logo-reg-jh-360x100-optz
EU Medfinans
Jonas Herjeby och Philip Kibsgård

Det våras för samverkan

27 februari, 2024
Text: Jonas Herjeby, Jämtland Härjedalen Turism
Jonas Herjeby, projektledare, och Philip Kibsgård, projektmedarbetare, är de som drar i trådarna i projektet Samverkan för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Foto: Anne Adsten

Projektet Samverkan för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen startade den 1 januari 2024. Sedan dess har ett flertal processer startats upp inom projektets alla tre spår. Här kommer en uppdatering över var vi är i dag och vad vi planerar att fortsätta arbeta med framåt under våren 2024. 

Mittuniversitetet, Campus Östersund
I projektet kommer vi att samverka med turismutbildningarna i Jämtland Härjedalen, bland annat med programmen på Mittuniversitetet. Foto: Jonas Herjeby

Två månader in i det nya projektet har arbetet fått en bra start och ett flertal processer har nu kommit igång. Under projektets inledande fas har fokus hos projektgruppen legat på att tydligare staka ut vägen för projektet och planera för vilka aktiviteter som ska genomföras. Här presenterar vi en snabb översikt över vad vi kommer arbeta vidare med under våren 2024.

Inom projektet arbetar vi med tre spår: utveckla och etablera Jämtlandsmodellen, matchning mellan besöksnäring och akademi, samt gränsöverskridande samverkan inom S3-området Upplevelser.

Spår 1: Etablera Jämtlandsmodellen lokalt och regionalt

Inom spår 1 vill vi utveckla och tydligare etablera ett synsätt på besöksnäringen där vi på ett holistiskt sätt pratar om vilka värden näringen kan skapa för utvecklingen av lokalsamhället och regionen i stort, som ett komplement till att bara mäta gästnätter och kronor. Detta vill vi göra i tre steg där vi först vill undersöka hur vi kan skapa ett tydligare lokalt ägarskap av Jämtlandsmodellen och sätta den i en lokal kontext, för att sedan kunna testa detta genom exempelvis workshops eller i andra praktiska sammanhang. Slutligen vill vi ta de lärdomar och inspel som kommer fram för att även regionalt tydligare etablera det synsätt på besöksnäringen som Jämtlandsmodellen beskriver.

Några första steg har tagits där vi har påbörjat en dialog med olika case i länet som är tänkt att fungera som piloter för att arbeta vidare med modellen. Allt eftersom kommer vi sedan att ta arbetet vidare och inkludera fler aktörer.

Spår 2: Matchning mellan besöksnäring och akademi

Syftet med spåret är bland annat att få fler inom besöksnäringen att ta emot praktikanter och ställa upp på studentarbeten och att se nyttan som det kan tillföra verksamheten. Lika viktigt är det från andra hållet att länets turismutbildare har kopplingar till näringslivet och deras behov. Inom det tidigare JHT-projektet Morgondagens medarbetare knöts många kontakter och mycket bra kunskap togs fram, resurser som vi kan bygga vidare på inom spår 2.

Som ett första steg har projektet fokuserat på att samverka med Mittuniversitetet och dess turismutbildningar för att stärka kopplingarna mellan klassrum och bransch. Under våren kommer vi tillsammans med utbildningen att arbeta med bland annat att stärka de praktiska inslagen i kurser och göra andra olika inspel. Processen kommer senare även att inkludera fler utbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå i länet.

Spår 3: Gränsöverskridande samverkan för utveckling av S3-området Upplevelser

Inom spår 3 har arbetet hittills handlat mycket om omvärlds- och intressentanalyser för att skapa en bild av hur andra regioner i Sverige arbetar med sina smart specialiseringsstrategier kopplat till besöksnäringen och upplevelser, samt vilka intressenter vi har i vårt eget län. De processerna är viktiga för att se var vår pusselbit bäst passar in i det regionala utvecklingspusslet och hur vi bäst arbetar tillsammans med de sammanhang som redan finns och är igång. Därtill har projektgruppen deltagit i ett flertal forum för frågor som rör samverkan och den regionala utvecklingen av både besöksnäringen och i stort.

Mer information kommer löpande allt efter att arbetet inom projektet fortsätter framåt.

Skip to content