logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Fjällbäck. Foto: Andreas Edholm

Slutrapport: Morgondagens medarbetare 2019-2023

17 maj, 2023
Text: Andreas Edholm och Anne Adsten, seniora turismutvecklare JHT
Fjällbäck. Foto: Andreas Edholm

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) har under drygt fyra år genomfört projektet Morgondagens medarbetare 2.0. Projektet har fokuserat på näringens behov av kompetensförsörjning genom att arbeta med dess status, nya former för kompetensutveckling och rekrytering samt med frågor som handlar om näringens fortsatta utveckling och framtida kompetensbehov. Projektet har också utrönt vad som krävs för att som företag bättre kunna attrahera både morgondagens medarbetare och ledare.

Kneippbyn Gotland erfarenhetsutbyte JH
Representanter från Gotland och Jämtland Härjedalen samlade vid Pippis hus i Kneippbyn, Gotland under ett erfarenhetsutbyte inom projektet Morgondagens medarbetare.

Pandemin formade projektstarten

Projektet fick en närmast panikartad start med en blixtinsatt utbildning för företagare som stod utan gäster vid pandemins utbrott 2020. Därefter har projektverksamheten övergått till ett mer strukturerat arbete enligt plan inklusive en förlängning till april 2023. Projektet har grunden i de 12 behov och prioriteringar i form av fyra huvudaktiviteter som kom fram via förstudien som föregick projektet.

Samverkan mellan branscher är en förutsättning

Branschöverskridande samverkan är modellen för att lyckas med det fortsatta arbetet med kompetensförsörjningen i länet. Det måste även ske i nära samverkan med utbildningssidan. Inflyttningen och även arbetskraftsinvandring är nödvändig för att klara av de framtida behoven av kompetens. Jämtland Härjedalens egen attraktionskraft i form av fin natur och fjäll samt olika naturrelaterade aktiviteter är tillsammans med gott ambassadörskap, attraktiva arbetsgivare och utbildningar avgörande för att locka rätt kompetens i framtiden.

Platsattraktion och kompetensattraktion hör ihop

Kompetensattraktion är ingenting som vi kan bli ”färdiga med”. Det är en obligatorisk del av Jämtland Härjedalen om vi fortsatt önskar att besöksnäringen ska kunna vara den motor för platsattraktion som den är i dag. Modellen är således att se kompetensattraktion som en del i basverksamheten och inte som en del i ett projekt, oavsett om det gäller JHT eller om det är en destinationsorganisation eller ett enskilt företag inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.

Jämtland Härjedalen Turism fortsatt engagerade i kompetensförsörjning

Efter projektslut kommer JHT att fortsätta arbetet med att bidra till kompetensförsörjningen inom besöksnäringen i länet på olika sätt. Det kommer närmast att ske inom det branschråd som kommer att etableras inom Handelskammaren Mittsveriges branschöverskridande projekt ”Kompetenskompassen”.

100 yrken JH besöksnäring Aloq
100 yrken inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Illustration: Aloq

100 jobb inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen

Ett av de mer uppmärksammade resultaten av projektet är den modell; “100 jobb inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen”, som togs fram för att beskriva att turism är så mycket mer än Hotell- och restaurangnäringen. De mörkröda representerar direkt associerade yrken, de vita är semidirekta och de grå är yrken som är absolut nödvändiga för turismen i vår region – men som kanske inte räknas in vid en första anblick.

Måluppfyllelse i projektet

Mål för projektet

 • Antal företag som får stöd: 100 företag beräknas vara delaktiga i projektet.
 • Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag: 100 företag. Projektets mål är att förbättra kompetensförsörjningen inom besöksnäringen genom arbete inom de fyra aktiviteterna.
 • Antal nya företag som för stöd: 30 företag beräknas vara delaktiga.
 • Sysselsättningsökning i företag som får stöd: 100 heltidstjänster. Projektet ska bidra till att företagen som är delaktiga i projektet får bättre förutsättningar för att nyanställa, behålla och vidareutbilda personal.

139 unika företag (mål: 100) har varit delaktiga i projektet och av dessa är 16 (mål: 30) företag nystartade under de tre senaste åren. En förklaring till att projektet inte nått det uppsatta målet för nystartade företag är att det inte startats så många nya företag under pandemin.

Att mäta och följa upp hur projektet har påverkat sysselsättningsökningen bland delaktiga företag är svår att mäta exakt. Projektet har i sin helhet skapat bättre förutsättningar för de aktörer som varit delaktiga när det gäller rekrytering av nya medarbetare. Vi kan peka på konkreta insatser som genomförts i projektet som inverkat positivt på sysselsättningsökningen. Dessa är t.ex. speed-date-eventet, personporträtten, ”reklamfilmen”, artikeln med platsannonser, delaktighet i ”En attraktiv regions” digitala rekryterings-kampanjer.

Coronapandemin har såklart påverkat även besöksnäringen i Jämtland Härjedalen totalt sett vilket vi har följt upp genom två mer djupgående analyser. Jämtland Härjedalen klarade sig relativt bra trots minskat antal utländska gäster och då framför allt från Norge. Svenskarna semestrade mer inom landet och en del stugägare bodde mer eller mindre i sina fjällstugor under det första pandemiåret. Visst har pandemin påverkat kompetensförsörjningen negativt men många kunde ändå behålla nyckelkompetens tack vare olika stöd och rationaliseringar och sedan börja återanställa timanställd personal allteftersom restriktioner släpptes.

Enligt ”Fakta om turismen” som JHT årligen tar fram var projektets utgångspunkt 4 700 helårsarbeten inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Enligt den senaste tillgängliga beräkningen för 2021 så är samma siffra 7 700 helårsarbeten. Den 64%-iga ökningen kan självklart inte helt tillskrivas projektet, men projektduon är övertygade om att en viss andel av dessa har projektet att tacka för utvecklingen.

Inom projektet ställde vi om snabbt till digitala möten, kompetenshöjande insatser och workshops och kunde på så sätt genomföra projektet. Den inledande insatsen ”Turism Post Corona” gav några av de som blev friställda i början av pandemin en möjlighet till att höja den egna kompetensen i en mängd olika områden.

Projektledningen anser att vi har kunnat uppfylla målen inom projektet väl trots förändrade förutsättningar under framför allt den första halvan av projektet.

Aktiviteter och deltagande i siffror

 • Fem workshops med referensgruppen SWETOUR med totalt 100 deltagare.
 • Tre workshops med Studie- och yrkesvägledare.
 • Ett tjugotal besök på skolor/utbildningar med ca 800 elever/studenter.
 • 35 deltagare på slutworkshopen.
 • Arrangemang av Turismdagen med 74 deltagare.
 • 30 deltagare i Jämtland Härjedalen (plus ca 150 deltagare från Höga Kusten och Sundsvall) på kompetenshöjningsinsatsen Turism Post Corona.
 • Delaktiga på kompetenshöjningsinsatsen inom ledarskap: 55 st (Frösö Park och workshops).
 • Mentorprogrammet på Mittuniversitetet.
 • Totalt närmare 100 seminarier och workshopar har genomförts.
 • Ca 100 företag har utvecklat sitt ledarskap tack vare projektet.
Skip to content