Fröå gruva Sandra Lee Pettersson

Sammanfattning – Morgondagens medarbetare (förstudie)

29 april, 2019
Text: Andreas Edholm
Fröå gruva. Foto: Sandra Lee Petersson
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Redan idag ser vi utmaningar vad gäller besöksnäringens möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare i olika roller och mot bakgrund av den positiva utveckling vi sett under en rad år och den förväntade fortsatta utvecklingen och de mål som formulerats avseende de närmaste 10-15 åren så står näringen inför fortsatt stora utmaningar. Utmaningarna förstärks dessutom av den förväntade ökande konkurrensen från helt andra delar av arbetsmarknaden och nya förväntningar och krav från morgondagens medarbetare.

Förstudien ”Morgondagens medarbetare” har resulterat i förslag till fyra framtida aktiviteter som i huvudsak bygger på tolv ”behov” som framkommit genom intervjuer med strategiskt utvalda personer med god insyn i branschen, enkät bland nuvarande och examinerade studenter vid Turismprogrammet på Mittuniversitetet, enkät bland företagen inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen, fokusgruppintervju samt genomgång av forskningsrapporter och liknande.

De framkomna behoven har inom förstudien bearbetats bl a genom arbete i fokusgrupper och där formulerats mer som krav som slutligen resulterat i de fyra aktiviteterna inklusive delaktiviteter.

 

 1. Att arbeta inom besöksnäringen

Aktiviteten syftar primärt till att utveckla och förstärka branschens status. Arbete med referensgrupp och andra aktörer och regioner, dialog med politik och andra viktiga intressenter för att påverka utbildningssystemet i en riktning som bättre svarar mot besöksnäringens behov och stärker dess företag.

 

Delaktiviteter:

-Etablering av ett mötesforum som en modell för återkommande dialog och samarbete i frågor kring kompetensförsörjning.

-Uppbyggnad av underlag och argument för påverkansarbete genom omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte, utbytesprogram och studieresor för lärande av goda exempel även internationellt.

-Löpande kommunikationsinsatser i olika kanaler och former avseende branschens karriärvägar och utvecklingsmöjligheter.

 

 1. Kompetensutveckling

Aktiviteten syftar till att utveckla och stimulera till nya lösningar för att minska gapet mellan utbildningsutbudet och näringens behov. Särskilt fokus på ledarskap i olika former inom företag och destinationsbolag. Målgruppen avseende medarbetare är här främst de som finns inom besöksnäringen, inklusive säsongsanställda, på olika nivåer och i olika roller.

 

Delaktiviteter:

-Utvecklade former och modeller för mentorskap, coaching, praktik, samordning mellan säsongsvis arbete och utbildning mm.

-Avseende traineelösning är målet att ett initiativ inom detta projekt ska övergå till att genomföras i separat projekt som på sikt kan utgöra en modell för ett traineesystem för besöksnäringen på i första hand universitetsnivå.

-Erfarenhetsutbyte genom studiebesök och studieresor.

 

 1. Rekrytering

Utveckling av former och modeller kopplat till rekrytering, matchning och ”employer branding” Målgruppen här är främst arbetssökande eller möjliga nya medarbetare, inkl nyanlända svenskar.

 

Delaktiviteter:

-Utveckling och klargörande av roller och ansvar i samarbetet mellan destinationer, företag, Arbetsförmedling m fl aktörer avseende rekrytering, matchning etc.

-Fördjupad dialog och utveckling av utökat samarbete med rekryteringsföretag.

-Etablering av poolsystem, eventuellt i samarbete med rekryteringsföretag, som en modell för att tillgodose mer kortsiktiga kompetensbehov som alternativ till anställning eller fortbildning inom företaget.

-Insatser inom employer branding för att skapa attraktiva arbetsplatser och arbetsgivare. Utvecklad introduktion av nyanställda för att även därigenom skapa en bild av en seriös näring.

 

 1. Framtidens besöksnäring

Diskutera och problematisera framtidens arbetsmarknad inom besöksnäringen. Hur möter vi och tillvaratar en ökad digitalisering, utveckling av artificiell intelligens (AI), den demografiska utvecklingen, nyanländas kompetens, klimat- och miljöfrågan mm? Hur bör vi arbeta för att omsätta spaningar och insikter i konkret handling?

 

Delaktiviteter:

-Kompetensuppbyggnad i framtidsfrågor för projektets deltagare genom nyttjande av förekommande framtidsstudier som t ex www.visitthefuture.se samt extern kompetens.

-Seminarier kring ovanstående frågor om framtidens arbetsmarknad och de krav på kompetens den kommer att ställa.

-Tydliggörande av en modell för hur och i vilken riktning roller och ansvar inom området framtida kompetensförsörjning bör utvecklas och hur näringens attraktionskraft ska öka även på längre sikt.

-Kommunikationsinsatser i olika former.

Alpin skidåkning grupp Åre. Foto: Mark Going
Alpin skidåkning. Foto: Mark Going

Behov uttryckta under arbetet med förstudien och som ligger till grund för de fyra definierade aktiviteterna:

 1. Utveckla möjligheten att kombinera säsongsjobb och studier. En utmaning är att låta säsongsanställda fortbilda sig delar av året och att utveckla utbildningsformat som passar denna målgrupp.
 2. Utveckla, erbjud och stimulera ledarutbildning, som inte nödvändigtvis behöver vara branschspecifik, för olika ledarnivåer.
 3. Utveckla nya former för matchning mellan arbetsgivare och sökande.
 4. Förstärk arbetslivsanknytningen i utbildningar på alla nivåer, gärna löpande under pågående utbildning och uppdelad på flera olika arbetsplatser.
 5. Arbeta för att höja branschens status och därigenom öka dess attraktivitet.
 6. Arbeta med kommunikation för att visa på branschens karriärvägar och möjligheter för individen.
 7. Utveckla pooler eller liknande, eventuellt i samarbete med bemanningsföretag, för att kunna tillhandahålla kompetens i mindre omfattning som komplement i verksamheter där möjlighet att anställa eller köpa in kompetens är liten.
 8. Tydliggör och påverka gapet mellan utbildningsbehov och utbildningsutbud och sök nya vägar och ökad flexibilitet genom t ex ökade möjligheter till anpassad studiegång och anpassade uppdragsutbildningar. Arbetet bör ske i nära samarbete med andra aktörer inom området, även nationellt.
 9. Utveckla modeller och sprid goda exempel på introduktion av nyanställda på alla nivåer.
 10. Sätt morgondagens medarbetare i relation till förändringar i omvärlden och framtidsstudier. Belys vilka krav ny teknik som AI, klimatförändringar, demografisk utveckling mm för med sig.
 11. Tydliggör roller, ansvar och arbetsfördelning avseende kompetensfrågan inom ramen för Swetour-gruppen men även med andra aktörer.
 12. Utveckla rekryteringsmöjligheterna även i relation till livsstilsfaktorer som familjesituation, boende och andra frågor.

Morgondagens medarbetare 2.0

Förstudien har resulterat i en ansökan om ett fortsättningsprojekt ”Morgondagens medarbetare 2.0”, där de ovan beskrivna fyra aktiviteterna utgör en stomme. Region Jämtland Härjedalen har i mars 2019 beviljat medfinansiering på 50% för fortsättningsprojektet. Vi inväntar svar från Tillväxtverket i början av juni för finansiering av den resterande delen.

Skip to content