Vandring från Fröå. Foto: Sandra Lee

Slutrapport (del 2) “Organisering av vandringsleder”

15 januari, 2024
Text: Andreas Edholm, Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Sandra Lee Pettersson

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) har under maj till december 2023 genomfört delprojekt 2 i ”Organisering av vandringsleder” som finansierats av Naturvårdsverket. Huvuduppdraget handlar om att implementera det Nationella ramverket samt att stärka lokal och regional samverkan och organisering för vandringslederna där inte staten är huvudman i Jämtland Härjedalen.

Inventering och förankring

I det första delprojektet som avslutades i februari 2023 genomfördes en inventering och en övergripande kvalitetskontroll av vandringslederna (265 mil) samt kartläggning av ansvarig organisation, markägaravtal m.m. Förutsättningarna är väldigt olika i länet och det är alltifrån små byföreningar med minimala resurser till starka och mer affärsdrivande destinationsbolag som sköter lederna. Delprojekt 2 har genomförts i dialog med olika ledaktörer och markägare, kvalitetskontroll ute på lederna samt workshops i kommunerna i samverkan med de två andra projekten i länet (Åre/Berg/Härjedalen och Sydöstra Jämtlands Pastorat).

Synsätt och finansiering av underhåll

Utifrån erfarenheter under projektarbetet har vi kunnat konstatera att det finns ett stort behov av att förändra synen på lederna. De behöver betraktas som en naturlig del av den totala infrastrukturen i samhället. Underhållsbehovet är stort och för att vi ska uppnå de kvalitetskriterier som Nationella ramverket sätter upp krävs en stärkt samverkan lokalt och regionalt som bygger på en hållbar grundfinansiering av underhåll och skötsel på lång sikt. Vandringslederna har stor betydelse för folkhälsa, inflyttning och besöksnäring.

Nationella ramverket

Det Nationella ramverket behöver vidareutvecklas och anpassas mer utifrån regionala förutsättningar. Ramverket behöver trattas ner till enkla och konkreta verktyg för att bli praktiskt användbart. En anpassad checklista för kvalitetssäkring utifrån våra regionala förutsättningar har tagits fram och testats under projektperioden.

 

Vandring. Foto: Andreas Edholm
Dit ska vi! Foto: Andreas Edholm

Nästa steg

JHT har sökt fortsatt medel från Naturvårdsverkets nya utlysning för att kunna fortsätta arbetet med att formalisera regional samverkan och etablera en samordnande organisation för vandringslederna i länet under 2024. JHT är då också beredda att fungera som regional part i den nationella samverkansmodell som håller på att etableras samt att stödja det lokala arbetet inom länets åtta kommuner.

Slutrapport och checklista för kvalitetssäkring

SlutrapportNVVdel2_2023 2

Bilaga 1. Checklista för kvalitetssäkring

 

Kontakt

Projektledare Andreas Edholm. Telefon: 070-209 02 31

Skip to content