logo-reg-jh-360x100-optz
EU Medfinans
GSTC2024

GSTC2024: En sammanfattning om medvetet resande

2 maj, 2024
Text: Jonas Herjeby, Jämtland Härjedalen Turism
Susanne Andersson, vd Visit Sweden, hälsar välkomna till GSTC2024 och Cirkus på Djurgården i Stockholm. Foto: Jonas Herjeby

Varje år håller Global Sustainable Tourism Council (GSTC) internationella konferenser för att diskutera hållbarhet. I år var turen kommen till Sverige att stå värd och Visit Sweden och Tillväxtverket organiserade några fullspäckade dagar i Stockholm, där JHT:s deltagande gjordes möjligt genom projektet Samverkan för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen

Trähallen Tekniska museet Stockholm
Trähallen på Tekniska museet i Stockholm bjöd på en häftig inramning under konferensens andra dag. Foto: Jonas Herjeby

Ett medvetet resande

Den 23 till 26 april besökte över 500 deltagare från 57 olika länder Stockholm, där Visit Sweden och Tillväxtverket stod som värd för Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) stora konferens. Purposeful Travel, eller medvetet resande, är Visit Swedens varumärkesplattform och något som också var den röda tråden genom konferensens alla programpunkter.

Programmet var fullmatat och det var svårt att välja seminarier och föreläsningar att delta på, men här kommer en sammanfattning av några av dem. I slutet av artikeln reflekterar jag över vad vi i Jämtland Härjedalen kan ta med oss från konferensens diskussioner.

För den som vill få höjdpunkterna från dagarna kommer Visit Sweden att sända ett sammanfattande webbinarium den 5 juni.

Dag 1 – Resandet skapar tolerans och bygger broar

Den första dagens inledning och öppnandet av konferensen började med att vi hälsades välkomna av Susanne Andersson, vd Visit Sweden och Elisabeth Backteman, generaldirektör Tillväxtverket. De båda tryckte på vikten av besöksnäringen som en stor arbetsgivare i Sverige och en stark bidragande faktor till att lösa flera sociala och hållbarhetsutmaningar.

De båda följande talarna, Luigi Cabrini, ordförande GSTC, och Visitas ordförande Fredrik Reinfeldt gick djupare in på vad medvetet resande kan innebära. I en fragmenterad värld med många pågående konflikter och en ökad polarisering är turismen och resandet viktiga verktyg för att bygga broar och tolerans och för att skapa förståelse för andra kulturer, religioner och länder. I Sverige skapar besöksnäringen inkludering genom att få in unga och utrikes födda i arbetslivet och den sociala gemenskapen. Samtidigt är just resandet också starkt bidragande till koldioxidutsläpp världen över och de klimatförändringar vi ser är också något vi måste förhålla oss till. Att arbeta vidare med en hållbar utveckling av turismen är därför avgörande.

Plats, natur och lokalsamhälle i fokus

I dagens första panelsamtal fick vi höra om olika exempel på hur återskapande av natur- och jordbruksområden både kan bidra till biologisk mångfald och naturturism. Med exempel från flera olika platser i Europa och övriga världen fick vi höra hur återintroducering av arter, återförvildande, involvering av lokal- och ursprungsbefolkning och samverkan på platsen med andra naturbaserade näringar kunnat bevara naturen på samma gång som turismen på platsen utvecklats på ett hållbart sätt genom bra förvaltning och ansvarstagande destinationsorganisationer.

Att involvera lokala intressenter fortsatte även som tema i följande session, där vi fick inblick i hur olika destinationer arbetat med lokal samverkan. En viktig fråga är vem som gynnas – bara en aktör eller ömsesidigt med andra? För att lyckas involvera alla intressenter måste det finnas praktiska lösningar som gynnar alla parter. Men du tjänar inget på det själv om du inte också är med och bidrar och kraften i samverkan kommer först när du ger innan du får. Det är viktigt att låta alla vara experter på just sitt område och i stället fokusera de gemensamma krafterna där de verkligen behövs och kan göra skillnad, om det så handlar om att bevara natur eller kulturarv, eller att få bort engångsartiklar i plast.

Hållbarhetsarbete – bra business

De mest framgångsrika företagen är visionära arbetsplatser med holistiska affärsmodeller. Hållbarhetsarbete är helt enkelt bra business, sa Gabriella Granditsky, hållbarhetschef på Parks and Resorts Sweden, under dagens sista pass.

Till det räknas både att vara en ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare, framför allt i en bransch som i många fall är beroende av återkommande säsongsanställd personal. Det långsiktiga tänkandet är också viktigt, liksom insikten att även om besöksnäringen bidrar till mycket positivt runtomkring så innebär det ofta också att det finns en negativ påverkan att ta i beaktning.

Samverkan i Stockholm
Det var väldigt givande att kunna diskutera alla frågor utifrån ett Jämtland Härjedalen-perspektiv tillsammans med Joanna Gustafsson från Destination Östersund. Foto: Ulrica Dahlqvist

Dag 2 – Från rymden till utökade upplevelser

Vad gör två rymdorganisationer i ett panelsamtal som handlar om turism? Frågan är rimlig, men saken är den att data från satelliter faktiskt kan vara användbar för en hållbar turismutveckling. Med satelliter kan vi exempelvis se hur resemönster ser ut eller hur natur och miljö påverkas av besökstryck och på så sätt identifiera risker eller sprida besökare. Tekniken är under utveckling, men mycket går redan att använda.

Och på temat teknik under utveckling följde ett väldigt spännande samtal om grönt resande. Kärnan i turism är att på något sätt ta sig till en annan plats än hemma och det är själva resandet som fortfarande står för hälften av utsläppen kopplat till din turistiska upplevelse.

Men inom cirka 15 år kan vi återigen se en teknik på marknaden som faktiskt är nygammal, nämligen luftskeppen. De kommer kanske främst ses på uppskattningsvis 60 timmar långa flygningar mellan Europa och USA, snarare än att glida fram på de regionala flyglinjerna i Norden. Där är det i stället troligare elflygen vi kommer att få bekanta oss med, inom inte allt för lång tid.

Inom bara några år kommer regionala flygplatser i Norden kunna trafikeras med de nya elflygen och i Norge sticker man ut hakan och satsar på att allt inrikesflyg ska vara helt eldrivet år 2040. Även i Danmark har utvecklingen kommit långt och från svenskt håll är en elflyglinje mellan Stockholm och Visby inte allt för långt bort.

Lokalsamhälle och turism sida vid sida

Turismen har vuxit till en av de största näringarna globalt och här på hemmaplan är det en av våra basnäringar. Men när turism övergår till mass- eller överturism stjälper den mer än hjälper och vikten av att ha lokalsamhället med sig var ämnet för nästa samtal.

Slitage, trängsel och stigande priser kan skapa dåliga upplevelser för såväl besökare som lokalbefolkning. Vi fick under panelsamtalet höra flera exempel på hur lokalsamhället involveras i frågorna som rör turismens utveckling på platsen. Kvalitet över kvantitet och en bättre plats kommer före fler besökare var några av ledorden. Detta kan innebära lokala diskussionsforum där alla får komma till tals om frågorna, att utveckla turismen på ett sätt så att det gynnar de som bor på platsen i första hand och att bygga utvecklingen på lokala värden och den lokala livsstilen.

Flera av deltagarna lyfte vikten av autenticitet och att vända sig mot den målgrupp som passar in i den egna bilden av destinationen. Ödestinationer som Fiji och Azorerna, som kämpar med att inte tappa bort sig själva i marknadsföringen av sina upplevelser, jobbar mycket med att få besökare att stanna längre och uppleva mer av den lokala kulturen över en större del av året i stället för att alla hamnar på ett ställe på samma gång. Och en strategisk marknadsföring av destinationen är nyckeln till kvalitet över kvantitet, oavsett om du är en ö, en stad eller en fjälldestination.

Vad har Jämtland Härjedalen för nytta av det här?

Det är lätt att tanken kommer. Vad ska vi i Jämtland Härjedalen göra med allt det här? Och visst är det värt att reflektera över när man översköljs av information om satellitdata, hur en önation kämpar mot överkommersialisering och att vi snart har transatlantiska luftskepp igen.

Samtidigt är hållbarhet, hållbart resande och hållbar turismutveckling globala frågor som faktiskt berör oss alla. Vi har alla olika förutsättningar och utmaningar i olika delar av världen, men det finns många likheter också. För mig var det väldigt nyttigt att få flera nya perspektiv på de frågor som vi varje dag arbetar med i Jämtland Härjedalen.

Så vad kan vi här ta med oss från alla dessa insikter från världen över?

  • Vi kan lära oss mycket av hur andra arbetar med nyttjandet av naturen och hållbar utveckling.
  • Det är viktigt att ha ett fungerande samtalsklimat och samverkan på både nationell, regional och lokal nivå.
  • Ingen gynnas av samverkan innan man faktiskt gett något själv för att nå de gemensamma målen.
  • Ta vara på den lokala och traditionella kunskapen för att gynna såväl platsen, människorna som lever där och besökarna.
  • Att arbeta och utveckla hållbart är ett måste för oss inom besöksnäringen i dag och därför är det viktigt att inkludera alla intressenter och perspektiv i utvecklingsarbetet.
  • Även utvecklingen måste utvecklas och bara för att något fungerar i dag så behöver det inte göra det i morgon. Innovation och förnyelse är viktigt för att hänga med både vad gäller konkurrenskraft och hållbarhet.

För projektet Samverkan för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen var konferensen en nyttig kunskapskälla. I vårt län är besöksnäringen en viktig aktör för den gröna omställningen genom att skapa attraktivitet, aktivitet och arbetstillfällen. Därför är samverkan kring Upplevelser i regionens smart specialiserings-strategi, både inom besöksnäringen och med andra branscher, en viktig del för att utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt. Det finns många perspektiv att ta med i arbetet, vilket blev ännu tydligare under dagarna i Stockholm. Att dessutom ta in lärdomar från andra delar av världen tror jag kommer vara ett viktigt inslag för att få en regional samverkan att fungera här i Jämtland Härjedalen. Det var därför också väldigt värdefullt att under de här dagarna kunna diskutera alla intryck och perspektiv utifrån våra förutsättningar här hemma tillsammans med kollegan Joanna Gustafsson från Destination Östersund. Joannas tankar från dagarna i Stockholm finns att läsa via Destination Östersunds hemsida.

Skip to content