Hällristningar Glösabäcken Erica Willners

Gästundersökning Jämtland Härjedalen 2019 – 4 av 10 stannade längre tack vare bra besöksservice

1 november, 2019
Text: Anne Adsten, JHT
Hällristningar vid Glösabäcken i Alsen. Foto: Erica Willners

Nu finns färska uppgifter kring hur länge Jämtland Härjedalens besökare stannar, hur de bor, vilka de är, hur mycket de spenderar under sitt besök och vad de tycker om sin vistelse eller tycker att vi bör göra mer kring för att de ska återkomma och helst oxå rekommendera ett besök till vänner och bekanta. Gästundersökningen sommaren 2019 genomfördes inom projektet Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen. Turistinformationer, Turistcenter och InfoPoints i Jämtland Härjedalen samlade in mail-adresser från gäster som önskade svara på gästenkäten. Adresserna samlades in under en 8-veckors period mellan v26 och v33 sommaren 2019. Samma undersökning gjordes även sommaren 2017, och vi kan nu jämföra resultaten. 

4 av 10 stannade längre tack vare Jämtland Härjedalens besöksservice

Att bra besöksservice betyder ökad merförsäljning är nu bevisat efter två gästundersökningar bland besökare hos Turistinformationer, Turistcenter och Infopoints i Jämtland Härjedalen. Av Turistcenterbesökarna angav 4 av 10 att de stannade längre i regionen tack vare den information de fick. 10% av det totala antalet tillfrågade förlängde vistelsen med en dag eller mer. Mest effektiva när det gäller merförsäljning är de auktoriserade Turistinformationerna och Turistcentren, i jämförelse med regionens InfoPoints. I Jämtland Härjedalen ligger en stor del av attraktionen i naturen utan direkta kommersiella aktörer som marknadsför den, vilket gör att bra besöksservice blir extra viktig.

Snittutläggen för en hotellgäst i 2019 års undersökning är 900 sek/dygn, gäst i hyrd stuga/lägenhet 523 sek/dygn och gäst i eget fritidsboende 237 sek/dygn. Vid en jämförelse med 2017 års undersökning finns en tydlig ökning i snittutläggen om 7-12% vilket motsvarar en högre andel än inflationen under perioden. Att de som faktiskt besöker Jämtland Härjedalen spenderar mer per person är strategiskt viktigare för besöksnäringen i regionen än att antalet gäster ökar.

Turistinformatörerna levererar

All besöksservicepersonal som de tillfrågade kommit i kontakt har fått mycket bra betyg vad gäller såväl bemötande, serviceförmåga/vilja att hjälpa till och kunskap. Allra bäst betyg i samtliga tre punkter får Turistinformatörer vid auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter (mellan 5,4 och 5,7 av 6 möjliga). Med de goda betygen från besökarna kan vi dra slutsatsen att besöksnäringen i Jämtland Härjedalen fortsatt kommer att ha en god tillströmning av besökare, eftersom det inte är någon hemlighet att nöjda besökare gärna återkommer och i hög grad rekommenderar vänner och bekanta att besöka en viss destination eller region.

Via projektet Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen har deltagarna från regionens Turistinformationer och Turistcenter fått chansen att lära känna varandra och bygga nätverk vilket ytterligare borgar för att regionens besökare får en god service även kring frågor om angränsande destinationer och regioner. Något som ytterligare skapar mer nöjda gäster. Besöksservice idag är en investering för framtiden.

Besöksservice så som gästerna vill ha den

Sammantaget väger svaren över åt många InfoPoints hellre än ett fåtal Turistinformationer och Turistcenter. Nästan hälften av de tillfrågade är tydligt positiva. Det som värderas högst är personlig kontakt, speciellt gäller det besökare vid Turistinformationer och Turistcenter. Näst viktigast är skyltning och informationstavlor och därefter tryckt material. Tillgång till digital information värderas något högre av besökarna vid InfoPoints. Att kunna hitta information om angränsande destinationer eller regioner är inte prioriterat och allra minst prioriterar gästerna interaktiv information via appar som känner av var man befinner sig och utifrån det anpassar informationen till aktuell besökare.

På frågan om hur man söker information i samband med att man besöker nya områden och/eller söker nya upplevelser, svarar en knapp fjärdedel att man prioriterar att söka så mycket information som möjligt i förväg, medan 12% anger att man huvudsakligen söker information när man väl är på plats i området. Majoriteten, 58%, svarar att man kombinerar dessa båda alternativ. Mest uppskattas information som gör att gästen känner sig som en del av lokalbefolkningen, och för att kunna ge sådan information krävs engagerad och kunnig personal.

Begreppet InfoPoint är fortfarande förhållandevis okänt

Sammantaget kan man konstatera att när det väl är uppenbart för besökaren att man befinner sig på en så kallad Infopoint, fungerar leveransen bra, nästan på samma nivå som för en traditionell Turistinformation eller Turistcenter. Samtidigt är det svårt att uttala sig om komplexiteten i de frågor som man har fått hjälp med. För merparten av besökarna som besökt en Infopoint har det primära syftet med besöket inte varit att få information. Samtidigt indikerar undersökningen att många av Infopointbesökarna har fått någon form av information som har haft en positiv effekt och här spelar personalen på dessa mätplatser en avgörande roll. Samtidigt visar undersökningen att den stora utmaningen är att synliggöra för besökaren att det går att få relevant information på ställen som inte är traditionella Turistinformationer eller Turistcenter.

Framtidens besöksservice

Att personlig information är viktig understryker den här undersökningen, oavsett om man erhåller den på en Turistinformation, ett Turistcenter eller på en Infopoint. Visserligen utgår undersökningen från besökare, åtminstone de som besökt en Turistinformation eller ett Turistcenter, som aktivt söker information och då gärna via en personlig kontakt. Men även Infopointbesökarna, där bara en liten andel aktivt sökte information, anger också att personliga kontakter är av största vikt. Det indikerar att tanken med många Infopoints, givet att personalen kan leverera på ett bra sätt, är ett positivt och effektivt sätt att tillgodose gästens behov av information, tips och idéer för att på så sätt skapa merförsäljning. Den generella inställningen till Infopoints som företeelse har också tydligt stärkts i positiv riktning i jämförelse mellan undersökningen 2017 och 2019, både bland de specifika besökarna och bland besökarna på en Turistinformation eller ett Turistcenter.

Många besökare skulle gärna vilja kunna ta del av lokalbefolkningens egna tips för att kunna känna sig mer som en del av lokalbefolkningen under sitt besök, t ex att familjer boende i Jämtland Härjedalen tipsar besökande familjer om utflyktstips. Utvecklingspotential finns även när det gäller evenemangskalendrar. Besökarna anger  att det är svårt att överblicka evenemang i en destination där det krävs att man “följer” många enskilda aktörer i sociala media för att få information.

Framtidens turismprodukt

I undersökningen fick de tillfrågade även svara på frågor om vad de saknar i Jämtland Härjedalens turistiska utbud. Svaren fyller 25 A4-sidor med ros och ris som pekar mot att regionen har mer att göra kring utveckling av sevärdheter och aktiviteter. Speciellt sådana som attraherar barn och ungdom med tanke på att en stor andel av gästerna reser i sällskap med barn. Närmare 9 av 10 gäster nämner naturen på något sätt i sina kommentarer. En stor andel av dem önskar fler erbjudanden utifrån aktiviteter som de kan utföra i naturen. Många upplever att det är svårt att hitta fram till vandringsleder och att hitta information om ledens längd, svårighetsgrad etc. Ett annat önskemål från många av regionens besökare är att det skulle finnas fler möjligheter till dagsutflykter via lokaltrafiken för besökare utan bil. Även det gastronomiska utbudet kan utvecklas ännu mer anser regionens besökare. Ett praktiskt tips från besökarna är önskemålet att aktörer inom en destination samordnar sina öppettider, så att det t ex alltid finns en restaurang som är öppen.

Fler fakta om gästen i Jämtland Härjedalen

  • Vanligaste frågan inom besöksservice i Jämtland Härjedalen: Vad kan man se och göra i destination x?
  • 4 av 10 är förstagångsbesökare.
  • Tåg ökar som färdsätt, från 4% av de tillfrågade 2017 till 8% 2019.
  • 8 av 10 är övernattande gäster.
  • I genomsnitt stannar regionens besökare 5 nätter (reseavstånd till hemort avgör).
  • Camping är vanligaste boendeformen medan hotell och ställplats ökar.
  • 12% av de tillfrågade reser med husbil.
  • 25% reser med barn och ungdomar i sällskapet.

 

Mer information: Anne Adsten, JHT

Infopoint vildmarksvägen strömsund
InfoPoint vid Jormvattnets fiskecamp längs Vildmarksvägen i Frostviksfjällen, Strömsunds kommun.

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) 

Är en ekonomisk förening som bildades 1995. Föreningen är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Skip to content