logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Leipikvattnet Charlotte Falk

Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0

15 december, 2020
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Leipikvattnet längs Vildmarksvägen. Foto: Charlotte Falk

“2.0” står för att det är en fortsättning på en förstudie genomförd tillsammans med Etour vid Mittuniversitet i vintras, kryddat med en stor del Coronaperspektiv och konsekvenser av den pågående pandemin. Förstudien som låg klar i februari 2020, dvs bara några veckor innan pandemin bröt ut, visade tydligt på just besöksnäringens stora betydelse för vår region. Kort därefter bekräftades detta då vi p g a pandemin tvingades stänga ner samtliga fjälldestinationer, planerade evenemang ställdes in, gränsen till Norge stängdes och handeln drabbades hårt. En utredning genomförd av JHT visade ett intäktsbortfall på 950 mkr från tidpunkten för stängningen av destinationerna och resten av vårsäsongen.

Fem huvudaktiviteter

Projektet ”Besöksnäringens betydelse för regional utveckling 2.0” innehåller fem huvudaktiviteter där merparten av arbetet kommer att utgå från en fördjupad förståelse av hur trender, omvärld och marknadens efterfrågan påverkas i en situation som den vi nu upplever. Med stöd i det ska sedan resurser läggas på frågor som innovativ produktutveckling, investeringsfrämjande och finansieringsfrågor, utveckling av nya och starkare affärsmodeller samt på hur vi på ett långsiktigt hållbart sätt kan fortsätta bjuda in våra gäster till att njuta av vår natur och vårt kulturarv.

Projektet pågår mellan januari 2021 och december 2023 och leds av Jämtland Härjedalen Turism, JHT i nära samarbete med bl a Etour vid Mittuniversitetet, Handelskammaren Mittsverige, Peak Region AB och en rad andra aktörer som redan knutits till JHT genom den påbörjade Masterplan Turism Post Corona. Projektet genomförs med stöd från Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Bakgrund

Förstudieprojektet Besöksnäringens roll för regional utveckling genomfördes 2019-2020 primärt för att skapa underlag till processerna avseende den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och smart specialisering, S3. I projektet tog Jämtland Härjedalen Turism (JHT) i samverkan med ETOUR på Mittuniversitetet fram kunskap med fokus på näringens utveckling i regionen. Slutsatserna bygger på publicerat material på nationell och regional nivå, regionala data, ett 30-tal intervjuer, studiebesök, enkät och workshops. Vid projektslutet fördes en diskussion med regionen om förutsättningarna för att ta slutsatser av projektet vidare i ett implementerings- och genomförandeprojekt, med fortsatt stöd i och nära koppling till såväl RUS som S3, vilket är syftet med denna ansökan.

Förstudien synliggjorde både utmaningar och möjligheter för besöksnäringen i regionen och med pandemin har mycket av det som framkom i förstudien bekräftats. Exempel är näringens stora betydelse för regional utveckling men också sårbarheten, de mycket stora direkta intäktsbortfallen och en snabb negativ påverkan på arbetsmarknaden. På medellång sikt restes frågetecken kring förändringar på nationella och internationella marknader, nya resmönster hos gästerna, behov av en innovativ produktutveckling för att möta marknadens förändrade efterfrågan och därmed öka näringens konkurrenskraft, påverkan på tillgången på kompetens och betydelsen av god tillgänglighet.

Projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 ska med utgångspunkt från den tidigare förstudien och de nya förutsättningar och behov som uppkommit i och med pandemin skapa ny kunskap och nya metoder i syfte att stödja besöksnäringens fortsatta utveckling. Projektet har liksom övriga projekt som JHT driver en från övrig verksamhet helt avskild ekonomi. Projektets planerade aktiviteter ingår inte heller i den verksamhet som JHT har möjlighet att driva inom ramen för basverksamheten. Däremot ingår det i JHT:s uppdrag att ta initiativ till och driva den typ av satsningar som det aktuella projektet är ett exempel på.

Målgrupper

Primär målgrupp är regionens SMF inom besöksnäringen. Sekundär målgrupp är företag i övrigt som är beroende av en stark besöksnäring samt de lokala destinationsorganisationerna. Sekundär målgrupp är även samhället i stort i och med besöksnäringens stora betydelse för den regionala utvecklingen.

Organisation och styrning av projektet

Initiativtagare och sökande är den regionala turismorganisationen Jämtland Härjedalen Turism, JHT. Projektet ska genomföras i nära samarbete med regionens destinationsorganisationer, tillika huvudägare av JHT, och därmed i förlängningen regionens SMF inom besöksnäringen. Viktiga aktörer är också regionens kommuner och akademin.

Etour vid Mittuniversitetet, Handelskammaren Mittsverige och Peak Region AB kommer att medverka i projektet och i projektet planeras även ett fortsatt samarbete med den externa grupp bestående av STF, Visita, Nordic Choice, Handelskammaren, Åre kommun, Wikners i Persåsen, Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län som knutits till arbetet med masterplanen.

Tillsammans med JHT:s styrelse och arbetsutskott har vi valt att kalla detta för en möjlighetskommission för att betona vikten av att trots de svåra konsekvenser som Coronasituationen medfört ändå se och arbeta med ett långsiktigt möjlighetsperspektiv. Den så kallade kommissionen kommer också att utgöra referensgrupp för projektet och därmed ett viktigt bollplank i genomförandet av projektets aktiviteter. Under projektets gång kan gruppen komma att både förändras och kompletteras mot bakgrund av behov kopplat till genomförandet av projektet. Dessutom kan mer specifika grupper med både företag och andra aktörer att knytas till de olika aktiviteterna.

Övergripande ansvarig för projektet är JHT:s VD i samverkan med organisationens styrelse. För projektets operativa genomförande, tillika projektansvarig, tillsätts en projektledare på heltid som rapporterar till JHT:s VD. Dessutom tillsätts en projektmedarbetare som rapporterar till projektledaren. Till projektet knyts dessutom administrativt stöd.

Skip to content