logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Skärmavbild 2022-09-23 kl. 08.55.33

Behov av utbildade guider med lokalkännedom

4 november, 2022
Text Andreas Edholm, Jämtland Härjedalen Turism

Kompetensbarometern är en undersökning som kartlägger företagens behov gällande kompetensförsörjningen inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Barometern ingår som en del i projektet Morgondagens medarbetare 2.0 för att se förändring under projektperioden och för att få djupare insikt i företagens villkor. I juni 2020 genomfördes den första enkäten, i november den andra och i juni 2021 den tredje. Den avslutande enkäten genomfördes i oktober 2022.

100 yrken JH besöksnäring Aloq
Kompetensbarometern visar kompetensbehovet bland besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.

Bakgrund

Tillgången på rätt kompetens är en helt avgörande faktor för företags och organisationers utveckling. Matchningen mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden är av stor betydelse, både på kort och på lång sikt.

Kompetensbarometern är en enkät som kartlägger kompetensförsörjningen inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och ingår som en del i projektet Morgondagens medarbetare 2.0.

Coronapandemin har påverkat förutsättningarna kortsiktigt men över tid kan vi se samma mönster som tidigare, så det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjningen består.

Syfte

Kompetensbarometern i Jämtland Härjedalen syftar till att ge ett underlag om företagens behov när det gäller kompetensförsörjningen inom besöksnäringen i länet nu och inför framtiden.

Metod

Kompetensbarometern har genomförts via en webenkät under juni och november 2020, juni 2021 samt oktober 2022 och har gått ut via e-post till företagare inom besöksnäringen i länet. Urvalet med e-postadresser inom besöksnäringen i JH kommer från kommunernas näringslivskontor, destinationsbolag och branschorganisationer.

Undersökningen genomförs vid fyra tillfällen under projektperioden; juni 2020, november 2020, juni 2021 och oktober 2022.

Resultat

Sammanfattande resultat från undersökningen (resultat från enkäten i juni 2021 inom parentes):

 • 48% (55%) av de som svarat återfinns inom boende och restaurang/café. 15% (20%) är olika typer av aktivitetsföretag, 1% (2%) transport, 4% (8%) handel och 4% (4%) representerar olika evenemang, skidanläggningar 11% (5%).
 • 33% (31%) av de som svarat har även annan verksamhet inom företaget som inte kan hänföras till besöksnäringen.
 • 59% (57%) av de som anställts de senaste tre åren har enbart gymnasiekompetens och 10% (9%) har högskolekompetens. Bland de som leder företagen så har 32% (43%) gymnasiekompetens och 43% (37 %) högskolekompetens.
 • De närmaste tre åren har företagen störst behov av att rekrytera kockar och restaurangpersonal, men även utbildade guider. Huvuddelen av de som svarat är också inom hotell/restaurang. Därefter har man behov av att höja kompetensen inom marknadsföring, sälj, ekonomi/administration, guider, social kompetens, digitala kanaler/sociala medier och hållbarhet.
 • De flesta tycker att det är svårt att rekrytera rätt kompetens.
 • 39% (44%) tror att de kommer att vara fler anställda om tre år medan 36% (37%) tror att det kommer att vara lika många anställda och 6% (0%) tror att de kommer att ha färre anställda. Det var 19% som svarade ”vet ej” på frågan vilket kan tyda på att det finns en osäkerhet kring nyanställningar framöver.
 • När det gäller vilken specifik kompetens man tror kommer att krävas bland morgondagens medarbetare så är det social kompetens/värdskap som sticker ut mest och sedan finns behov av att höja kompetensen inom marknadsföring, ekonomi, sälj, hållbarhetsfrågor, IT/sociala medier, ledarskap och språk samt utbildade guider och lokalkännedom. Man kan se en tendens i svaren att man söker personer som är bredare i sin kompetens för att vara flexibel.
 • De som leder företagen skulle framför allt behöva stärka sin egen kompetens inom ledarskap, men även inom ekonomi och marknadsföring samt digital kompetens/sociala medier.
 • 29% (30%) tycker att det saknas utbildningar för besöksnäringen idag. Det som efterfrågas av dessa är egentligen ganska grundläggande kompetens inom ekonomi, marknadsföring och ledarskap.
 • Värdskap, digitalisering hållbarhet men även lokalkännedom och guidning är något som sticker ut lite mer bland svaren på frågan om vilken kompetens som framtidens gäst kommer att förvänta sig i högre grad.
 • Med anledning av coronapandemin har en avslutande fråga ställts om hur verksamheten påverkats hittills. Här kan vi se en markant förändring från tidigare mätningar sedan alla restriktioner släppts. Verksamheterna har återgått mer till det läge som var innan pandemin, men det är fortsatt brist på framför allt kockar och restaurangpersonal med erfarenhet. 20% (23%) har fått säga upp personal, 26% (42%) har fått minskad efterfrågan, 25% (42%) har fått minskad verksamhet och 7% (10%) riskerar konkurs. Under pandemin har vi haft ovanligt hög beläggning sommar som vinter på fjälldestinationerna. Från sommaren 2022 har folk börjat resa mer ut i världen och även ägnat mindre tid än under pandemin i sina fjällstugor vilket har gjort att sommaren 2022 har varit lite sämre än under de senaste åren för fjälldestinationerna. Däremot har Östersund (som haft minst beläggning under pandemin) fått ett uppsving under sommaren 2022 tack vare att stora evenemang kunnat genomföras och att norska turister återvänt.
 • Respondenterna har svårt att bedöma vilka nya typer av jobb som kan behövas i framtiden, men utbildade guider med lokalkännedom och ett mer personligt värdskap är något som lyfts fram.

Slutsatser

Besöksnäringen i Jämtland Härjedalen består av några få större företag och många små företag. Jämtland Härjedalen Turism tillsammans med destinationsbolagen och lärosätena/utbildningsorganisationerna behöver ha en god samverkan kring den framtida kompetensförsörjningen för att regionens besöksnäring ska satsa på rätt insatser för att klara av den framtida konkurrensen om både gäster och medarbetare.

Regionens inflyttningsprojekt ”En attraktiv region” har pågått parallellt med Morgondagens medarbetare. De kompetensbehov vi har idag för olika branscher kan inte enbart tillgodoses genom de som redan är bofasta i länet utan det måste lösas genom ökad inflyttning. Det kan därför vara av stor vikt att man jobbar vidare med dessa frågor mera branschöverskridande. Naturen/fjällen och livskvaliteten i länet är något som attraherar inflyttare. Steget från att lockats hit som gäst till att bli bofast är ibland inte så stort.

Det är inte alltid som den enskilda företagaren prioriterar kompetensförsörjningen och har kanske inte heller förmågan att bedöma vad som kommer att behövas inför framtiden. Det kan vi bäst göra genom samverkan mellan näringslivet och utbildningssystemet. Kompetensbarometern utgör därför ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med detta.

Det ställs högre krav på de som är verksamma inom besöksnäringen när det gäller ledarskapet. Detta för att attrahera och behålla kompetens. Det är också därför vi satsat på att höja kompetensen bland ledarna inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen via olika insatser i projektet. Efterfrågan av specialistkompetens, framför allt inom IT/digitala medier, efterfrågas något mer. Som vid tidigare mätningar så är behovet av kockar och restaurangpersonal högst. Vid den fjärde och avslutande undersökningsomgången kan vi se en tendens till ett ökat behov av utbildade guider med lokalkännedom.

För mer information om undersökningen kontakta projektledaren Andreas Edholm på andreas.edholm@jht.se

 

 

 

 

 

Skip to content