logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Fotograferar Åreskutan Berghasen

SPRIT-undersökningen 2023 Jämtland Härjedalen

15 september, 2023
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Vårvinter, en besökare fotograferar Åreskutan. Foto: Berghasen

Tack vare Jämtland Härjedalen Turism-projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling har vi kunnat vidareutveckla den så kallade SPRIT-metoden (Spridningseffekter inom turism) som ett sätt att beskriva turism. Undersökningen genomfördes som en pilot för Vemdalen och Funäsfjällen 2016 med 2014 års siffror och nu har vi kunnat göra om det i full skala med siffror för 2019, 2020 och 2021 och för destinationerna Vemdalen, Funäsfjällen, Lofsdalen, Åre samt kommunerna Åre, Berg och Strömsund.

Sprit-undersökningen ger en beskrivning och analys av företagens utveckling inom en destination eller kommun och deras koppling till besöksnäringen oavsett bransch, det vill säga hur beroende en kommun/destination är av turism.

Turismens andel av total omsättning. Figur: Nordanalys
Turismens andel av total omsättning. Figur: Nordanalys

Om resultaten av SPRIT-undersökningen

Totalt har vi tack vare projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 och de medverkande destinationerna och kommunerna kunnat ta fram 7 olika rapporter: Åre Destination, Lofsdalen, Funäsfjällen och Vemdalen samt kommunerna Åre, Berg och Strömsund.
Besöksnäringen är allra mest betydelsefull (inte oväntat) för Lofsdalen, följt av Vemdalen, Funäsfjällen och Åre i fallande ordning. Dock har Åre den största omsättning i faktiska tal, men där finns ju även ett starkt ”övrigt” näringsliv byggt av entreprenörer och inflyttade företag inom branscher/verksamheter som  huvudsakligen har sina kunder utanför destinationen. Åres attraktivitet, uppbyggd av besöksnäringen, har med all sannolikhet bidragit starkt till dessa etableringar.

Besöksnäringen är mycket betydelsefull för Åre kommun och även för Bergs kommun står turismen för en betydande del av den samlade ekonomin. För Strömsund där omsättningen ligger på drygt 400 miljoner kronor (att jämföra med knappt 600 miljoner kronor för Berg) är andelen av den samlade ekonomin betydligt lägre, ca 5% att jämföra med knappt 20% för Berg och knappt 40% i Åre kommun. Men Strömsunds samlade ekonomi är högre än Åre och mer än dubbelt så stor som i Berg, en viktig del är den areella näringar (främst skog) och tillverkning står för drygt hälften av den totala ekonomin i kommunen.

Resultat omsättning, sysselsättning och turismens betydelse för området

Tack vare Spritundersökningen har vi nu fått svar på följande siffror för de ingående destinationerna och kommunerna samt utvecklingen mellan 2019,2020 och 2021 (före, under, efter pandemin):

 • Den totala omsättningen exklusive moms för samtliga arbetsställen inom destinationen/kommunen.
 • Den totala direkta omsättningen som ett resultat av turismen i området utgjorde i % av den sammantagna omsättningen, baserat på svar och vissa justeringar från enkätundersökningen. Siffran beskriver den direkta turistiska omsättningen i destinationen/kommunen.
 • Den indirekta omsättningen som ett resultat av turismen i området i % av den sammantagna omsättningen, baserat på svar och vissa justeringar från enkätundersökningen. Siffran visar den indirekta turistiska omsättningen. Exempel på indirekt effekt är reklambyrån, redovisningskonsulten som säljer tjänster till hotellet. Eller åkeriet som utför grävarbete för liftbolaget, elektrikern som installerar ny utrustning på restaurangen osv.
 • När direkt och indirekt omsättning räknas samman får vi en summa som motsvarar hur stor andel områdets turism motsvarar av den totala omsättningen.
 • Den totala utbetalda lönesumman inom destinationen/kommunen, varav summan som genereras tack vare turismen.
 • Totalt antal unika personer som fått sin lön utbetalt från arbetsställen inom destinationen/kommunen samt genomsnittlig lönesumma.

Besöksnäringen del av destinationernas/kommunernas totala ekonomi är betydande. Även om det råder viss osäkerhet kring effekterna i de branscher som inte är primärt kopplade till turismen utifrån svarsunderlaget i enkätundersökningarna, så kan man konstatera att de branscher som har en primär koppling till turismen utgör en så betydande andel av destinationens/kommunens ekonomiska verksamhet, att det mot bakgrund av detta är helt uppenbart att turismen är en förutsättning för en stor del av övriga företag i destinationerna/kommunerna.

Både utifrån att företagen får betydande intäkter, både direkt och indirekt via turismen, men man kan också konstatera att turismen i hög grad utgör en förutsättning för ett “allmänt fungerande” samhälle med service, infrastruktur och personalförsörjning. Detta bekräftas också via enkätundersökningens övriga frågor. På frågan om vilken betydelse turismen/besöksnäringen har för näringslivet och företagens verksamhet så speglar svaren hur avgörande besöksnäringen är för destinationen/kommunen. Detta visar i kombination med “hård fakta” i termer av pengar att turismen är en motor, vilket också speglas i en generellt sett mycket hög positiv inställning till turismen och dess utveckling. Även synen på företagens framtidsmöjligheter, och då särskilt besöksnäringen, är tydligt positiv.

Turistisk omsättning – pandemieffekter

 • De 4 fjälldestinationerna hade en sammantagen direkt turistisk omsättning på nästan 4 miljarder kronor 2019.
 • 2020 sjönk den till knappt 3,5 miljarder kronor.
 • 2021 återhämtat till knappt 3,9 miljarder kronor€.
 • Både Funäsfjällen och Vemdalen (som analyserades 2014) har mer än fördubblat den turistiska omsättningen fram till 2021 (7år).

Turismens andel av total omsättning

 • Turismens andel av den totala omsättningen är mycket stor i fjälldestinationerna, allra störst i Lofsdalen, där den direkta turistiska omsättningen utgör 76%. Om man adderar de indirekta effekterna så hamnar man på 83%.
 • Motsvarande för Vemdalen 64% respektive 74% inklusive indirekta effekter.
 • Motsvarande för Funäsfjällen 61% respektive 71% inklusive indirekta effekter.
 • Motsvarande för Åre destination 51% respektive 58% inklusive indirekta effekter.

Företagens syn på besöksnäringen

Företagen som besvarade webbenkäten fick följande fråga: ”Vilken betydelse har turismen/besöksnäringen inom [destinationen/kommunen] när det gäller förutsättningarna för näringslivet i stort”. Man svarade på en skala från 1 (saknar helt betydelse)-10 (helt avgörande betydelse.

Andelen som svarade 9 eller 10 (mycket stor-helt avgörande betydelse):

 • Lofsdalen 100%
 • Vemdalen 73%
 • Funäsfjällen 74%
 • Åre Destination 68%
 • Åre kommun 67%
 • Bergs kommun 53%
 • Strömsunds kommun 20%

Sysselsättning i de undersökta destinationerna/kommunerna

I de 4 fjälldestinationerna genereras en lönesumma på 825 miljoner kronor som en effekt av turismen. Detta utgör skatteunderlag för kommunerna, men tyvärr så skattar långt ifrån alla (säsongsarbeten) i kommunerna. I de 4 fjälldestinationerna är 4 750 personer sysselsatta helt eller delvis inom turismen.

 • Lofsdalen 39 miljoner kronor.
 • Vemdalen 167 miljoner kronor.
 • Funäsfjällen 175 miljoner kronor.
 • Åre Destination 444 miljoner kronor.
 • Åre kommun 627 miljoner kronor.
 • Bergs kommun 212 miljoner kronor.
 • Strömsunds kommun 69 miljoner kronor.

Direkta skatteintäkter, det vill säga från anställda i direkta turismföretag och indirekta skatteintäkter, det vill säga anställda hos underleverantörer: Totalt ca 800 miljoner i Jämtland Härjedalen 2022 i löneskatter.

Bakgrund och metod för SPRIT-undersökningarna

Att turismen är en basnäring i Jämtland Härjedalen är välkänt. Ambitionen med den här utredningen är att mer detaljerat försöka beskriva hur företagens verksamhet inom respektive destination respektive kommun som ingick i undersökningen är kopplad till turismen. Man skulle också kunna uttrycka det i termer av hur beroende de är av turismen. För många av företagen, exempelvis logi, liftar och aktivitetsbolag är det uppenbart att det är turismen som utgör en förutsättning för deras existens. Även när det gäller restauranger och handel är den allmänna uppfattningen att merparten av kundunderlaget utgörs av besökare (turister) i områdena. Utöver dessa verksamheter finns en rad andra företag, verksamma inom allt från tillverkning till bygg och olika typer av tjänster. Syftet med den här utredningen är att försöka skapa en bild av hur företagens verksamhet, mätt i omsättning och sysselsättning är en direkt och/eller indirekt effekt av turismen inom destinationen.

Metod och genomförande

Utgångspunkten för det här uppdraget utgörs av företagsregister för de kommuner där destinationer/kommuner tackat ja till att medverka i Spritundersökningen. Registren har beställts från SCB och baseras på arbetsställen inom respektive kommun med någon form av verksamhet de aktuella åren, 2019, 2020 respektive 2021. Genom att utgå från arbetsställen och löneutbetalningar inkluderas även verksamhet från företag som inte är skrivna inom kommunen/destinationen.

Från dessa register har arbetsställena handplockats kopplat till respektive destination. Omsättning redovisas bara för privata företag, medan uppgifterna om lönesummor även omfattar offentlig verksamhet.

 • Besöksnäring
 • Byggverksamhet m.m.
 • Fastighetsverksamhet
 • Handel
 • Övrig verksamhet

Denna branschindelning är naturligtvis inte “vattentät”. I vissa fall är den entydig medan den i andra fall inte ger en fullständig bild av respektive företags verksamhet. Exempelvis finns det ett flertal företag som har verksamhet inom både logi och restaurang/nöje. I flertalet fall då verksamheten bedöms vara “diversifierad” kan man dock konstatera att det oftast handlar om företag som är i mycket hög grad “turistiskt beroende”.

Respektive register (2019, 2020, 2021) skickades efter genomgång och justeringar till SCB för att förses med uppgifter om utbetald lönesumma, unika personer (anställda) samt omsättning uppdelat per bransch och år. Detta kan sägas utgöra grunduppgifterna för uppdraget och är i sig intressant fakta. Ambitionen har emellertid varit att ta detta ytterligare steg, genom att branschvis försöka analysera varifrån den omsättning som skapas genereras. Genom en enkätundersökning (web-baserad) har frågor ställts avseende omsättning och där respondenten samtidigt har fått göra en bedömning om hur omsättningen är fördelad. Målgruppen för undersökningen var ett urval av företag/arbetsställen som fanns i registren från 2021. Företrädare för destination/kommun har så långt det har varit möjligt kompletterat dessa register med kontaktuppgifter i form av e-postadresser. För vissa arbetsställen/företag har det inte gått att få fram e-postadresser. I vissa fall har inbjudan istället skickats ut per sms, där det funnits ett tillgängligt mobilnummer.

Den direkta omsättningen genererad av turismen (besökare inom destinationen) hämtas från besökare/gäster inklusive stugägare. Den indirekta omsättningen kopplas främst till företag/offentlig sektor inom destinationen. Den genomsnittliga procentuella andelen per bransch har multiplicerats med den totala andelen för direkt omsättning, för att på så vis få en så rättvisande bild som möjligt av de indirekta “turistiska” effekterna.

Den ur undersökningen framräknade fördelningen har i efterhand justerats något. Det handlar om rimlighetsbedömningar baserat på att svarsunderlaget för att vissa branscher inte har varit representativa. Sammantaget kan man konstatera att den aktuella undersökningen inte fullt ut har givit de detaljerade svar som vi hade hoppats på och detta är ju en erfarenhet som visade sig redan i pilotstudien 2016. En högre svarsfrekvens hade varit önskvärd. En hel del av problematiken beror på svårigheterna i att få fram relevanta kontaktuppgifter till företagen, vilket i sig är något att fundera över.

Samtidigt visar det sig att påverkan av denna osäkerhet har en tämligen begränsad effekt på slutresultatet. Vi har testat/laborerat med olika tänkbara scenarios utifrån hur omsättningen fördelas och det visar sig att skillnaderna på slutresultatet blir små.

 

Turistisk omsättning - pandemieffekter. Figur: Nordanalys
Turistisk omsättning – pandemieffekter. Figur: Nordanalys
Skip to content