äventyr vatten sommar

Export 2010-2013

18 juli, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Sandra Lee Petersson
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Marknadskommunikation och tillgänglighet för tillväxt inom exporterande turismnäring i Jämtlands län

Projektbeskrivning

Turism är Jämtlands basnäring och omsätter 3,3 miljarder kronor per år i länet. Av det kommer 500 mkr från våra internationella gäster, huvudsakligen Norge. Turismnäringen står sig förhållandevis stark i den finanskris som nu råder, vilket bland annat har att göra med vår gynnsamma valuta men också att den typ av turism vi erbjuder är attraktiv för kund. För att vi ska fortsätta förstärka näringen genom ökat antal besökare är det på den internationella marknaden där vi kan göra störst skillnad. Utmaningen är att få fler småoch medelstora turismföretag i länet att svara upp mot vad den internationella marknaden kräver samt kommunicera detta till prioriterade marknader. Jämtlands län har genom Turism 2020 arbetat fram en kommunikationsplattform som bygger på det som gör just Jämtland Härjedalen unikt. Denna plattform ska vara ett kraftfullt verktyg för samordnad aktion när vi kommunicerar länet internationellt men också nationellt. Den ska också fungera för destinationerna och deras medlemmar, likväl som när länet arbetar för att attrahera nya boende och företagsetableringar. Plattformen är sammankopplad till den nationella plattformen som Sverigebilden arbetat fram nyligen. Det innebär att kunden/målgruppen kan uppleva en röd tråd i vad som både kommuniceras på nationell nivå på en internationell marknad och i det budskap Jämtlands län sänder. Detta angreppsätt har vi bedömt kommer ge oss konkurrensfördelar jämfört med många andra regioner – vilket innebär att möjligheten till måluppfyllelse är stor.

För att bli valbara hos kunden på en internationell marknad, det vill säga att som turismföretagare i Jämtlands län arbeta med export, krävs ett nära samarbete med andra företagare för att erbjuda det som efterfrågas och även en kännedom av vad målgrupperna från de olika marknaderna vill ha. Detta åstadkommer vi enklast genom partnerskap med andra aktörer som arbetar med målgruppen/marknaden samt med hjälp av de marknadsanalyser som krävs för kundkännedom. För att stimulera en ökad exportmognad krävs att företag i nätverk ökar sin kompetens vad gäller export och delaktighet på den internationella marknaden. Det kräver också att företagen och destinationerna ges möjlighet att kommunicera med målgrupp/marknad. I och med den gemensamma kommunikationsplattformen, vidareutveckling av den befintliga webportalen www.jamtland.se och destinationernas och företagens egna webplatser har länet nu kraftfulla verktyg för att agera via internet, genom marknadsaktiviteter på plats på prioriterade marknader, genom PR, lobbying mm för att generera tillströmning från en internationell marknad. Detta kräver också att arbetet för att förbättra tillgängligheten till länet, såväl vad gäller flyg, tåg och bil/buss fortsätter och intensifieras.

En stor förändring har de senaste åren skett i hur kund letar information om resmål och utifrån det tar beslut. En klar majoritet vill idag finna informationen via web vilket kräver nya tankebanor för företag och destinationer. Det är heller inte enbart via den vanliga hemsidan informationen hämtas idag utan också i hög grad via olika sociala medier. Detta gör att företagen/destinationerna idag såväl kräver hög träffsäkerhet från olika sökmotorer, en väl 2 uppdaterad/attraktiv websida samt användning och synliggörande via olika sociala medier. Gästen vill också kunna reservera sin resa och upplevelser via web vilket är ett förbättringsområde för en stor andel inom turismnäringen. Att kunna erbjuda synlighet via web och sociala medier genom jamtland.se är därför ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete som krävs, tillsammans med att den görs reservationsbar. Att använda Jamtland.se som en gemensam ingång, där portalen kopplar samman befintliga reservationssystem så att det för kunden upplevs lättillgängligt oavsett väg in och oavsett bakomliggande system är därför ett prioriterat område för att göra regionen attraktiv på en internationell marknad.

Projektet kommer att stimulera samverkan mellan turismföretag för ökad export och ökade internationella marknadsandelar, för att stärka kunskapsutveckling hos regionala företag vad gäller nya marknader och dess kulturer och språk, genomföra exportfrämjande aktiviteter såsom marknadskampanjer, deltagande på mässor, press/turoperatörsresor samt partnerskapsarbete mellan turismnäring, kommunikationsaktörer (ex flyg, tåg) och turoperatörer. Även insatser inom produktutveckling och ökad bokningsbarhet kommer att genomföras.

Satsningen ska stärka turismnäringens kunskaper och förståelse om den internationella marknaden och därmed skapa aktiviteter och handlingsverktyg för ökad export. Detta ska öka andelen utländska besökare till Jämtlands län och dess destinationer och företag genom följande aktiviteter:

  • 1.1 Omvärldsbevakning/analys/F&U för att kunna svara upp mot marknadens behov och efterfrågan.
  • 1.2 Marknadsaktiviteter för ökad export/försäljning av länets turismprodukter/destinationer på internationell marknad.
  • 1.3 Produktveckling för den internationella gästen och marknaden.
  • 1.4 Samordnad reservationsfunktion via web av länets turismprodukter för ökad tillgänglighet och försäljning.
  • 1.5 Metodutveckling/samverkan för ökad internationalisering och tillgänglighet genom nya partnerskap och affärsområden. Mål Öka antalet utländska besökare med 20 % Öka andelen reservationer via web med 50 % Öka antalet inkommande charter med 20 % Öka antalet återkommande internationella gäster med 20 % Öka antalet jämtländska exportföretag inom turism med 20%

Projektet pågår under perioden 2010-2013 och beräknas omsätta ca 20 mkr.

Projektledare: Karin Gydemo Grahnlöf

Skip to content