Alexandra Hafmar, praktikant hos Jämtland Härjedalen Turism 2023

Granskning av JHT:s värdeguide – kännedom och användningsområde

11 december, 2023
Text: Alexandra Hafmar, praktikant Jämtland Härjedalen Turism
Alexandra Hafmar, praktikant hos Jämtland Härjedalen Turism 2023

Värdeguiden är framtagen av JHT som ett verktyg att hjälpa verksamheter att omvandla sunda värderingar till konkreta handlingar för fler nöjda besökare, ökad hållbarhet och lönsamhet. Denna granskning visar hur JHT och dess medlemmar använder sig av värdeguiden i sin verksamhet och målet är att öka användningen av värdeguiden.

Jämtland Härjedalen Turism Värdeguide

Värdeguiden togs fram 2017, uppdaterades 2022 och gavs ut både som trycksak och i digital form i februari 2023. Det är ett verktyg hur man som destination eller turismföretagare kan både förhålla sig till och förbättra sin verksamhet för ansvarstagande, hållbarhet och inkludering för en hållbar besöksnäring som gynnar lokalsamhället.

Syfte med genomgång av Värdeguiden hösten 2023

Syftet är att genom interna intervjuer ta reda på hur mycket JHT använder sig av värdeguiden i verksamheten och projekt, om de lever som de lär. Genom externa intervjuer få reda på hur väl JHT:s medlemmar känner till värdeguiden och om den används i verksamheterna.

Att öka nyttan av Värdeguiden

Målet är att öka kännedomen och användandet av värdeguiden. Detta ska jag uppnå genom att ta fram en checklista som innehåller kort och konkret information från värdeguiden, för att verksamheter lättare ska kunna använda sig av den som ett verktyg i framtiden. En checklista kan vara till nytta både för JHT och dess medlemmar för att bli påminda om värdeguiden och enklare få inspiration från den. Checklistan är ett komplement till värdeguiden, i värdeguiden finns fördjupad information om respektive punkt i checklistan. Metoden som valts för att öka nyttan av värdeguiden är intervjuer internt på JHT, en granskning av slutrapporter av projekt. Samt enkäter via mail till JHT:s medlemmar (externa intervjuer) med en svarsfrekvens som motsvarar 50%.

Sammanfattning interna intervjuer

Alla anställda är väl informerade om värdeguiden, men den används olika mycket av de anställda och beroende på projekt. Den används främst av projektledarna. JHT lyfter värdeguiden i olika sammanhang för att öka kännedomen om den. De använder sig av värdeguiden i vissa moment, i projektansökningar är det standard att använda och hänvisa till den. Värdeguiden följs upp minst en gång under projektets gång och kontrolleras ibland efter färdiga delar i projekt, exempelvis lägesrapporter och avstämningar. Hur ofta beror på projektets karaktär. Löpande under projekten och i verksamheten sker ingen uppföljning av värdeguiden. Det finns ingen uttalad strategi hur JHT ska jobba med värdeguiden vilket gör det svårt att säkerställa att den efterlevs. Det avsätts ingen tid för frågor eller diskussioner kring värdeguiden och mellan projekten.

Sammanfattning externa intervjuer

Majoriteten av de tillfrågade medlemmarna som svarat på enkäten känner till värdeguiden. Många av de som känner till värdeguiden tycker att den är genomarbetad och välskriven, den ger eller upplevs kunna ge inspiration. Framför allt anses den kunna vara ett bra verktyg i hållbarhetsarbete. Ett par verksamheter använder den mer aktivt, exempelvis som referensmaterial vid projektansökningar. Men de flesta som känner till värdeguiden använder sig inte av den i verksamheten. Många upplever heller inget behov av att använda den då de har egna väletablerade värdegrunder och policys som de arbetar efter.

Samtliga som svarat har kommenterat att en checklista vore bra för att lättare använda sig av värdeguiden i verksamheten.

Slutsats

Mina slutsatser av de externa intervjuerna är att kännedomen om hur värdeguiden kan användas är relativt låg. Mest användbar tror jag att den är för destinationsbolag och turistföretag, där är sannolikheten störst att den kan användas som ett verktyg och för inspiration. En checklista kan därför bidra till att praktiskt öka användandet av värdeguiden och vara till större nytta hos verksamheterna. Vilket styrks med att samtliga som svarade på undersökningen ställde sig positiva till en checklista. Den externa undersökningen kan, på grund av urvalsfel, ha en felmarginal och ge osäkerhet i resultatet.

Internt har alla koll på värdeguiden men det finns förbättringspotential att arbeta mer aktivt med den. Mer tid för värdeguiden, genom diskussioner i projekt och mellan projekt, hade säkerställt att den efterlevs bättre och används mer av alla i verksamheten. En strategi hur värdeguiden löpande ska användas vore bra.

För att få JHT:s medlemmar att mer aktivt använda värdeguiden tror jag det vore bra att när man lyfter den även ge konkreta exempel vad den är bra för. Checklistan kan också presenteras som ett verktyg att ta med.

Skip to content