Fika på vandring. Foto: Andreas Edholm

Lägesrapport “Organisering av vandringsleder”

8 augusti, 2023
Text: Andreas Edholm Jämtland Härjedalen Turism
Gott fika är alltid en viktig ingrediens i en lyckad vandringstur. Foto: Andreas Edholm

Projektet som pågår fram till årsskiftet och finansieras av Naturvårdsverket gör det möjligt för oss att implementera det nationella ramverket samt att utveckla lokal och regional organisering kring vandringslederna på privat mark.

Tre projekt i samverkan

Naturvårdsverket har beviljat finansiering av tre projekt i länet när det gäller implementering av Nationella ramverket och organisering av vandringslederna på privat mark. För att få bästa tänkbara resultat så har en samverkan etablerats mellan projekten. Projektledarna har kontinuerlig kontakt och genomför höstens workshopar tillsammans i alla åtta kommuner i Jämtland Härjedalen. Sydöstra Jämtlands Pastorats projekt inriktar sig på pilgrimslederna. Åre/Berg/Härjedalen-projektet utgår från de tre fjällkommunerna och JHTs projekt är mer övergripande för hela länet.

Kontaktpersoner:
Andreas Edholm, Jämtland Härjedalen Turism. Telefon: 070-209 02 31
Natasha Skott, Åre kommun (även för Berg och Härjedalen). Telefon: ‭070-626 97 01‬
Helena Strid, Sydöstra Jämtlands Pastorat. Telefon: ‭076-139 43 03‬

Workshopturné i länets åtta kommuner

Inbjudan till workshopar i länets åtta kommuner är utskickade.

Målet med workshoparna är att beslutsfattare inom kommunerna tillsammans med ledaktörer ska:

• Förbättra kunskapen om vandringsledernas betydelse.
• Öka kännedomen om nationella ramverket.
• Diskutera lokal och regional organisering kring vandringslederna i länet.
• Diskutera finansiering av ledunderhåll och kvalitetssäkring.

Anmälan och mer information.

Spång Byxtjärn. Foto: Andreas Edholm
Föredömlig ledmarkering på spång för att uppmärksamma markering på träd efter leden från Fröå gruva till Byxtjärn i Åre. Foto: Andreas Edholm

Kvalitetssäkring av vandringslederna

Utifrån den kartläggning av ca 265 mil vandringsled på privat mark som tidigare genomförts inom projektet, så har ett urval av lederna kvalitetskontrollerats under sommaren. Med utgångspunkt från Nationella Ramverkets kvalitetskriterier så har vi tagit fram en mall för kvalitetskontroll som är anpassad utifrån våra förhållanden och förutsättningar i Jämtland Härjedalen. När mallen är utvärderad så kommer ledaktörer i länet att kunna använda den för att säkerställa kvaliteten på lederna i enlighet med ramverkets riktlinjer.

Vi har många fina leder med hög kvalitet i länet, men det finns också en del brister och ett stort underhållsbehov, vilket kräver mer resurser och starkare och tydligare organisering. Det gäller både i områden där det finns en tydlig organisation som ansvarar för leden och i områden som inte har någon som är uttalat ledansvarig. De populäraste lederna kräver mer underhåll för att undvika t ex markslitage medan mindre populära leder behöver röjas från sly.

Regional och lokal organisering

Inom vissa områden har vi starka destinationsorganisationer som tar ett stort lokalt ansvar för marknadsföring, underhåll och skötsel av lederna. Inom andra områden är det ideella föreningar som ansvarar för en led och i vissa områden är det oklart vem som egentligen har ansvar för lederna. Ledutveckling och skötsel kan i många fall ske tack vare olika kortsiktiga projektfinansieringar. Det är alltså varierande förhållanden och förutsättningar för ledutvecklingen och underhåll på länets 265 mil vandringsled på privat mark.

En viktig förutsättning för att lyckas med en stärkt organiseringen och en förbättrad kvalitetssäkring handlar om långsiktig finansiering av underhåll och skötsel och då speciellt i de områden där det inte finns någon befintlig organisation med egna ekonomiska förutsättningar. En tydligare regional samordning och organisering som stödjer lokal organisering i samverkan med respektive kommun kan förhoppningsvis bidra till förbättrad finansiering och högre kvalitet på våra leder. Målet med det här projektet är just att komma fram till hur vi ska stärka organiseringen regionalt och lokalt och skapa en gemensam vision och kvalitetsmål för  lederna på privat mark i Jämtland Härjedalen.

Ledernas betydelse

Vandringsleder är inte bara viktiga för våra besökare och en symbol för attraktionskraften för regionen. De är även av stor vikt för trivsel bland den bofasta befolkningen och en drivkraft för att locka till inflyttning tillsammans med övrigt friluftsliv.

Skip to content