logo-lst-280x150-optz
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
Tillgänglig utsiktsplats spång Funäsfjällen

Informera om tillgänglighet för fler

13 februari, 2020
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Tillgänglig utsiktsplats för fler i Destination Funäsfjällen.

Många av våra gäster behöver krångelfria aktiviteter, boenden, resmöjligheter och restauranger. Men hur informerar vi på ett bra sätt om hur lätt det är att vara gäst på våra anläggningar? Vid en enkel googling och via besök på Jämtland Härjedalens olika hemsidor konstaterar vi snabbt att det är svårt att hitta information om vilka möjligheter som finns för gäster med rullstol, rullator eller barnvagn. Vi vill med denna artikel uppmärksamma att det finns många olika typer av gäster som behöver mer information innan de bestämmer sig för ett resmål. Grundbehoven är desamma hos alla, men förutsättningarna skiljer sig åt.

Jämtland Härjedalen Turism finns med i en referensgrupp i MIUNs projekt “Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer” med stöd från BFUF. Den 12e februari 2020 hölls en workshop i Stockholm för projektets räkning vilket aktualiserade hur tillgängliga Jämtland Härjedalens resmål och attraktioner är. Texterna i artikeln nedan bygger på Jämtland Härjedalen Turisms tidigare projekt kring “Turism och tillgänglighet, 2012-2013″.

Funktionsnedsättningar och åldersrelaterade funktionshinder

Personer med funktionsnedsättningar utgör en stor del av samhället. Man räknar med att ca 20 procent av befolkningen har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Det handlar om personer som har svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se, svårt att bearbeta och tolka information och att vissa personer har svårt att tåla vissa ämnen.

Det sker också en ökning av människor med åldersrelaterade funktionshinder. Människor över 55 år är idag den största växande marknaden i världen.

Det finns olika skäl till att funktionshindrade inte reser i samma utsträckning som andra. Det är dels bristen på fysisk tillgänglighet, bristen på tillförlitlig information samt den psykologiska osäkerheten där man inte vet om man vågar resa eller är välkommen.

Tillgänglighet som begrepp

Tillgänglighet = användbarhet, att designa för att göra användbart för fler människor.

Att komma ifrån ”vi- och dom”-tänket

Finns ingen ”average user” utan alla människor har olika förmågor och därav olika behov. Alla människor har sina egna, unika funktionsnedsättningar, vi bör därför försöka komma ifrån uppdelningen av ”normala” vs ”funktionsnedsatta” människor som två olika grupper. Fokus på funktionalitet för många. Segmentera inte personer med funktionsnedsättning som en egen målgrupp, de är inte homogena utan har lika spretiga intressen som andra grupper. Bör istället fördelas i vanlig segmentering, t ex ålder, familjesituation och intressen. Tillgänglighet bör ses som en mänsklig rättighet eftersom det leder till delaktighet och jämlikhet. Resande och upplevelser handlar inte bara om nöje, utan är även en fråga om att växa, utveckla sin potential och erfara kulturella aktiviteter.

Dra inte alla över en kam. Alla rullstolsburna är t ex inte automatiskt allergiker. Tänk dig att du har hund och sitter i rullstol och det endast finns rullstolsanpassade rum som är allergisanerade, eller att det bara finns möjlighet att åka tåg i allergisanerade vagnar för rullstolsburna.

Angreppssätt tillgänglighet

Tillgänglighet bör inkluderas i horisontellt perspektiv i besöksnäringen snarare än att ses som nischade produkter. Tidigare gjordes ofta en uppdelning, där personer med grövre funktionsnedsättningar har egna lösningar och produkter, som t ex ramp vid alternativ ingång eller bredvid den ”vanliga” trappan. Fokus bör istället ligga på aktiviteter, hur kan fler aktiviteter breddas så att en bredare målgrupp kan inkluderas? Få tillgänglighet att genomsyra allt på ett mer naturligt sätt.

Tillgänglighet bör genomsyra allt i besökarnas konsumtionskedja

Tänk t ex på att natur- och kultursevärdheter utan fast adress är svåra att få färdtjänst till, då det krävs en adress för att göra en beställning.

 • Marknadsföring
 • Information
 • Bokning
 • Transport
 • Information på destinationen
 • Boende
 • Upplevelser
 • Bemötande

Värdera inte vad som är tillgängligt och inte

Det är svårt att skriva att något är tillgängligt för alla. Däremot kan vi bli bättre på att beskriva byggnader och konstruktioner, moment med mera som vi kan tänka oss kan vara av vikt för att olika grupper ska känna sig välkomna hos oss. Gör t ex informationen tydlig på sidor där ni beskriver era öppettider – där gästen letar efter information som beskriver hur lätt det är att vara gäst hos er.

Tillgänglighet som säsongsutjämnare

Äldre eller andra med särskilda tillgänglighetsbehov reser gärna under lågsäsong p g a att det då är en lugnare stämning med mindre trängsel och lättare att få god service, det finns fler lediga rum, mer fysisk plats o s v.

Tillgänglig fiskeplats Näcksta Berg
Tillgänglig fiskebrygga i Näcksta vid sjön Näckten i Bergs kommun. Foto: Jämtland Härjedalen Turism

Utbildning av personal

Bemötande – vad säger vi till våra gäster? Vad frågar vi? Samtidigt behöver vi avdramatisera bemötandet av personer med funktionsnedsättning och hitta en balans mellan respektfullt bemötande och att behandla dem som vem som helst.

Tillgänglighet – arbeta för att sprida kunskap om hur man bygger tillgängligt. Ta bort trappsteg och trösklar. Stora toaletter. Tydliga kontraster i färgsättning, och kontrastmarkeringar på trappsteg och annat. Ledstråk. Hörslingor.

Hur informerar vi om tillgänglighet? Rätt info + att den presenteras på rätt sätt, d v s med tydlig och lättläst text, med bild, med pictogram, hörbart, kännbart.

Kommunikation

Allt startar med hur vi kommunicerar. Undvik att prata om funktionsnedsättningar och handikapp – vrid fokus mot funktionsförmågor och använd tillgänglighet i en bredare mening, där precis alla människor har olika funktionsförmågor och vi eftersträvar lösningar som fungerar för så många som möjligt.

Lagar och regler

Otillgänglighet är en sorts diskriminering enligt lag. Arbeta för att bli bättre än lagkrav, eftersträva inte den minimala standarden, utan den optimala standarden. Det är den som skapar nöjda besökare och därmed positiv “word of mouth”.

Bra-att-ha-fakta

 • Funktionsnedsättning kommer att bli en del av de flestas liv, inte minst för att vi lever längre. “Active ageing!”
 • Turister med funktionsnedsättning spenderar mer än andra gäster
 • Lojal grupp, med stor återvändarfrekvens
 • 9 av 10 reser inte ensamma
 • 1/3 föredrar att resa mellan högsäsonger

Exempel på ”icke-traditionella” funktionsförmågor som är centrala vid reseupplevelser

 • Ryggproblem – behov att kunna stå upp, sträcka på sig, variera ställning
 • Åksjuka – behov att sitta framlänges i tåg, sitta vid fönster
 • Nytt språk – behov av språkguide, lathundar, tolk?
 • Klaustrofobi – behov av hotellrum med fönster
 • Höjdrädsla – behov av hotellrum på lägre våning
 • Flygrädsla – behov av info från flygpersonal, lugn atmosfär i planet, fönsterplats
 • Oro för inkräktare, stölder i hotellrum – behov av visuell bekräftelse att dörren är låst, safety box
 • Oro för skadedjur, t ex kackerlackor på hotellrum – tätslutande dörr och fönster, tätslutande sopkorg
 • Rädsla för magsjuka – behov av flaskvatten på hotellrum, info i menyer om sköljd sallad, isbitar av flaskvatten
 • Nytt klimat/miljö – (t ex för någon som aldrig upplevt vinterklimat, eller aldrig tidigare vistats i en skog) med tydligt behov av info om hur man klär sig och agerar
 • Språk – När det inte finns information om ett resmål eller anläggning på annat än svenska, på web och på plats.
 • Religiös eller politisk hållning som kan begränsa besök på olika sätt.
 • Könstillhörighet eller uppfattningar om kön som begränsar.
Tillgänglig fiskeplats Messmörtjärn Funäsfjällen
Tillgänglig fiskeplats vid Messmörtjärn i Destination Funäsfjällen.

Praktisk handledning

 • Besöksinformation för Alla – råd till kommuner och företag som informerar om tillgänglighet (Handisam). Läs här
 • Tillgänglighet på webben – Tips och råd (Riksantikvarieämbetet). Läs här
 • Handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer (Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Handisam). Läs här
 • Design for all foundation – information, goda exempel, nyhetsbrev m m. Läs här

Ett urval resmål och anläggningar som deltog i JHTs tillgänglighetsprojekt 2012-2013 kan du läsa om här

Skip to content