logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Flugfiske. Foto: Niclas Vestefjell

190 besöksnäringsaktörer nåddes i JHT:s inventering

15 maj, 2023
Text: Jonas Herjeby, Philip Brodin Kibsgård och Johan Ericson, JHT
Aktörer inom natur- och kulturturism, samt campingar och ställplatser, var målgruppen för den genomförda inventeringen. Foto: Niclas Vestefjell

Inom JHT:s projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 har en inventering av aktörer inom natur- och kulturturism, samt campingar och ställplatser, genomförts. Totalt identifierades 351 aktörer i Jämtland Härjedalen, varav 193 nåddes via telefon och enkäter. Med inventeringen ville vi få en bättre bild kring aktörernas behov, utmaningar och möjligheter för att skapa underlag för insatser både inom projektet och framåt.

Tillvägagångssätt

Projektgruppen identifierade 351 stycken aktörer varav 124 naturturismaktörer, 101 kulturturismaktörer och 125 campingar och ställplatser i samtliga åtta kommuner i Jämtland Härjedalen. Av dessa svarade 193 stycken varav 66 naturturismaktörer, 44 kulturturismaktörer och 83 campingar och ställplatser. Överlag visade aktörernas svar en väldigt liknande bild över hela regionen, men i den fullständiga rapporten nedan av inventeringen finns även sammanställningar per kommun och destination.

Aktörerna har fått svara på frågor kring deras digitala närvaro och hur de arbetar med digitala verktyg, om de upplever någon form av utmaningar i sin verksamhet, om och i så fall hur de samarbetar med andra aktörer, hur de ser på att utveckla verksamheten och om de själva upplever att de påverkas av evenemang i sin närhet.

Aktörerna svåra att få tag i

En reflektion projektgruppen gjorde under inventeringen var att det har varit väldigt svårt att få tag i aktörerna. Vi sökte flera aktörer via både telefon och mejl ett flertal gånger utan att få svar. Problematiken i det ligger i att det skulle kunna vara en möjlig gäst som försöker nå aktören för att eventuellt boka en upplevelse eller boende.

Det kan finnas olika anledningar till att det varit svårt att få tag i aktörerna, då många är småföretagare och har hand om allting själv. Det kan vara så att aktören är ute på exempelvis fjället och håller i en guidad tur eller så är de kanske inte i säsong och passar på att ta semester då det är mindre bokningar. Oavsett orsak kan svårigheterna i att få kontakt med aktörerna innebära ett problem och missade intäkter, varpå vi väljer att lyfta detta som en reflektion.

Samarbeten stärker platsen

Inventeringen visade att det fanns en stor samarbetsvilja hos aktörerna i regionen där många försökte samarbeta lokalt. Eftersom många aktörer var av mindre skala betydde ett samarbete med andra i närområdet väldigt mycket då det kunde leda till ökad attraktionskraft, bättre upplevelse för gästen och en bättre sammanhållning på platsen. Dock fanns det fortfarande ett stort behov av mer samarbete, speciellt ute i byarna. Samarbete kan ske i olika former och det såg olika ut från plats till plats men det var många som värnade om varandra genom att använda lokalproducerat och närodlat till sin verksamhet.

Det identifierades även ett stort behov av mer erfarenhetsutbyten aktörerna emellan och aktörer ute i regionen är villiga till mer samarbete och paketering, vilket är mycket positivt. Det är därför viktigt att aktörerna får information kring hur de ska paketera och vad som är viktigt att veta när man gör det eftersom att paketera varor och tjänster på ett bra sätt ökar både merförsäljningen och marknadsföringen. Det innebär också ett ökat utbud som blir attraktivt för den potentiella gästen. Något som tydligt kunde utläsas i de svar vi fick från campingaktörerna var att det i den gruppen fanns en stor efterfrågan av att träffas och utbyta erfarenheter och nätverka med varandra. 

Digitala närvaron hög – men kunskapen låg

Majoriteten av aktörerna som svarade hade en hög digital närvaro med hemsidor och sociala medier, men det fanns stora skillnader i hur ofta och hur bra de uppdaterade sina plattformar. Färre än hälften av alla respondenter använde Google My Business. Eftersom detta är ett gratisverktyg borde fler vara intresserade av det då det ökar synligheten och sökresultaten och låter verksamheten visa upp bland annat kontaktuppgifter, öppettider och var aktörerna finns. Det fanns en okunskap kring verktyget och dess fördelar och inventeringen har också kunnat visa att många som inte har kunskapen vill få hjälp med sociala medier, hemsidor och marknadsföring men är osäkra på hur de ska gå tillväga.

Att det var svårt med marknadsföring var något som togs upp frekvent av aktörerna, där utmaningen främst handlade om att få tiden att räcka till och att det upplevdes som dyrt att ha annonser ute eller att ta in externa tjänster. Vi såg också att det såg olika ut med hur aktörerna använde webbokning och att många föredrog att skräddarsy en upplevelse för sin gäst och bara tog bokningar via mejl eller telefon. Men att sälja färdiga paket mot en specifik målgrupp säljer oftast bättre och är dessutom smidigare både för aktören och gästen.

Hotings camping
Campingaktörerna efterfrågade mer erfarenhetsutbyten. Foto: Erika Enequist

Kompetensförsörjning en knäckfråga

Det framkom i inventeringen att aktörer upplever svårigheter i att hitta och anställa personal. På JHT har nyligen projektet Morgondagens medarbetare avslutats. Det är ett projekt som arbetat med att få en fördjupad förståelse och bild av behoven för kompetensförsörjning och hur besöksnäringen kan öka möjligheterna för att möta de rekryteringsbehov som finns. Projektet har kommit fram till en rad olika slutsatser som är exempel på utmaningar när det gäller att rekrytera rätt kompetens, vilket finns sammanfattat i rapporten nedan.

Positiv blick mot framtiden

Trots flera år av pandemi följt av höga elpriser och inflation är regionens aktörer ändå positiva och planerar framåt. Samarbetsviljan är hög och många som i dag inte redan samarbetar med någon annan aktör, genom exempelvis paketeringar, ser fördelarna med det och kan tänka sig att inleda någon form av samarbete. Det är också många av de som har svarat som känner att de på något sätt vill utveckla sin verksamhet, genom att antingen bygga ut, renovera, testa på nya produkter och upplevelser eller att nå nya målgrupper.

Förhoppningen med den här inventeringen är att ha skapat ett underlag för vilka insatser som kan komma att behövas framåt, även efter att det här projektet har avslutats. Därför kommer fortsatt god samverkan mellan JHT, regionen, kommuner, destinationer, finansiärer och andra intressenter att vara en viktig del framåt för att i nya projekt och insatser fortsätta arbeta med de här frågorna. Resultaten från inventeringen kommer också att skickas ut till respektive destinationsföreträdare, turismsamordnare och näringslivsutvecklare i regionen.

“Väldigt värdefullt att få ta del av att aktörerna önskade mer hjälp med marknadsföring. Samt att samarbeten var en sådan viktig del av deras verksamhet.”

– Helena Fjellgren, Projektledare Lofsdalen

Vid frågor, kontakta projektledare Jonas Herjeby.

Rapporten från inventeringen går att ladda ned i sin helhet nedan.

Skip to content