Storgatan Östersund 2020

JHT Masterplan Turism Post Corona – arbetet fortsätter

1 oktober, 2020
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Storgatan Östersund 2020. Foto: Anne Adsten.

Som vi berättat tidigare antog JHT:s styrelse i juni en Masterplan Turism Post Corona. En viktig del av planen har varit att arbeta fram en ansökan ”Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0” vilket nu är genomfört och inskickat. Beslut tas i december. I korthet så bygger projektet på en tidigare förstudie. Andra delar har varit analys och scenariobeskrivningar samt sammanställningar av bokningsläge m m för ökad beredskap framåt.

Coronavirusets effekter

Coronaviruset har som bekant fått mycket stora negativa effekter för besöksnäringen vilket bland annat framgick av en rapport från Nordanalys på uppdrag av Jämtland Härjedalen Turism. Från mitten av mars till mitten av juni beräknades ett intäktsbortfall motsvarande 950 mkr i regionens destinationer. Resultaten från den utredningen kunde sedan användas som argument i regionens förhandling om de medel som nu ingår i det beviljade projektet ”Särskilt investeringsstöd Covid-19”.

De negativa effekterna är tydliga inte minst i Jämtland Härjedalen i och med att regionen är den region i landet där besöksnäringen har överlägset störst betydelse i relation till antalet invånare vilket också för med sig en sårbarhet. Det här har tidigare belysts bl a i den så kallade SPRIT-utredningen som visade att så mycket som 75 % av all omsättning i alla branscher i destinationerna Funäsfjällen och Vemdalen uppkom genom en stark besöksnäring.

Sommaren, hösten och kommande vintersäsong 2020/2021

Inför sommaren rådde länge stor osäkerhet både vad gäller vilka råd som skulle komma från myndighetshåll och hur marknaden och gästerna skulle agera. En löpande insamling av bokningsprognoser, som också levererades till regionens vårdansvariga, visade snart att det fanns förutsättningar för en stor tillströmning av gäster till fjälldestinationerna. Detta bekräftades också under sommaren som kom att visa på stora besökstal. Tyvärr var den här utvecklingen mest kopplad till fjälldestinationerna medan inte minst Östersund på grund av uteblivna evenemang och en stängd Norgemarknad haft det betydligt tuffare. Tack vare ett tydligt förebyggande arbete så kunde ändå säsongen genomföras utan några påtagliga problem ur smittosynpunkt vilket även bekräftats av vårdansvariga.

Hösten som vi nu är inne i ser tyvärr inte ut att nå upp till tidigare års nivåer, bl a på grund av en kraftig nedgång på konferenssidan och en fortsatt stängd Norgemarknad. Otydlighet och uteblivna besked vad gäller förutsättningarna för olika typer av aktiviteter och evenemang gör det inte lättare.

”Vinter i fjälldestinationerna”- Exempel på en satsning

Bokningsläget inför vintern ligger för närvarande väl i nivå med den förra vinterns. Det här är å ena sidan något mycket positivt som också sticker ut i förhållande till det allmänna läget inom besöksnäringen men i kombination med fortsatta krav på att begränsa smittoriskerna så finns stora utmaningar, liknande de som fanns redan i våras och i somras, i att kunna genomföra en trygg och bra vintersäsong.

I några av destinationerna, bl a Vemdalen, har ett arbete redan påbörjats för att finna gemensamma lösningar och från JHT i samarbete med Region JH har en förfrågan gått ut till destinationerna i syfte att skapa en bild av planeringsläget och av behovet av åtgärder för att möta utmaningarna på ett innovativt och hållbart sätt. Det här är en fråga som även SLAO stödjer sina medlemsanläggningar i. I förlängningen kan det sedan bli aktuellt från regionens sida att utifrån särskilda kriterier stödja delar av de åtgärdsbehov som växer fram. I första hand genom företagsstöd finansierade ur den projektansökan som regionen i samråd med JHT lämnade in till Tillväxtverkets nationella utlysning i augusti. Beslut i den frågan väntas inom någon vecka.

Exempel på insatser där stöd kan komma att utgå är hållbar tjänsteprodukt- och affärsutveckling eller investeringar som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av verksamheten. Stöd till insatser som mer är av karaktären ”drift” kan dock inte stödjas.

Redan 2 oktober vill JHT få en första återkoppling från destinationerna om hur man ser på nyttan med den föreslagna satsningen och hittills har enbart positiva signaler kommit. Målet är sedan att själva erbjudandet om möjligheterna till företagsstöd ska kunna gå ut några veckor senare.

Den här satsningen är i första hand riktad mot fjälldestinationerna med de speciella utmaningarna där men det kan mycket väl bli så att andra utmaningar i andra delar av regionen kan komma ifråga i en senare satsning, bara regionen får positivt svar på sin ansökan. Till exempel så arbetar Östersund med ett eget spår utifrån de utmaningar som finns där.

Alpin skidåkning i Åre. Foto: Mark Going
Alpin skidåkning i Jämtland Härjedalen. Foto: Mark Going

Vi behövde en överblick

Som jag tror många upplever, så är det mycket som händer på en gång i dessa tider och mycket att hålla rätt på. Det här har lett till att JHT tillsammans med regionen satt samman ett internt PM för att beskriva var vi står i nuläget kopplat till JHT:s masterplan och regionens ambitioner för att finna vägar för att stödja olika insatser. Syftet är att ha en gemensam grund för vart vi är på väg och hur vi bör navigera för att fånga och förstå eventuella ytterligare och kommande behov och vilka utlysningar mm som vi behöver ha bevakning på för att se hur allt ska kunna matchas på bästa sätt.

Exempel är de medel som aviserats i budgetpropositionen för 2021 avseende satsningar på en hållbar besöksnäring i hela landet och på ett utvecklat företagsklimat i gles- och landsbygdskommuner, se här

En bra överblick över information och stöd kring coronakrisen finns hos Tillväxtverket.

Planerat strategiarbete blev en masterplan

Som vi berättat om tidigare så antog JHT:s styrelse i juni en Masterplan Turism Post Corona och det som redan beskrivits ovan är i sig delar i den även om vi på försommaren inte kunde förutse allt.

En viktig del av planen har varit att färdigställa ansökan ”Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0” vilket nu är genomfört och inskickat. Beslut tas i december. I korthet så bygger projektet på en tidigare förstudie och det har en mer långsiktig inriktning än den satsning som nu pågår med sikte på kommande vinter.

Exempel på aktiviteter i projektet är fördjupad kunskap om trender, omvärld, konkurrenter, marknader och gäst, utveckling av underlag och fakta, inklusive mätmetoder och beskrivningsmodeller avseende de mjuka värden som betydelsen för attraktionen och platsen, innovativ produktutveckling med utgångspunkt från marknadens efterfrågan, arbete med investeringsfrämjande och finansieringsfrågor, nya affärsmodeller och finansieringsformer för ökad stabilitet samt insatser kopplade till naturens och kulturarvets betydelse för besöksnäringen.

Den påbörjade dialogen mellan Jämtland Härjedalen, Dalarna och Gotland om att tillsammans driva för näringen angelägna frågor, bl a med utredningen ”Ett land att besöka” som ett viktigt underlag, ska återupptas under hösten.

Det tidigare artikeln om Masterplan Turism Post Corona hittar du här

Skip to content