Storsjöbygden islandshästar Sandra Lee Pettersson

Gästundersökning via TICs och InfoPoints i JH sommaren 2017

14 september, 2017
Text: Lars Häreblad Nordanalys och Anne Adsten JHT
Islandshästridning i Storsjöbygden. Foto: Sandra Lee Pettersson.

En undersökning genomfördes inom projektet Framtidens besöksservice i JH, sommaren 2017 via ett urval Infopoints och Turistinformationer/Turistcenter i Jämtland Härjedalen för ökad kunskap om regionens besökare och framförallt hur de uppfattar regionens besöksservice. 

Resultatet visade att de som besöker en Infopoint primärt inte gör det för att söka information. Delvis kan det förklaras med att begreppet Infopoint ännu inte är välkänt. Oavsett om det handlade om ett besök vid en av regionens Infopoints eller Turistinformation/Turistcenter så är besökarna generellt sett mycket nöjda med såväl bemötande, serviceförmåga och kunskap som levereras av personalen. 

En undersökning genomfördes sommaren 2017 vid ett urval Infopoints och Turistinformationer/Turistcenter runt om i länet, för att få kunskap om hur besökarna uppfattar regionens besöksservice.

Infopoint-begreppet är ännu inte välkänt

Undersökningen ger en hel del intressant information. Först och främst kan man konstatera att de som besöker en infopoint primärt inte gör det för att söka information: Ungefär 1 av 10 angav att informationssök var huvudorsaken till besöket. Noterbart är också att 3 av 4 inte kände till i förväg att anläggningen/platsen var en Infopoint. Man kan också konstatera att ca 10% även efter besöket på Infopointen inte var medvetna om att de besökt en Infopoint. Bland dem som besökte en Turistinformation/ett Turistcenter var det ungefär 7 av 10 som primärt gjorde det för att söka information. Man ska vara medveten om att vissa Turistcenter, exempelvis Härjedalens Fjällmuseum både är besöksanläggning och ett turistcenter. En slutsats blir att en viktig framtida utmaning är att på ett bättre sätt synliggöra för besökaren att det går att få bra/relevant information på ställen (Infopoints) som inte är traditionella turistinformationer/turistcenter.

Besöksservice bidrar till merförsäljning

Oavsett om det handlar om en Infopoint eller en Turistinformation/Turistcenter så är besökarna generellt sett mycket nöjda med såväl bemötande, serviceförmåga och kunskap som levereras av personalen. En absolut merpart, 8 av 10, svarar att de absolut fick hjälp/service med sin fråga/sitt ärende, oavsett Turistinformation/ Turistcenter eller Infopoint. Drygt en fjärdedel angav att man fick tips/idéer som gjorde att man ändrade sina planer och nästan hälften av dessa angav också att detta fick dem att förlänga besöket i området. Förlängda besök innebär merförsäljning vilket är värdefullt för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Utfallet är sammantaget lite mer positivt för Turistinformationerna/Turistcentren, men även Infopointsen bidrar positivt. Av samtliga som besökt en Infopoint är det cirka 10% som anger att de fått tips/ idéer som fått dem att förlänga besöket i området. Motsvarande för Turistcenter är 15%.

Hur söker besökarna information?

I undersökningen ställdes också frågor om vad besökarna värderar som viktigt när man söker information under den aktuella resan/det aktuella besöket. Mönstret är detsamma för båda grupperna och i topp hamnar personlig kontakt följt av informationstavlor på besöksmål och tryckt information (broschyrer, kartor etc). Minst intressant/viktigt är interaktiv information via appar etc. Resultatet påverkas måhända något av att de som svarar har besökt någon typ av bemannad besökservice, men visar ändå betydelsen av ”traditionella” informationskanaler under sommarperioden.

Vilka är våra besökare?

Gästundersökningen ger även många svar kring vilka våra besökare är, hur de bor under sitt besök i regionen, hur de färdas, hur mycket pengar de spenderar under sitt besök och vilken typ av varor/tjänster de köper m m. Via pdf:en nedan kan du läsa en presentationen av undersökningen.

Skip to content