Storsnasen

Jakt & Viltskådning

27 maj, 2015
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Anne Adsten
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Grand Five

Jämtland har goda förutsättningar för en ökad jaktturism med stora, unika, sammanhängande områden som i Europeiska mått klassas som ren vildmark. Sveriges Lantbruksuniversitet har i sin forskning angående jaktturism kommit fram till i samråd med markägare, fritidsjägare, myndighetspersoner och jaktturismentreprenörer att länet har de förutsättningar som krävs för att utveckla en hållbar jaktturism och för att dessutom utveckla övriga näringarna i glesbygd. Jaktturismen i sig genererar ”ringar på vattnet” då det i sin tur leder till att lokala produkter så som mat, boende, affärer, transporter mm används i jaktturismföretagarnas paketering.

Jaktturismen i de två nordligaste länen (Norrbotten och Västerbotten) omsätter 20-25 miljoner årligen(2010). I Jämtland finns ingen statistik för jaktturismen men den borde vara likvärdig då det bara på statens mark säljs dygnskort för ca 14 000 jaktmannadagar. Detta jämfört med Norrbotten som också säljer dygnskort till ett antal motsvarande Jämtland, dock på en betydligt större yta.

Enligt en uppskattning som Jakt i Jämtland/Härjedalen ek. för. gjorde 2010 fanns det då 64 företag med jaktverksamhet i Jämtlands län. Ytterligare inventering krävs för att se hur många av dem som är aktiva. I Norrbotten och Västerbotten vill 70 % av företagen öka sin omsättning inom en femårsperiod, mycket tyder på att det är lika höga siffror för företagen i Jämtland Härjedalen. De hinder företagarna ofta ser för att öka sin omsättning är gällande regler för upplåtelser av jakt på statens mark eller att de har svårt att lyckas med marknadsföringen. Företagarna ser också ett hinder att få tag på mark för sina aktiviteter där de själva kan välja vilka som skall jaga och hur det jagas.

I januari 2010 hölls ett öppet möte för jaktturismentreprenörer och övriga intressenter inom jaktturism tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län och Jämtland Härjedalen Turism. Det mötet resulterade i att den ekonomiska föreningen Jakt i Jämtland/Härjedalen bildades. Därefter har föreningen skapat en modern guideutbildning för jakt. Detta för att möta det ökande antal jaktturister, för att nå en internationell nivå på företagarna samt att kunna möte de ökande kraven som en växande jaktturism kräver samt för att ha ett hållbart nyttjande av naturresursen jakt. Föreningens bildande har också resulterat i att Länsstyrelsen nu har en part som respresenterar jaktturismföretagen och deras intressen att föra dialog med kring jaktbestämmelser.

Viltskådning är också ett snabbt växande segment inom turism över hela världen och inte minst här i Sverige. Intresset är stort från många jaktturismföretagare att komplettera sina verksamheter med att även inkludera viltskådning. Viltskådning är också ett sätt för jaktturismföretagen att utöka deras säsonger då de kan ägna sig åt det även under perioder då det inte är möjligt att jaga.

Syfte

Syftet med projektet är att affärsutveckla och kvalitets- och hållbarhetssäkra jaktturismföretagen inom Jakt i Jämtland/Härjedalen ek. för. samt att utveckla föreningen till att bli ett långsiktigt hållbart affärsnätverk för medlemmarna.

Projektet mål

Det långsiktiga målet är att öka omsättningen inom försäljningen av jakt- och naturupplevelser. Med en ökad omsättning och konkurrenskraft för företagen kommer även automatiskt en ökning av antalet arbetstillfällen.

Ett långsiktigt hållbart nätverk ska ha skapats för turismentreprenörer och samarbetet mellan andra turismföretagare, andra lokala produkter och företag ska ha stärkts.

10 företag ska ha genomgått en affärsutvecklingsprocess och vara kvalitets- och hållbarhetssäkrade. Deras produkter ska vara paketerade och säljbara vid marknadsaktiveringar samt köpbara på webben. 50% av produkterna ska vara anpassade för en internationell marknad.

Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning

Projektledningen kommer inledningsvis att inventera och utvärdera vilka företag som är aktiva inom jakt- och viltskådningsturism i länet. Därefter kommer en affärsutvecklingsprocess att genomföras med 10 företag.

Följande aktiviteter ska ske inom projektet;

  • Affärsutveckling av 10 företag inom jaktturism.
  • Paketering av företagens produkter varav 50 % är anpassade för en internationell marknad.
  • Kvalitets- och hållbarhetssäkring av de 10 deltagande företagen.
  • Uppbyggnad av ett långsiktigt hållbart nätverk för jaktturismentreprenörer.
  • Utveckling av nya reseanledningar. Detta kan vara att till exempel erbjuda kompetensutveckling inom jakt, dvs. att det i paketeringen av reseanledningen också ingår skjututbildningar på älg/björn etc.
  • Utbildning av jaktlag i värdskap och i att samarbeta med turismentreprenörer för att undvika skev konkurrens samt att säkra kvaliteten på upplevelsen för gästen.
  • Marknadsaktivering som sker genom att sälja företagens produkter till nischade målgrupper, te x på internationella jakt- och naturmässor eller genom att anordna events till riktade målgrupper där man på plats erbjuder jaktpaket/produkter.
  • Matchmaking” med internationella aktörer samt anordnande av workshops på utvalda marknader.
  • Marknadsföring på webb och i press/media.

Projektperiod 2012-08-01 – 2014-12-31

Projektledare: Erik Olofsson

Skip to content