Anette Andersson_1591_high kvinnna hund vandring snöklädda fjällbakgrund

Dialogmöte – Organisering av vandringsleder

21 mars, 2024
Text: Andreas Edholm, Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Anette Andersson

Tisdagen den 19 mars genomfördes ett digitalt möte med 40 personer från hela länet som på olika sätt är engagerade i vandringslederna där inte staten är huvudman. Det var deltagare från ledaktörer, destinationsbolag, politiken, kommuner, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtland och Naturvårdsverket. Temat för mötet var det fortsatta projektarbetet med organisering och samordning av vandringslederna nationellt, regionalt och lokalt. Projektet “Organisering av vandringsleder” pågår till 31 december 2024 och finansieras av Naturvårdsverket.

Från nationellt perspektiv till regional handling

Mötet inleddes med Teres Gärdin som är VD för Jämtland Härjedalen Turism (JHT) och ordförande för Regionala Nätverket för Besöksnäring och Turism (RNBT). Teres berättade om den debatt som uppstod när hon lyfte fram behovet av ett bättre underhåll av vandringslederna i Sverige med anledning av att vi behöver nyttja vår fantastiska och värdefulla natur på ett mer hållbart sätt. Det förde upp ämnet i riksmedia vilket också bidrog till en viss förståelse för att vandringslederna måste prioriteras mer eftersom de är en betydande och värdefull del av den totala infrastrukturen. Kvalitetssäkrade leder är viktigt för både folkhälsan och besöksnäringen och för att vi ska säkerställa det inför kommande generationer så behöver ledernas status höjas och finansieras på ett långsiktigt sätt. Teres informerade även om RNBTs roll och ansvar i det här arbetet.

 

Naturvårdsverkets uppdrag och roll

Mikael Proos som är handläggare på Naturvårdsverket informerade om Naturvårdsverkets uppdrag av regeringen och dess roll som nationell samordnare av vandringsleder där inte staten är huvudman. Naturvårdsverket ska följa upp och föreslå åtgärder för att vi ska uppnå friluftslivsmålen. Det Nationella ramverket för vandringsleder är framtaget för att bidra till detta. I den här satsningen som pågår 2022-2027 har regeringen avsatt 50 Mkr till detta. Ca 30 Mkr går till de statliga lederna och ca 20 Mkr till vandringslederna där inte staten är huvudman. Syftet med bidraget är att stärka regional och/eller tematisk organisering och samordning av vandringslederna. Målsättningen är en väl utvecklad infrastruktur för vandringsleder. Mottagande part ska dessutom kunna bidra till att realisera en Nationell samverkansmodell för vandringsutveckling.

Mikaels avslutande råd till oss i Jämtland Härjedalen var att vi måste hitta vår form av organiserad samverkan och att vi själva måste säkerställa finansieringen regionalt inför framtiden.

 

Regional samordning

Andreas Edholm redogjorde för JHTs projekt vars huvudmål nu är att anta rollen som regional samordnare för vandringslederna i Jämtland Härjedalen. Detta för att vi ska bli starkare tillsammans. Vi behöver bland annat arbeta fram en hållbar finansieringsmodell för att vandringslederna ska ha en tillräckligt hög kvalitet utifrån Nationella ramverket. Kvalitetssäkrade leder bidrar starkt till länets attraktionskraft för både turister och bofasta.

  • Projektarbetet startade med kartläggning, inventering, övergripande kvalitetskontroll och information om Ramverket.
  • 2023 Förankring av arbetet med organisering samt tolkning och användning av Ramverket.
  • 2024 Formalisering av organiserad samverkan och kvalitetssäkring utifrån Ramverket regionalt och lokalt.

Arbetet med organisering av vandringslederna är en process som tar tid och det är olika förutsättningar inom länets åtta kommuner. Naturvårdsverket har har även beviljat medel till Sydöstra Jämtlands Pastorat (Indalsleden, Jämt-Norgevägen, Kårböleleden), Östersunds kommun och StOlavsleden samt Romboleden som berör 20 mil led i Härjedalen och där är Västerås Stift projektägare. Utöver dessa tematiska pilgrimsleder i länet (ca 80 mil) så har även Destination Vemdalen och Åre kommun tilldelats projektbidrag för att arbeta med detta mer lokalt. Jämtland Härjedalen har prioriterats högt i landet för att vi under 2024 ska kunna stärka organiseringen och kvalitetsnivån lokalt och regionalt.

JHT kommer att arbeta för samordningen i hela länet och det inkluderar särskilt att stödja de områden/kommuner som inte har projektmedel från Naturvårdsverket. JHTs styrelse har dessutom tagit ett inriktningsbeslut om att JHT ska fungera som regional samordnare även efter det att projektperioden är slut. Fortsatta samtal kring lösningar för detta kommer att ske med Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtland. JHT är då också beredda att fungera som regional part i den nationella samverkansmodell som håller på att etableras.

 

Avslutande dialog

Vid den avslutande dialogen så var det många kloka och bra inspel som vi på JHT tar med oss i det fortsatta arbetet. Engagemanget var stort och det finns ett behov av att JHT sammankallar till fler sådana här forum för att diskutera vandringslederna i länet. Punkter som fungerade som utgångspunkt vid diskussionen var:

  • Regionala samordnarens roll och ansvar.
  • Grundläggande kvalitetsnivå som behöver uppnås utifrån Ramverket.
  • Gemensam strategi i länet när det gäller lederna.
  • Hållbar finansiering av underhåll.

Med anledning av att mötestiden var begränsad så skickades diskussionspunkterna ut till deltagarna för att alla ska få bättre möjlighet att återkoppla och göra inspel för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas på bästa sätt.

 

Högforsleden. Foto: Andreas Edholm
Högforsleden är en av många vandringsleder där ideella insatser har varit avgörande. Foto: Andreas Edholm

Kontakt

Projektledare JHT, Andreas Edholm
Telefon: 070-209 02 31

> Nationell samverkansmodell

Skip to content