Fatbike Lofsdalen. Foto: Anette Andersson

Delrapport – Morgondagens medarbetare

13 december, 2018
Text: Peggy Wolff, JHTs praktikant hösten 2018 från MIUNs Turism och destinationsprogram.
Fatbike i Lofsdalen. Foto: Anette Andersson

I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en basnäring som har stor betydelse för regionens sysselsättning och tillväxt. Besöksnäringens omsättning har haft en stor ökning de senaste åren och den regionala besöksnäringsstrategin visar på fortsatt stark utveckling fram till år 2030. Detta innebär att det finns ett stort behov av kompetent arbetskraft och med utgångspunkt i målen för den regionala besöksnäringsstrategin behöver Jämtland Härjedalen ca 1500 nya medarbetare fram till år 2030.

Projektet Morgondagens medarbetare är en förstudie som leds av projektledare Andreas Edholm. Till sin hjälp har han haft undertecknad; studenten Peggy Wolff från turism och destinationsutvecklingsprogrammet på Mittuniversitetet, som gjort praktik på Jämtland Härjedalen Turism under tio veckor hösten 2018.

Förstudiens syfte är att genom en behovsanalys få en fördjupad förståelse för vad, varför och hur besöksnäringen i Jämtland Härjedalen bäst arbetar med kompetensförsörjning och rekryteringsbehov, samt vad som krävs för att attrahera morgondagens medarbetare och ledare. Målet är därför att tydliggöra behov och ge tydliga förslag på åtgärder för att möta framtidens utmaningar med rekrytering och kompetensutveckling. Dessa åtgärder kan genomföras i ett eventuellt kommande projekt.

Projektets målgrupp är små och medelstora företag inom besöksnäringen och då såväl arbetsgivare som utbildningsleverantörer, men även offentliga aktörer med uppdrag inom området. Målgrupp för ett genomförandeprojekt är företag inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen samt de som ingår i den så kallade Swetourgruppen (representanter för: Visita Norrland, Arbetsförmedlingen Jämtland Härjedalen, Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitetet, Campus Åre, Jämtlands Gymnasium m fl).

kanottur Storsjön Foto: Sandra Lee Pettersson
Kanottur på Storsjön. Foto: Sandra Lee Pettersson

Aktiviteter i förstudien

Aktiviteter som har genomförts under hösten är två studentenkäter bland både nuvarande och utexaminerade studenter från turism och destinationsutvecklingsprogrammet på Mittuniversitetet. Det har genomförts intervjuer med strategiska nyckelpersoner för projektet och det har även genomförts en workshop med Swetourgruppen för att ta nästa steg vidare. Just nu pågår även en branschenkät bland företag inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Senare i förstudien kommer det även genomföras fokusgruppsintervjuer.

Studentenkät bland turismstudenter

Som en del av projektet Morgondagens Medarbetare har jag (JHT:s praktikant Peggy Wolff) genomfört två webbenkäter riktade mot nuvarande och tidigare studenter. Syftet med dessa enkäter var att undersöka förväntningar och förhoppningar bland tidigare och nuvarande studenter vid turism- och destinationsutvecklingsprogrammet på Mittuniversitetet, varför de sökte utbildningen och vad de tycker om den samt hur de upplever möjligheten till en framtida karriär inom besöksnäringen med sin akademiska utbildning.

Den första enkäten riktades mot alla nuvarande studenter på turism och destinationsutvecklingsprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Enkäten gjordes via ett Google enkätverktyg och skickades ut via studenternas studentmejl. Enkäten innehöll 11 frågor kring deras förväntningar av utbildningen och framtida karriärval. Enkäten hölls öppen för svar perioden 19-29 oktober, vilket gav studenterna en och en halv vecka på sig att svara. Totalt har 48 av 70 nuvarande studenter svarat på enkätundersökningen.

Den andra enkäten skickades ut till de som under det senaste tio åren har utexaminerats från turismprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund, vilket är totalt 200 personer enligt alumnansvarig på Mittuniversitetet.  Vi kan dock anta att urvalet inte är helt korrekt, eftersom det måste ha skickats ut till fler än de tio senaste åren då vi har fått svar från några som gått ut tidigare än så. Det har dock ingen direkt betydelse för syftet med undersökningen. I brist på kontaktuppgifter skickades enkäten ut via vykort med kort information om enkäten och förstudien. På vykortet uppmanades studenterna att scanna en QR-kod eller skriva in en webblänk som båda fanns med och som sedan tog de till enkäten. Även denna enkät gjordes via ett Google enkätverktyg och enkäten var öppen under tidsperioden 19 oktober – 14 november, detta för att säkerställa att vykorten ska ha hunnit fram till mottagarna. Totalt har 54 tidigare studenter svarat på undersökningen.

Nuvarande studenter

I undersökningen kom det fram att majoriteten av studenterna har sökt utbildningen för att få en bredare kompetens i arbetslivet och att utbildningen kommer vara meriterande och generera bra jobbmöjligheter. De upplever utbildningens kurser som breda och praktikperioden som förberedande inför arbetslivet, dock önskar de mer kontakt med näringslivet genom verklighetsbaserade case. De allra flesta ser sig själva arbeta inom besöksnäringen i framtiden. Dock känner de en viss oro då de upplever karriärvägarna som komplicerade och de är osäkra på om utbildningen kommer ge dem ett försprång då de upplever att yrkeserfarenhet går före akademisk utbildning i rekryteringsprocessen. Flera har även svarat att de inte vet vilka yrken och karriärvägar som finns inom besöksnäringen.

Tidigare studenter

Liksom de nuvarande studenterna svarar även de utexaminerade studenterna att bredare kompetens i arbetslivet är främsta anledningen till att de sökt utbildningen, som i sig skulle göra dem attraktiva för arbetsgivare inom besöksnäringen och ge dem kvalificerade jobbmöjligheter. Även här är de flesta nöjda med sin utbildning, men hade gärna sett mer anknytning till arbetslivet och verklighetsbaserade projekt i utbildningen. Jämfört med den höga viljan att jobba inom besöksnäringen bland nuvarande studenter har de tidigare studenterna svarat mer blandat och färre önskar att jobba inom branschen i framtiden. Vilket kan antas bero på hur de efter sina studier har upplevt arbetslivet och besöksnäringens karriärvägar.

Flera har upplevt att det är svårt att få anställning inom branschen trots sin akademiska utbildning. Vid frågan om de hade fått jobb direkt efter utbildningen svarade 75% ja, men bara 30% av dessa svarade att de fick jobb inom besöksnäringen, och bara 20% av de tidigare studenterna svarade att de jobbar inom näringen idag. Istället har några vidareutbildat sig inom andra områden och arbetar idag inom andra branscher. De har även själva fått uppleva att yrkeserfarenhet värderats högre än akademisk utbildning på arbetsplatser och att det är svårt att få kvalificerade jobb med fast anställning. Några upplever karriärvägarna som breda, men fler beskriver dem även som få, begränsade och otydliga. Flera menar även att det sker mycket internrekrytering och att karriärvägarna blir ännu mer begränsade på mindre orter.

Intervjuer med nyckelpersoner

I projektet har det även genomförts intervjuer med strategiskt utvalda personer för projektet. Samtliga personer har fått svara på frågor och diskutera utifrån följande områden:

  1. Besöksnäringens yrken och karriärvägar.
  2. Utbildningar med inriktning på besöksnäringen.
  3. Kompetens för morgondagens medarbetare och ledare inom besöksnäringen.
  4. Rekrytering och matchning i framtiden.

Återkommande i intervjuerna är att karriärvägarna och besöksnäringens yrken måste lyftas fram och dess seriositet måste förtydligas. Företagen i branschen måste se efter vilka behov de har och våga anställa ny kompetens och även dra nytta av akademisk kompetens.

Alla håller med om att det idag finns en stor bredd av utbildningar; Gymnasiala/Eftergymnasiala, Yrkesutbildningar, Nischade, Högskola/universitet. Det som saknas beskrivs vara bättre anpassning av befintliga utbildningar och närmare koppling till näringslivet i form av exempelvis praktik/traineeprogram samt anpassning till automatisering/AI. För att förbättra utbildningarna diskuteras att utbildningarna måste matcha arbetsmarknaden nuvarande och framtida behov och att det bör finnas ledarskapsutbildningar inom näringen för befintliga ledare.

Ledarskap beskrivs även som en viktig kompetens för morgondagens medarbetare och ledare men också att det krävs olika typer av ledarskap för olika situationer. En viktig kompetens bland morgondagens medarbetare är värdskapet och den sociala förmågan, även dubbla kompetenser upplevs som viktigt.

Slutligen i intervjuerna diskuterades vilka nya arbetssätt som behövs vid rekrytering och hur nysvenskarna på bästa sätt integreras i besöksnäringen. Flera nämner behovet av nya SNI-koder som är anpassade efter alla besöksnäringens yrken och bättre information och kommunikation. I frågan om nysvenskarnas integration nämner flera även här att det är ett systemfel där nysvenskarna fastnar i systemet och inte kommer ut på arbetsmarknaden. De flesta menade att arbetsgivarna måste ta större ansvar, ha mer öppenhet mot nysvenskar och anpassa deras arbetsvillkor. Samtidigt dök det upp ett dilemma bland en av nyckelpersonerna om det är rätt och anställa nysvenskar eller om det vattnar ur den svenska kulturen och traditionen som marknadsförs till gästen. Personen menade att gästens reseupplevelse inte skulle bli lika äkta och bra när den inte får möta kulturen som säljs.

 

Jämtlandstriangeln. Foto: Niclas Vestefjell
Jämtlandstriangeln. Foto: Niclas Vestefjell

Egna reflektioner

För ungefär två och ett halvt år sedan påbörjade jag mina universitetsstudier på Mittuniversitetet med inriktningen turism och destinationsutveckling. Liksom mina klasskamrater har jag en positiv inställning till turismbranschen som de flesta av oss upplever som intressant, rolig, varierande och kreativt stimulerande. Många av oss har tidigare arbetserfarenhet inom besöksnäringen och hoppas nu på en utbildning som kommer generera jobbmöjligheter där det finns möjlighet att påverka och utveckla branschen.

Turism och destinationsutvecklingsprogrammet är en tre år lång utbildning som ger bred kompetens inom turismvetenskap, kulturgeografi och även en del inom företagsekonomi. I flera kurser har vi arbetat med verklighetsbaserade case och projekt där vi kommer närmare arbetslivet. Vi har även en tio veckor lång period där vi på valfri praktikplats med koppling till besöksnäring får testa våra teoretiska kunskaper och knyta kontakter med arbetslivet, i mitt fall Jämtland Härjedalen Turism.

Under projektets gång har jag fått en inblick i hur besöksnäringens arbetsmarknad ser ut och vilka behov den har. Tråkigt nog för oss universitetsstudenter verkar yrkeserfarna arbetssökande med lägre utbildningsnivå gå före i rekryteringsprocessen och det sker mycket intern rekrytering bland företagen. Branschens kompetensbehov verkar heller inte vara analytiska ögon med bred teoretisk kunskap inom besöksnäringens alla områden, utan enligt JHT:s företagarenkät är branschens största behov kockar, restaurangpersonal och receptionister. Dessa är viktiga yrkesroller, och vad vore väl branschen utan dem, men vad med oss akademiker, finns inget behov av oss?

Jag upplever att flera tänker att turismbranschen bara är ett stopp på vägen innan man gör något “riktigt”. Till och med under min studieperiod har jag fått frågan av släkt och vänner om jag utbildar mig till hotellreceptionist eller turistguide, kanske i brist på kunskap om vilka fler yrken som finns? Jag upplever även en brist på SNI-koder vid jobbsök, letar man efter jobb inom branschen kan man enbart kategorisera inom hotell, restaurang och storhushåll. Detta kräver en förändring då besöksnäringen består av många fler delar, som bland annat destinationsutvecklare, strateger, affärsutvecklare och ledare. Jag kan därför hålla med nuvarande och tidigare studenter om att karriärvägarna måste förtydligas och informeras om. Inte bara för människor inom branschen men även för de som är utanför den, som inte förstår dess betydelse för regionen och nationen.

“Som snart utexaminerad student från turism och destinationsutvecklingsprogrammet på Mittuniversitetet är jag en av morgondagens medarbetare.”

Under projektet har det blivit tydligt från flera håll att det inte bara kommer räcka med en examen inom turismvetenskap, utan gång på gång blir jag uppmanad att läsa till en ekonomiexamen då det kommer stärka mitt CV och ge mig fler möjligheter. Dock kan jag tycka att en utbildning som ger mig breda kunskaper inom turism och destinationsutveckling bör vara en tillräckligt bra merit för att få en bra anställning inom branschen.

– Projektets målgrupp är små och medelstora företag inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen, kanske är detta fel målgrupp för oss studenter? Kanske hör vi till offentliga aktörer samt större aktörer och företag inom branschen?

– Som nämnt finns en brist på SNI-koder, kan vi utveckla dessa för att tydliggöra branschens yrken och karriärvägar?

– Bara i Jämtland Härjedalen omsätter besöksnäringen 5,14 miljarder kronor årligen, hur informerar vi allmänheten om branschens betydelse?

 

 

Skip to content