logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Döda fallet

Inventering av turismaktörer i Ragunda

15 december, 2022
Text: Jonas Herjeby, Johan Ericson, Philip Brodin Kibsgård och William Klemetz, JHT
Döda fallet i Ragunda. Foto: Nicklas Blom

Inom projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 gör vi en inventering av aktörer inom natur- och kulturturism samt campingar och ställplatser i Jämtland Härjedalen. Arbetet fortsätter under våren, men en första sammanställning för Ragunda kommun börjar ta form.

Ragunda först ut

Arbetet med inventeringen rullade sakta igång i somras, men har tagit fart först under hösten då Johan Ericson och Philip Brodin Kibsgård anställdes i projektet. Tillsammans med William Klemetz, student på turism- och destinationsutvecklingsprogrammet vid Mittuniversitetet och praktikant på JHT, har de kontaktat och intervjuat aktörer inom natur- och kulturturism samt campingar och ställplatser i Jämtland Härjedalen. Aktörerna har identifierats via destinationerna/kommunerna, via ytterligare rekommendationer från de tillfrågade och via onlinesökningar.

Syftet med intervjuerna är att få en tydligare bild av regionens aktörer, vilka behov de har och om det finns utmaningar som behöver lyftas fram. Inventeringsarbetet kommer att pågå fram till sista april då det slutliga resultatet från hela regionen kommer att presenteras. Redan nu kan vi emellertid börja dra slutsatser utifrån de svar vi hittills fått från aktörer i Ragunda kommun.

I den här inventeringen har vi gjort avgränsningar i hur vi definierar natur- och kulturturism och campingar. Naturturismaktörer vi tagit med erbjuder en besöksanledning med någon form av aktivitet som äger rum i naturen och kulturturismaktörerna i inventeringen erbjuder en besöksanledning som förmedlar lokal kultur genom någon form av aktiviteter. Campingar har vi definierat som en aktör som erbjuder ställplatser för husbil, husvagn och tält.

Natur- och kulturturism – utmaningar med ekonomi och tid

Inventeringen av natur- och kulturturism identifierade tolv stycken aktiva aktörer i Ragunda kommun, varav sex stycken nåddes antingen via telefon eller via mejl eller en enkät. Intervjuerna har visat att aktörerna har en hög digital närvaro, med både egna hemsidor och sociala medier. Flertalet hemsidor är också flerspråkiga, vilket tyder på en hög internationell medvetenhet. Däremot saknar samtliga svarande onlinebokning.

Fyra av de sex svarande upplever utmaningar, där det främst handlar om tid och ekonomi. Flera kämpar fortfarande med effekterna av pandemin där bland annat företagsbokningar inte riktigt kommit tillbaka och att det trots idéer och visioner inte finns varken tid eller ekonomi för att göra investeringarna. Ett svar stack ut där den stora utmaningen för verksamheten handlade om att det under jakten skjuts för många djur, vilket försvårade för aktören som erbjöd viltspaning som aktivitet. Detta leder också att de drar sig för att investera i att utveckla aktiviteten.

Hälften av aktörerna uppgav att de samarbetade med andra genom olika paketeringar för att skapa mer attraktiva upplevelser. Exempelvis samarbetar guider med boendeaktörer. En av de som inte har ett samarbete i dag uppgav att de är öppna för det i framtiden om de ser behov och möjlighet till det.

Campare
Campingarna har hög beläggning. Foto: Erika Enequist

Campingar och ställplatser – kombinera boende med fiske

Bland campingarna nåddes fem av sju identifierade aktörer i Ragunda. Även här har alla egna hemsidor som de också sköter själva, då ekonomin för att låta någon annan sköta dem saknas. Alla svarande finns på sociala medier med konton på främst Facebook, men även Instagram.

Tre av de fem campingarna upplever utmaningar i form av att hitta rätt personal och att marknadsföringen upplevs som svår och tar tid. Det geografiska läget skiljer campingarna åt, då vissa ligger nära tätorter medan andra ligger mer avsides vilket också gör dem svårare att hitta eller ta sig till. Endast två av fem har uppger att de har tillgänglighetsanpassat sin verksamhet. Något de emellertid har gemensamt är att samtliga svarande campingar erbjuder fiske av något slag, antigen direkt på platsen eller i nära anslutning.

Många märker av att det kommer många både nya och återkommande besökare och att beläggningen är god. Utmaningarna till trots uppger fyra av de fem svarande att de planerar eller har påbörjat någon slags renovering eller utbyggnad. Behoven skiljer sig åt och därmed även omfattningen på projekten som innefattar allt från nytt servicehus till att måla en vägg.

Även bland campingaktörerna är samarbete med andra vanligt. Tre av fem uppger att de har ett samarbete med ett annat företag i kommunen, bland annat mellan fiskecamper och catering, men även genom att hänvisa till andra boendeaktörer. Campingarna är även måna om att få gästerna att nyttja vandringsleder och stigar som finns i närheten av boendet.

Campingarna verkar dock inte påverkas så mycket av kringliggande evenemang. Endast en menar att de gynnas av närliggande evenemang, medan en annan endast märker av när Storsjöcupen spelas i Östersund. Då letar sig många till den aktuella campingen för att uppleva mer lugn och ro längre bort från stan.

Reflektioner från inventeringen

Att campingarna i Ragunda känner att de har bra beläggning och vågar lägga både tid och pengar på att utveckla verksamheten är roligt att se. Camping fortsätter vara en växande trend, vilket vi lyfte under Campingdagen i oktober och som vi hoppas kan fortsätta att gynna campingarna. Sett ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv så vittnar det om att campingföretagarna ser en trygghet i att investera för framtiden.

Det är också positivt att se att så många aktörer samarbetar och paketerar sina tjänster och upplevelser. Genom att lyfta och nyttja varandra skapas mer attraktiva erbjudanden och bidrar även till att gynna den lokala ekonomin. På så sätt kan dessa samarbeten öka platsens attraktivitet och möjlighet för andra att leva och verka lokalt.

Något som inte är unikt för Ragunda är att det har varit svårt att nå flera av aktörerna, vilket även varit svårt i andra destinationer och kommuner. En reflektion från vår sida är att det kan innebära problem då även potentiella kunder och besökare kan ha svårt att nå fram, vilket kan leda till tappade intäkter. Förklaringar till detta kan så klart vara att verksamheterna endast verkar under vissa perioder under året och att de därför inte varit aktiva under perioden för inventeringen. En annan förklaring kan vara att en klar majoritet av företagen är små- och medelstora företag där många kan ha andra sysselsättningar vid sidan om.

Samtliga destinationer och kommuner kommer presenteras i den färdiga sammanställningen i vår, där även mer ingående analyser kommer presenteras. Är du en aktör i Ragunda inom natur- och kulturturism eller har en camping eller ställplatser men ännu inte nåtts i inventeringen? Hör av dig till Johan Ericson eller Philip Brodin Kibsgård!

Skip to content