Dark Hedges - inspelningsplats för tv-serien The Game of Thrones. Foto: Anne Adsten

Studieresor via Jämtland Härjedalen Turism

24 maj, 2017
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Dark Hedges på Nordirland – inspelningsplats för tv-serien The Game of Thrones. Foto: Anne Adsten

Benchmark Adventure Sweden – Jämtland Härjedalen

Att införskaffa omvärldskunskap inom turismbranschen och konkurrenters utveckling är av avgörande betydelse för att regionens branschföretag ska vara rustade att möta en allt mer hårdnande konkurrens. Studieresor såväl inom landet som internationellt ligger därför helt i linje med de intentioner som finns såväl i regionens utvecklingsstrategi (RUS) och regionens tillväxtplan (RTP) för hur man ska kunna kompetens- och produktutveckla sitt företags/bransch utbud.

Besöksnäringen är en basindustri i vår region Jämtland Härjedalen. Området är utsatt för en stark konkurrens och konkurrenterna, som arbetar mot samma kunder som kommer till vår region, finns idag över hela världen. Utbudet och möjligheterna att snabbt kunna boka de upplevelser som presenteras på sociala medier samt tillgången på alltmer billiga möjligheter till flygresor gör att branschens företag idag står inför en global konkurrenssituation. I ljuset av denna situation är det därför av största vikt att regionens turismföretag arbetar med en omvärldsbevakning för att ta till sig de trender och utveckling som sker hos konkurrenter.

I detta projekt skall därför ett antal studieresor genomföras där JHT tillsammans med näringen har utpekat områden som vår regions turismorganisationer och företag behöver utveckla och lära av. Studiegrupperna kommer att sättas samman på ett så optimalt sätt som möjligt för att få ett långsiktigt resultat. Studieresorna ska ha tydliga syften, mål samt förväntade resultat/arbete efter resans slut. Studieresorna bygger bl.a. på personliga möten mellan företagare på de platser som besöks samt andra aktörer som t ex turismorganisationer.

Antalet resor som beräknas genomföras är mellan 2-3 resor per år och antalet medföljande per resa uppgår till mellan 10-30 personer beroende på resans utformning.

Projektets syfte är omvärldsbevakning och att lära av andra aktörer inom/utom besöksnäringen för att öka attraktions- och konkurrenskraften för Jämtland Härjedalen.

Projektets mål är att genomföra ett antal studieresor, som skall bidra till att öka kunskapen om hur turismbranschen och konkurrenter utvecklas på andra destinationer och i andra länder, bland turismföretag och branschorganisationer i Jämtland Härjedalen.

Projektets målgrupp är företag, ideella föreningar, offentlig och akademisk sektor inom turismnäringen. För att nå bästa möjliga resultat av studieresorna och möjligheten till modifieringar/innovationer/genomförande av aktiviteter på hemmaplan som ett resultat av studieresorna är det av största vikt att både det privata och det offentliga deltar i resorna.

Projektet pågår 2017-04-01 – 2019-11-30. Satsningen möjliggör att deltagare får 40% av kostnaderna för resa och boende finansierade via projektet. Det är Region Jämtland Härjedalen som medfinansierar.

Har du tips om en studieresa?
Hör av dig till Karin Gydemo Grahnlöf.

Skip to content