Persåsen Sandra Lee Petersson

Varför gästnattsstatistik – 10 argument

26 november, 2018
Text: Anne Adsten
Bröllopssäng hos Wikners i Persåsen. Foto: Sandra Lee Pettersson

Vad kan man använda gästnattsstatistik till?

Temperaturmätning för bättre planering

Hur ser utvecklingen ut för de år vi varit verksamma? Vilka är våra starka/svaga perioder? När behöver vi lägga mer resurser på att hitta evenemang/kampanjer egna eller med andra, för att öka vår bokning?
När finns utrymme att göra renoveringar/förbättringsarbete och när bör vi lägga mer tid på införsäljning av vårt boende?

Planera egen marknadsföring 

När behöver vi lägga resurser på att marknadsföra anläggningen och när har vi gäster utan större insatser?

Söka lån för investeringar i verksamheten

Med siffror för din verksamhet kan du lättare visa på effekter av vad ett lån för en renovering/tillbyggnad etc skulle kunna innebära.

Mer publicitet / bättre PR

Det är lätt att få gehör för siffror i media, vilket i sin tur gynnar besöksnäringen i stort. Med bra siffror är det lättare att få ökat gehör och därmed förändringar som gynnar den egna verksamheten.

Höja statusen för besöksnäringen

Bra siffror gör det lättare att komma till tals i olika sammanhang. Branschen/din destination tas på allvar om det finns siffror som påvisar gästantal.

Bättre infrastruktur och fler resmöjligheter

Att veta hur många som besöker ett område är värdefull information för all planering av trafik till området: tågtrafik, buss, vägar och flyg. Vilket i sin tur är en förutsättning för att dina gäster ska komma fram.

Bättre omkringservice inklusive reseerbjudande

Bra statistik gör det lättare för destinationen runt om att planera. T ex för lokala butiker, aktivitetsbolag, serviceinrättningar inklusive sophantering och därmed en bättre totalprodukt för dina gäster.

Bättre Räddningstjänst

Polis, fjällräddning, sjukvård, brandkår – allt blir lättare att planera för och ha beredskap kring med bättre statistik. Vinsten är att dina gäster får en säker vistelse.

Bättre kommunal, regional och nationell planering/prioritering

Bra gästnattsstatistik är en förutsättning för att göra vidare beräkningar av besöksnäringen som sysselsättning, skatteintäkter o s v. Detta är i sin tur ger argument för utveckling av samhällsfunktioner som är viktiga för en fortsatt hållbar utveckling av turismnäringen.

Information för investerare / rekryterare

Inkvarteringsstatistiken/gästnattsstatistiken ger värdefull information till investerare inför beslut om att köpa fastigheter eller investera i att skapa nya faciliteter eller verksamheter för besöksnäringen. Statistiken används även för att locka nya medarbetare som ett mått för att beskriva en destination/kommun och hur attraktiv den är.

Bättre samarbeten mellan branscher och samhället i övrigt

Med bättre underlag är det lättare att hitta samarbeten med andra branscher och samhället som helhet som gynnar den egna verksamheten på olika sätt.

INKVARTERINGSSTATISTIK

SCB har samlat in statistik från hotell, stugbyar och vandrarhem sedan 1978. Från och med 2003 tillkom SOL (förmedlade stugor och lägenheter) och från och med 2008 har SCB även insamlingen av campingstatistik. EU reglerar vad som ska rapporteras, men Sverige samlar in mer än vad som föreskrivs.

En gång per månad samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter från Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser samt från företag och organisationer som bedriver kommersiell förmedling av privata stugor och lägenheter. Av de uppgifter som samlas in producerar SCB inkvarteringsstatistik med syfte att löpande kunna förstå och beskriva turismens utveckling i Sverige.

Kommersiella bäddar syftar i första hand på att de finns i en verksamhet som omsätter pengar och bedrivs i vinstsyfte under yrkesmässiga former. Även uthyrningsverksamhet som bedrivs ideellt eller till självkostnad kan anses som kommersiell om den bedrivs i konkurrens med annan liknande verksamhet som bedrivs i vinstsyfte.

Inkvarteringsstatistiken används bland annat som underlag till beslut om särskilda turistsatsningar på lokal, regional och nationell nivå. Uppgifterna som samlas in ligger även till grund för beräkningen av rese- och turistindustrins effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättningen.

Inkvarteringsstatistiken ingår i Sveriges officiella statistik och genomförs av SCB på uppdrag av Tillväxtverket.

Uppgifter som samlas in är öppethållande, kapacitet, antal belagda rum och bäddar, målgrupp, svenskar/utländska gäster (land) och logi-intäkt. Här finns mer information om inkvarteringsstatistik via SCB.

Alla uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § sekretesslagen (2009:400). Det innebär bl a att inget enskilt företag ska kunna identifieras vid publicering. Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

Vilka ska lämna gästnattsstatistik

 • Hotell – Gränsen för inlämning av statistik går vid 9 bäddar eller fem rum.
 • Stugby – Fler än fem stugor eller fler än 20 bäddar.
 • Vandrarhem – Fler än 9 bäddar.
 • Camping – Alla campingar ska lämna statistik.
 • Förmedlare SOL – Alla

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Tillväxtverkets föreskrift (TVFS 2017:1).

Rapportering rörande statistik finns att läsa om i Statistikens framställning, Tillväxtverket.

Om en anläggning/uthyrare INTE rapporterar inkvartering kan Vite utgå.

Hur lämnas gästnattsstatistik

 • Instruktion för inlämning av gästnattsstatistik för hotell, stugby, vandrarhem inkl STF-anläggningar.
 • Instruktion för inlämning av gästnattsstatistik för camping.
 • Instruktion för inlämning av gästnattsstatistik för förmedling av privata stugor och lägenheter.

Statistik kan lämnas via en blankett som skickas/mailas/scannas och skickas till SCB eller via textfil om er bokningssystemleverantör har utvecklat denna funktion. En strukturerad textfil ska då kunna exporteras och sparas lokalt på er dator. Logga in för att lämna era uppgifter på ett säkert sätt.

Insamlingen av uppgifterna görs av SCB.
Mail till Inkvartering, SCB

Gästnattsstatistiken är grunden för beräkning av ekonomiska effekter av besöksnäringen

Totalt är det ca 4 400 anläggningar i Sverige som lämnar statistik.  I dagsläget omfattas inte AirBnB, men förhandlingar pågår för att även samla in dessa. Exempelvis så kan Eurostat komma att redovisa AirBnB för Sverige som helhet. Resultaten från inkvarteringsstatistiken ligger sedan till grund för TSA (Tourism Satellite Account för beräkning av ekonomiska effekter av besöksnäringen). I dagsläget finns tyvärr ett bortfall i form av anläggningar som underlåter att rapportera statistik. SCB tittar då på motsvarande period under föregående år, vilket såklart påverkar helheten. Här hittar du Sveriges inkvarteringsstatistik

Så kan inkvarteringsstatistiken bli bättre 

För att få bättre statistik för destinationer, kommuner, regioner och Sverige som helhet behöver vi hjälpas åt att se till att SCBs listor är uppdaterade (anläggningar som tillkommit/sålts/försvunnit bör rapporteras) och det är välkommet med uppmuntran till anläggningar om att vara noggranna vid rapportering – både vad gäller nationalitet och antal personer per boende.

Anmäl förändringar som har betydelse för inkvarteringsstatistiken inom Jämtland Härjedalen här

Kontakta SCB direkt

 • Om ni representerar en boendeanläggning som ni inte driver längre.
 • Om ni representerar en boendeanläggning och behöver hitta era inloggningsuppgifter för inlämning av statistik.
 • Om ni representerar en boendeanläggning och behöver ändra redan inrapporterade uppgifter.

Skicka då ett mail till SCB.

Skip to content