logo-reg-jh-360x100-optz
EU Medfinans
Hundsläde River Lodge Husky

Välkommen åter 2023-2025

13 december, 2022
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Vinteräventyr de luxe med en tur i hundsläde med River Lodge Huskys. Foto: Jessica Thylin

Ett nytt projekt har beviljats för Jämtland Härjedalen Turism med start första januari 2023. Projektmålen handlar om att underlätta för små och medelstora turismföretag att finnas tillgängliga för en internationell målgrupp.

Bakgrunden till projektet är att den internationella turismen är på väg mot återhämtning efter pandemin. Konkurrensen om de internationella gästerna är dock stenhård, där andra regioner lägger betydligt större resurser på sin marknadsföring. Små och medelstora (SMF) besöksnäringsföretag i Jämtland Härjedalen riskerar att hamna efter i den internationella konkurrensen med mindre möjligheter att arbeta hållbart med miljömässig, social, kulturell och framför allt ekonomisk tillväxt.

Fördel Sverige i internationell konkurrens

Den internationella turismen är på väg mot en stark återhämtning efter pandemin. Enligt UNWTO uppmäts starka siffror under första delen av 2022 (250 miljoner ankomster jämfört med 77 miljoner motsvarande period 2021). Europa förutspås även fortsatt positiv tillväxt framåt. Visit Swedens analyser påvisar även ökat intresse för Sverige som resmål. Rese- och semesterrelaterade Google-sökningar om Sverige ökade med 9 procent 2021 jämfört med 2019. Bland de tio toppsökningarna på Google finns t ex Natural wonders och Winter sports, samt sökningar om lättillgängliga naturupplevelser med städer som bas. Visit Swedens brand tracking visar även att Sverige upplevs som tryggt och säkert. Detta kan sammantaget ses som indikation på att relevansen mot framtida internationella besökare är stark. Konkurrensen om de internationella gästerna inom Sverige är dock stenhård, där andra regioner lägger betydligt större resurser på sin marknadsföring.

Smart specialisering i Jämtland Härjedalen – upplevelser

I Jämtland Härjedalen är upplevelser ett av de utpekade områdena för smart specialisering. Programdokumentet för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021-2027 lyfter att området tar avstamp i kontrasten mellan stad, landsbygd, fjäll och en kombination av svensk och samisk kultur och tradition. Programmet lyfter även att tillväxtpotential är kopplad länets naturresurser och vikten av hållbart nyttjande, vilket i sig har en potential i och med ökad efterfrågan av hållbara upplevelser.

Projektfokus för “Välkommen åter”

Pandemin, klimatoro, Ukrainakriget samt hushållens osäkra ekonomi med ökade priser av drivmedel och el bidrar till svårigheter att bedöma framtida resmönster, beteenden och trender. Detta skapar ändrade förutsättningar för hur länets destinationer och företag kan planera sina verksamheter, inte minst mot internationell marknad. Det huvudproblem som projektet utgår ifrån är att små och medelstora (SMF) besöksnäringsföretag i Jämtland Härjedalen i nuläget inte har inte tillräcklig kapacitet för att vidareutveckla och/eller bibehålla sin konkurrenskraft och tillväxt på en internationell marknad. Företagen riskerar därmed att hamna efter i den internationella konkurrensen. De riskerar att hamna i ett ohållbart och kortsiktigt företagande med mindre möjligheter att skapa miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter.

Projektmål

Att genom strategiskt och effektivt arbete med exportmognad, stödstrukturer och marknadsföring stärka Jämtland Härjedalens små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft på en internationell marknad. Delmålen består av att arbeta fram nulägesanalyser kring olika destinationers/kommuners internationella målmarknader och målgrupper samt en efterfrågeanalyser relaterat till vårt län. Stärkt exportmognad för deltagande SMF och nya geografiska/tematiska klustersamarbeten. Samt ett anpassat marknadsföringsmaterial för internationell marknad och stärkta stödstrukturer för företagens kapacitet att delta på internationell marknad och ta plats i globala värdekedjor.

Kontakt: Anne Adsten, turismutvecklare JHT

Skip to content