkt att pågå under två år, men har kunnat förlängas tack vare skiftet till digitala utbildningstillfällen och workshops. Den digitala transformationen avslutades december 2022. Totalt har 256 företag och organisationer deltagit i insatser under projekttiden.

Digital utveckling för ökad synlighet

Via projektet erbjöds turismföretag, turismorganisationer samt turismsamordnare/ turismstrateger/turistinformatörer framför allt i destinationer med lägre grad av organisation, värdefull ny kunskap för att bättre fånga upp och ta tillvara digitala möjligheter att synas på marknaden. Den snabba utvecklingen inom digital kommunikation har på ett mycket bra sätt kunnat kommuniceras via de 104 aktiviteterna som erbjudits via projektet. Inte minst med tanke på pandemin 2020-2021 så har projektaktiviteterna anpassats så att deltagarna ska kunna få de bästa förutsättningar att med de senaste insikterna kunna kommunicera mot gäst. I detta fall har koncentrationen riktats mot Hemester (semester på hemmaplan) och Svemester (semester inom Sverige) eftersom internationella gäster varit mer eller mindre hindrade från att resa utomlands under pandemin och därefter har världsläget lagt liknande hinder.

Projektaktiviteter för dagens och morgondagens behov

Via projektet erbjöds grundkurser och fortsättningskurser i digital kommunikation. Dessutom har ett stort antal nätverksträffar, informationsträffar, enstaka utbildningstillfällen för vidareutbildning inom specifika digitala media genomförts samt kompetenshöjande artiklar för www.jht.se och JHT nyhetsbrev har tagits fram. Många aktiviteter har skett i grupp, medan det även förekommit enskild konsultation via upphandlade aktörer samt via direkt stöd från projektledaren. Kunskapspåfyllnad har även skett löpande via projektledaren, som sköter JHT:s omvärldsbevakning via Meltwater artikelsök, deltagit vid träffar, så som vidareutbildningar och seminarier, samt via projektledarens kontaktnät. Ett arbete som också sker efter projektets slut.

Ökad digital mognad

De totalt 256 företag och organisationer, både i etablerade destinationer och utanför, som deltagit i aktiviteterna har fått en ökad mogenhet att bättre kunna hantera dagens och morgondagens kommunikationsbehov. Deltagarna har fått insikt i vilka processer som styr och de vet att de behöver anpassa sin kommunikation ständigt efter de förändringar som ständigt sker i både gästernas preferenser och i kommunikationsmöjligheterna som ges via olika digitala system och mediaplattformar. Det har skett en stor utveckling bland deltagande företag och destinationsföreträdare i medvetenhet om hur trender och omvärld spelar in för hur den digitala marknadskommunikationen ska läggas upp för bästa resultat.

Bättre rustade företag

Nu när pandemin ebbat ut, mer eller mindre, har nya omständigheter med ett osäkert världsläge på nytt ställt företagens kommunikationsfärdigheter på prov. Något som vi känner att våra företagare och organisationer i Jämtland Härjedalen nu är väl rustade för i de allra flesta fall. Det märks inte minst i det sociala medieflödet, men också i förändringen av hur de märkbart tar till sig ny information vid webinarier och liknande när förhållanden före och nu efter projektavslut jämförs. 

Två exempel

Trots pandemi och världsläge så har flera nya turismföretag startat under projektperioden. Två nystartade företag som flitigt deltagit i tillfällen ordnade via projektet är Hotell Stora Blåsjön och Föllinge B&B, Cafe och kakeria. Kommunikation är en nyckelfaktor och båda företagen har klarat sig riktigt bra under sina första år.

 

”Projektet har varit en bidragande faktor till att vi vågade ta steget att starta eget! Vi har med hjälp av projektets kurstillfällen fått inspiration att skapa nya produkter och tjänster och undvikt många nybörjarfel och vi känner att det är därför vi lyckats så bra med vår marknadsföring.”

Citat; Hotell Stora Blåsjön.

 

Resultat i siffror

Projektet den digitala transformationen har bidragit till:

  • Projektet har resulterat i att totalt 256 företag/organisationer i regionen fått ökade digitala kunskaper. Målsättningen var 40 företag, vilket ger en måluppfyllelse om 540%.
  • Projektet har involverat 43 nya turismföretag som funnits i max tre år. Målsättningen var 10 nya företag, vilket ger en måluppfyllelse om 330%.
  • Totalt har 104 aktiviteter (940% måluppfyllelse) genomförts med närmare 1 500 deltagare (ej unika personer) varav 81% kvinnor och 19% män. Deltagande företag/organisationer har i genomsnitt deltagit i tre tillfällen vardera.
  • 76 företag/organisationer har deltagit i grundkurserna där en kommunikationsstrategi togs fram för det egna företaget/organisationen inom kursen och där Värdeguiden funnits med i ”undervisningen” för att uppmärksamma deltagarna om att inkludera aspekter från den i kommunikationsplanerna. Mål 10 strategier, villket ger en måluppfyllelse om 660%.
  • Minst 256 företag/organisationer har nya rutiner kring trend- och omvärldsbevakning. Mål: 10 medverkande företag/organisationer. 
  • Minst 12 nyetablerade/utvecklade former av affärssamarbete har skapats i samband med projektet (Mål: 5 st) 
  • Minst 9 destinationer har idag en ökad mognad att kunna ingå i nya affärsnätverk (mål 5 st). 
  • Minst 2 nya arbetstillfällen har skapats bland de företag/organisationer som fått stöd via projektet. (Ursprungligt projektmål 10 nya arbetstillfällen, justerat via ändringsbeslut 2019-01-31 till 2 nya arbetstillfällen.)
  • Minst 2 nystartade företag (projektmål 2).

 

Skip to content