Gästnattsutveckling graf JH jmf med riket

1,5 år med Covid-19: Jämtland Härjedalen visar 3e bästa gästnattsutvecklingen i Sverige

2 december, 2021
Text: KLYO och Nordanalys
Gästnattsutveckling i Jämtland Härjedalen jämfört med riket, Stockholm, Dalarna och Kalmar län. Nordanalys
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Ett och ett halvt år in i pandemin har det hunnit hända mycket. Näringen i stort har så sakteliga börjat återhämta sig, men det är fortfarande stora skillnader mellan regioner och destinationer. Jämtland Härjedalen som helhet har återhämtat sig bra och överträffas bara av Kalmar län och Gotland vid en svensk jämförelse.

Trots att Jämtland Härjedalen som helhet klarat sig väl genom pandemin så är skillnaderna internt stora. Medan de större fjälldestinationerna nått all-time-high befinner sig andra destinationer i regionen i en helt annan verklighet.

Denna analys är en del av ”Nulägesanalys ett och ett halvt år med Covid-19 Jämtland Härjedalen” av Nordanalys och KLYO på uppdrag av JHT via projekten Morgondagens medarbetare och Besöksnäringens roll för regional utveckling. Läs hela rapporten här 

Gästnattsutveckling totalt JH ackumulerat pandemi
Gästnattsutveckling totalt (svenska och utländska kommersiella gästnätter) i Jämtland Härjedalen, ackumulerat september 2020-augusti 2021 jämfört med året innan pandemin. Nordanalys

Jämtland Härjedalen har återhämtat sig relativt bra

Återhämtningsgraden i spåren av pandemin kan illustreras på olika sätt. Ett sätt som möjliggör relevanta jämförelser är att utgå från den relativa återhämtningsgraden utifrån ett trendperspektiv. Utgångspunkten är tolvmånadersperioden före pandemin (mars 2019 – februari 2020) vilken blir referensperiod. Genom att sedan ta bort en månad och samtidigt addera ytterligare en ny månad för varje nästföljande månad får vi ett släpande tolvmånadersmedelvärde som illustrerar den långsiktiga utvecklingen/trenden.

Ovan bild för Jämtland Härjedalen illustrerar beskrivningen av metoden. Längst till vänster i diagrammet ligger nollvärdet, som utgöras av tolvmånadersperioden mars 2019 – februari 2020. Nästa snäpp till höger i diagrammet, representerat av mars, visar på jämförelsen för perioden april 2019 – mars 2020 jämfört med referensperioden före pandemin (mars 2019 – februari 2020). För varje steg åt höger dras en månad bort och en ny tillförs. När man nått fram till februari så är det en ”helt ny” tolvmånadersperiod (mars 2020 – februari 2021) som jämförs med referensperioden före pandemin. Längst till höger i diagrammet representeras av den senaste tolvmånadersperioden för vilken det finns statistik (september 2020 – augusti 2021).

3e största återhämtningen i Sverige

För Jämtland Härjedalen kan man se att den totala gästnattsutvecklingen fortfarande ligger på minus, men att återhämtningen har varit stadig sedan februari, från -24 % till -7%  i augusti. De svenska gästnätterna hamnade på plus redan i april efter en stark återhämtning under den gångna vintersäsongen. Däremot visar de utländska gästnätterna på ”stabila” negativa siffror. Det är först under juli och ännu lite tydligare i augusti, som man kan se en tendens till vändning, vilket i hög grad sammanfaller med att reserestriktionerna successivt minskade och upphävdes.

Även när det gäller återhämtningen så ligger Jämtland Härjedalen väl framme. Diagrammet i omslagsbilden visar på utfallet för några olika regioner tillsammans med riket som helhet. Riket landar på -28 % och för Stockholms län (-52 %) är vägen tillbaka mycket lång. Jämtland Härjedalen överträffas bara av Kalmar län och Gotland (inte med i grafen i omslagsbilden). Dalarna, som delvis påminner om Jämtland Härjedalen, inte minst med starka vinterdestinationer, uppvisar en kurva som liknar den som vår region uppvisar, men noterbart är att Jämtland Härjedalen från och med mars/april i år haft en tydligt bättre utveckling.

Stark återhämtning på den svenska marknaden

I ovanstående diagram framgår utvecklingen för samtliga svenska län, där värdet är återhämtningsnivån i augusti 2021. Stora skillnader syns mellan regionerna, där samma förklaringsfaktorer finns bakom den totala minskningen. Även i en jämförelse mellan kommuner och destinationer i Jämtland Härjedalen syns stora skillnader med samma mönster. Om vi väljer att bara titta på de svenska kommersiella övernattningarna överträffas Jämtland Härjedalen bara av Kalmar län. Medan när det handlar om utländska gästnätter så är det bara Stockholms län och västra Götaland som har en svagare återhämtning. Den främsta förklaringen för Jämtland Härjedalen är den normalt sett mycket dominerande norska marknaden, där det i princip har varit totalstopp under hela perioden på grund av de norska reserestriktionerna.

Lofsdalen och Vemdalen har återhämtat sig bäst

Jämtland Härjedalen har som helhet klarat sig väl genom pandemin. Men skillnaderna internt har varit stora. Samtidigt som delar av länet likväl som många enskilda aktörer har genomgått en mycket tuff period, så har flera av de större fjälldestinationerna gjort en snabb återhämtning för att nu ligga på all-time-high. Ett antal gynnsamt påverkande omvärldsfaktorer, i kombination med en stark intern kraftsamling har gjort att framför allt Lofsdalen och Vemdalen ligger på tydliga plussiffror när man studerar den kommersiella gästnattsstatistiken. Även Funäsfjällen ligger nära plus och tar vi dessutom hänsyn till det ökade nyttjandet av fritidshusboendet så handlar det totalt sett om plussiffror även där. Även Södra Årefjällen har haft en fin utveckling, medan Åres kommersiella gästnattssiffror ännu inte återhämtat sig helt. Viktiga förklaringar är större beroende av utländska gäster, likväl som konferenser och möten. Men liksom i övriga fjälldestinationer så har nyttjandet av eget fritidshusboende ökat markant och på så sätt delvis kompenserat för minskningen av kommersiella gästnätter.

Utveckling skiddagar pandemi Nordanalys
Utveckling av skiddagar i Jämtland Härjedalen före och under pandemin. Nordanalys

Antal skiddagar bekräftar mönstret

Utvecklingen på fjälldestinationerna kan under vintern också speglas genom att titta på statistik från SLAO som visar antalet skiddagar. Dels syns en mycket stark inledning av säsongen 2019/2020 som i hög grad vägde upp tappet från april, när liftanläggningarna stängdes i samband med pandemiutbrottet. Tack vare en mycket stark utveckling på den svenska marknaden har den senaste säsongen 2020/2021 resulterat i all-time-high för samtliga större destinationer, Åre undantaget.

Tuffaste utvecklingen för Östersund

För områdena utanför skiddestinationerna har utvecklingen sett annorlunda ut och är inte fullt lika positiv, även om det finns delar av olika destinationer som under vissa perioder haft en stark utveckling, till exempel de delar av Strömsunds kommun som ligger i anslutning till Vildmarksvägen. Östersund är utan tvekan den destination som haft den största negativa påverkan under pandemin. Den senaste sommaren ljusnade dock utvecklingen något, men det är fortfarande lång väg tillbaka till hur det så ut innan pandemin.

Skip to content