15_Niclas_Vestefjell__2014_Fjäll_Sjö

Film & Event

18 juli, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Niclas Vestefjell

Green movie & event making region

Projektbeskrivning

Erfarenheterna från tidigare genomförda/pågående satsningar såsom Turism 2020 & Mid Nordic Film Commission har byggt upp en kompetens och förståelse för hur evenemang och film fungerar som delar av besöksnäringen. Under sommaren 2011 har vi genom den beviljade förstudien från ERUF haft möjlighet att skapa förankring med såväl näringsliv som offentliga och ideella aktörer och arbeta fram ett tydligt förslag på hur denna satning bör se ut för att bli framgångsrik. Förstudien, steg 1 har syftat till att:

 1. Etablera ett nära samarbete med näringslivet som berörs av film/event för att skapa en bättre förankring och därmed större delaktighet från de som indirekt/direkt berörs av satsningen.
 2. Bredda den geografiska spridningen så att visionen – green movie & eventmaking region blir möjlig.
 3. Förbereda och processa fram delaktighet och verksamhet för att den fortsatta satsningen blir möjlig och att den “stor” ansökan lämnas in med projektstart 1 december 2011.

Vi har inom förstudien genomfört 2 stormöten, med 30 deltagare på vardera – den första genomfördes den 30 juni och den andra den 24 augusti. Däremellan har en mängd mindre möten arrangerats med företagare, kommunrepresentanter, andra offentliga aktörer, eventorgansationer, destinationsföreträdare, nationella aktörer inom både film och event samt andra viktiga nätverk som arbetar för den lokala och regionala utvecklingen (se bifogad bilaga med lista över möten som genomförts).

Satsningen Green Movie & Event making region, steg 2 och 3, syftar till att utifrån förstudiens resultat skapa en gemensam organisation för film- och eventfrågor samt skapa förutsättningar för att öka antalet produktioner och skapa en långsiktigt hållbar lösning för denna näring. Det krävs ett gemensamt marknadsförings-/bearbetningsparaply då arbetsmetodiken och de olika produktportföljernas vägar ofta korsas, kommer att korsas eller ska korsas. Denna paraplyorganisation kan dra strategiska fördelar av varandra då arbetssättet i mångt och mycket är likadant och det istället möjliggör fler kvantiteter till regionens utförare och resursbesparing i såväl offentliga- som privata investeringar. Producenter/aktörer som kan utföra stora evenemang, och filmproduktioner i regionen finns redan men kräver större kvantitet för att bli mer professionella samt bli självförsörjande. Utmaningen är därför att locka hit fler produktioner och på så sätt generera ökad sysselsättning, tillväxt och utveckling. Idag brister det också i hur vi tar tillvara den befintliga kompetensen i våra redan framgångsrika organisationer inom både film och event. Att möjliggöra så att nya potentiella “up-comings” event genom att de får stöttning och utvecklingsstöd från redan befintligt duktiga utövare är ett sätt att förhållandevis snabbt nå resultat och att bygga på det som redan finns. Att sedan också våga korskoppla områden, exempelvis att idrottsevent och film eller kulturevent och idrott “lär av varandra” är en väg för innovativa nya lösningar och kreativ verksamhet.

För att skapa det resultat vi vill nå i steg 2 och 3 ska vårt arbetssätt fokusera på följande områden:

 1. Använda befintliga kompetenser och ge dem nya uppdrag/möjligheter att arbeta med – skapa en ökad ekonomisk och social hållbarhet.
 2. Skapa nya arbetstillfällen genom att vi samlar våra starka kompetenser som ger konkurrensfördelar och stärker vår “säljportfölj”.
 3. Innovativa metoder där två kreativa näringar både växer på egen hand men innebär samordningsmöjligheter och därmed mer effektiv och hållbar ekonomi.
 4. Skapa mötesplatser för näringslivet, offentliga aktörer, organisationer och kompetenscentrum i en quattrohelixmodell som genererar nya samarbetsmöjligheter, innovativa lösningar och snabbare beslutsvägar.
 5. Möjliggöra för ökad know-how och benchmarking genom att de olika aktörerna inom quattrohelixmodellen praktiskt tar del av produktioner inom film- och event. En typ av “lärlingsverksamhet” i de faktiska aktiviteterna.
 6. Arbeta proaktivt för att öka antalet produktioner – både genom lobbyverksamhet, medial närvaro, bygga och delta i strategiska nätverk.
 7. Delge/visa våra unika förutsättningar och konkurrensfördelar för aktörer inom film- och event.
 8. Använda redan befintlig kompetens till nya potentiella produktioner inom film och event och på så sätt arbeta mer effektivt i istället för att “uppfinna hjulet på nytt”.

Mål; Regionen ska ha identifierat och etablerat de konkurrensfördelar som vi har inom såväl film och event. Ett mer effektivt sätt att använda befintlig sätt ska ha etablerats och kompetensen ska också breddas inom quattrohelixsamarbetet (företag, offentliga aktörer, ideell sektor, kunskapscentrum).

Evenemangen ska vara starka reseanledningar, bidra till destinationsutveckling, marknadsföring och ökad omsättning i besöksnäring och handel.

Filmproduktionerna ska bidra till en ökad turism, främst inom området “affärsturism”. Detta är en viktig del inom turismutvecklingen då den dygnsgenomsnittliga utlägget är betydligt högre vid affärsturism är privatturism. Produktionerna genererar gästnätter, omsättningsökning hos transport- /logistikföretag samt ökad kvantitet på regionens infrastruktur. Det ska också möjliggöras för filmturism gentemot privat resenär vid de produktioner som förläggs här. Filmproduktioner ska efter projektperioden vara en del i det turistiska utbud av produkter som tillsammans utgör reseanledningar till Jämtland Härjedalen.

Filmproduktionerna ska bidra till destinationsutveckling, evenemangsproducenternas egenutveckling, regionens marknadsföring och ökad omsättning i besöksnäring och handel.

Projektet ska verka för att vara ett kompetenscentrum och en samverkanspartner vad gäller införsäljning & produktioner av event och film i Jämtland Härjedalen för att fler, större och bättre event, mässor, och filmer ska förläggas till regionen.

Projektledare: Per Hjärpsgård

Skip to content