Fäbodvägen Anne Adsten

Trender som påverkar besöksnäringen i Jämtland Härjedalen Post Corona

28 juni, 2021
Text: KLYO
Längs Fäbodvägen i Södra Storsjöbygden. Foto: Anne Adsten
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Den globala påverkan från pandemin på besöksnäringen har, och kommer få fortsatta konsekvenser för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Framtida resandemönster, attityder, beteenden och trender är idag mer osäkra än innan pandemin, och som scenarierna visar, mycket svåra att förutsäga. Under den närmsta framtiden kommer vi sannolikt att få se en mix av gamla och nya trender. Något som ställer krav på en mer resilient (förmåga till anpassning/förändring) regional besöksnäring som bygger på gränsöverskridande samverkan, kunskap och anpassningsförmåga.

Förändringar och utveckling krävs och kommer att ske både på utbudssidan gällande kompetens, ledarskap, och arbetskraftsförsörjning, innovationskraft samt på efterfrågesidan där en förändrad efterfrågan och kravbild ger nya förutsättningar för marknadsföring, finansiering och transportlösningar.

I artikeln presenteras trender och tendenser, baserade på en analys som tagits fram med fokus på Jämtland Härjedalen för att ge en uppdaterad bild av situationen för besöksnäringen ett år in i coronapandemin.

Surfbukten Anne Adsten
Surfbukten i Östersund. Foto: Anne Adsten

Trender som påverkar besöksnäringen som bransch

Pandemin förstärker nya insikter om turismens roll i samhället

– Övriga samhället får en större förståelse för besöksnäringens roll i samhället ”från gästnattsalstrande till samhällsbärande”. Branschen kan själva bidra till att bredda och utveckla hur besöksnäringen mäts och följs upp samt aktivt söka finansiering för mer än turistisk utveckling som ett slutresultat utan snarare med besöksnäring som ett verktyg för platsutveckling, regional utveckling och tillväxt (attraktionskraft, lokal service, befolkningstillväxt, jobbskapare o s v).

Bland besöksnäringens aktörer kan två olika strategier skönjas; överlevnad och omställning

– Hur kan vi få fler aktörer att överleva och behålla sin verksamhet och välja att stanna kvar inom besöksnäringen, men därefter också bli bättre rustade för besöksnäringens nya krav och behov samt framtida kriser? Hur kan vi skapa mer intresse för stärkt konkurrenskraft, ökad lönsamhet och stärkt innovationsförmåga?

Stora regionala skillnader, både under och efter pandemin

– Besöksnäringen skiljer sig markant mellan olika geografiska områden i Jämtland Härjedalen. Även pandemins påverkan har fått väldigt olika konsekvenser i de olika områdena och för olika verksamheter. Besöksnäringen kan beskrivas som ett ekosystem med olika starka beroenden mellan olika verksamheter och områden. Dessutom är branschen hårt styrd av säsongsvariationer. Hur har ekosystemet, d v s besöksnäringen som en helhet i Jämtland Härjedalen, påverkats? Vilka konsekvenser får pandemin för besökare, för arbetskraften och för resmönstren. Hur kommer nya förutsättningar och beteenden påverka behovet av samverkan inom branschen, erbjudandet till besökare och bilden av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen?

Hållbarhetsengagemanget håller i sig och ökar på flera håll

– Bland andra Svensk Handels hållbarhetsundersökning 2020/2021 visar att hållbarhetsengagemanget hos svenska företag inom handel inte minskar utan på flera håll ökar under pandemin. Pandemin har både synliggjort sårbarheter, men också bidragit till attitydförändringar hos besökare. Något som säkert kan spilla över på fler hållbarhetsaspekter förutom de strikt ekonomiska och därmed ytterligare öka behovet av ett genomtänkt hållbarhetsarbete hos besöksnäringen.

Trender som förstärkts av pandemin och som påverkar resemönster

Mer lokalt och inhemskt resande

Minskat utbud, ökade restriktioner och i vissa fall stängda gränser gör att det internationella resandet varit minimalt det senaste året. Vi ser en hemester- och svemestertrend där många svenskar har upptäckt nya resmål närmre hemmet och inom Sveriges gränser.

Mer hållbart resande

Studier som gjorts under pandemin visar att människor påverkats till att vilja resa grönare och mer ansvarsfullt i framtiden. Inte bara med hänsyn till klimatet, utan också med hänsyn till de lokalsamhällen man besöker.

Ökad digitalisering

Digitaliseringen har pekats ut som en framgångsfaktor inom besöksnäringen under en längre period. Under pandemin har utvecklingen förstärkts genom exempelvis evenemangsappar, streamade tjänster samt köp och information som nu hanteras via mobilen istället för via kassor och personliga möten.

Mer utomhusaktiviteter

Smittspridning och social distansering har inneburit att vi vistas mer utomhus. Detta har gynnat utomhusbaserade aktiviteter och utomhusorienterade destinationer, inte minst inom fjäll och friluftsliv.

Förskjutning mot mindre destinationer

Turismen i storstäder och på stora etablerade besöksmål har minskat drastiskt under pandemin. I stället ses en ökning på mindre destinationer som framstår som säkrare och bättre på att erbjuda social distansering. Ett exempel på detta är att svenskar i större utsträckning valt att åka till svenska fjällen.

Mer familj

Vi har kommit närmare den egna familjen under pandemin, och kommer sannolikt att betrakta familjen som ett säkert ressällskap under en tid framöver. Resande kommer fortsättningsvis att göras i mindre ressällskap, och inte sällan med den egna bilen som transportmedel. Besök av släkt av vänner står för mer än häften av alla resor som svenskar gör på fritiden, och närmsta tiden finns sannolikt många släktingar och vänner som kommer att prioriteras.

Backgården Alsen Anne Adsten
I Jämtland Härjedalen finns många aktiva hembygdsföreningar med sommarkaféer. Foto: Anne Adsten

Artikeln är en del i en nulägesanalys

Denna artikel är en delrapport i en nulägesanalys för Jämtland Härjedalen Turisms båda projekt ”Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0” och ”(BRRU) och ”Morgondagens medarbetare 2.0” (MMA). Tillkommande delar är statistik och vidare analyser samt en undersökning om vad besöksnäringens aktörer i Jämtland Härjedalen säger om nuläget och framtiden med fokus på utveckling, tillväxt, sysselsättning, kompetens och hållbarhet.

Se även nulägesanalysen av gästnattsstatistiken för året med pandemin.

Skip to content